11. Skrikbewind van die Antichris

(Openbaring 13)

In Openbaring 13 beskryf Johannes die Antichris só:

“En ek het ‘n dier uit die see sien opkom met sewe koppe en tien horings, en op sy horings tien krone en op sy koppe ‘n naam van godslastering. En die dier wat ek gesien het, was soos ‘n luiperd en sy pote soos dié van ‘n beer, en sy bek soos die bek van ‘n leeu; en die draak het hom sy krag gegee en sy troon en groot mag” (Op. 13:1-2).

            In Openbaring 17 word ons gehelp om hierdie simboliek te verstaan. In daardie gesig sit ‘n ontugtige vrou, wat die eindtydse herlewing van die valse, Babiloniese wêreldgodsdiens voorstel, op die dier se rug:

“Hier kom die verstand wat wysheid het, te pas. Die sewe koppe is sewe berge waar die vrou op sit. En hulle is sewe konings: vyf het geval en een is; en die ander het nog nie gekom nie; en wanneer hy kom, moet hy ‘n kort tydjie bly. En die dier wat was en nie is nie, is self ook die agtste, en hy behoort by die sewe en gaan na die verderf” (Op. 17:9-11).

Die dier se sewe koppe word met sewe berge, of koninkryke, vergelyk. Die eerste gevolgtrekking wat ons hier moet maak, is dat Johannes nie van die sewe berge van Rome praat nie, en dus nie ‘n profesie uitgespreek het wat slegs op die Romeinse Ryk of die Rooms-Katolieke Kerk betrekking het nie. Hy sê dat die sewe berge sewe goddelose konings (of koninkryke) is wat mekaar chronologies opvolg in tyd.

Ons weet ook dat hy nie na Romeinse keisers verwys nie, omdat daar tussen Nero en Konstantyn alleen tien antichristelike keisers aan bewind was. Nee, die Here gee vir ons hier ‘n breë perspektief op sewe wêreldryke wat almal vestings vir heidense gelowe was (en sal wees) en dus in openlike rebellie teen die koninkryk van God is. In Génesis, Jesaja en Daniël word na hierdie ryke verwys, en die belangrike rol wat afgodediens in hulle gespeel het om die ware God en sy aanbidders op aarde te opponeer. Hulle is die volgende:

·      Die  antieke Babiloniese ryk van Nimrod.

·      Die Assiriese ryk.

·      Die neo-Babiloniese ryk van Nebukadnésar.

·      Die Medo-Persiese ryk.

·      Die Griekse ryk.

·      Die Romeinse ryk.

·      Die eindtydse ryk van die Antichris.

In die aangehaalde gedeelte sê Johannes duidelik dat in sy tyd vyf van hierdie koninkryke reeds geval het, die een was aan bewind en die sewende een moes nog kom. In die jaar 95 n.C. toe die boek Openbaring geskryf is, het vyf van dié ryke inderdaad reeds geval – dit is van die antieke Babiloniese ryk af tot by die Griekse ryk. Die Romeinse ryk was bestaande en die eindtydse ryk van die Antichris nog toekomstig. Die laaste ryk word deur die sewende kop met die tien horings voorgestel.

Dit is belangrik om die korporatiewe karakter en samehorigheid van hierdie sewe wêreldryke raak te sien: dit is een dier met sewe koppe. Hulle adem almal dieselfde gees van verderflike humanisme, selfverheffing, sondigheid, gewelddadigheid, rebellie teen die lewende God, asook betrokkenheid by die okkultiese werke van die duisternis. Hulle is almal vestings van valse godsdienste en as sodanig ‘n sataniese komplot teen die koninkryk van God en die stad van die groot Koning, Jerusalem.

Die Antichris se eindtydse ryk moet dus as voortvloeiend uit die vorige ses ryke gesien word. Dit is wesenlik deel van dieselfde godsdienstige en politieke rebellie wat al vir duisende jare deur Satan aangeblaas word en deur hom gebruik word om die koninkryk van God op aarde te probeer vernietig en vervang. Sy einddoelwit is om oor God se skepping te heers en in sy plek as God aanbid te word. Onderweg na die bereiking van dié ideaal sal alle moontlike vorms van misleiding, omkopery, dwang, onderdrukking en militêre geweld gebruik word wat hy vir sy doel nuttig vind en wat hy kan slaag om te monster. Omdat daar in die verdrukking geen geestelike teëhouding teen Satan se planne sal wees nie, sal dit vinnig en skouspelagtig vorm aanneem. Hy, die Antichris en die valse profeet sal met geluk bedrog pleeg.

Die Antichris se aanslag sal deel van die eeue oue stryd tussen die godsryk en die satansryk op aarde wees. Hy sal volgens Openbaring 17:11 die hoof van die sewende én agtste wêreldryke wees. Eers sal hy saam met ander konings aan die hoof van ‘n regering van internasionale eenheid staan en daarna, in die tweede helfte van die verdrukking, ‘n militêre diktatuur instel waarin hy in ‘n driemanregering saam met die draak en die valse profeet oor die aarde sal heers.

Die noue verband tussen die Antichris se eindtydse ryk en die vorige wêreldryke blyk ook uit die feit dat hy as ‘n dier met die lyf van ‘n luiperd, die pote van ‘n beer, die bek van ‘n leeu en ‘n kop met tien horings daarop voorgestel word (Op. 13:2). Hierdie simboliek stem met dié in Daniël 7 ooreen waarin die Babiloniese ryk as ‘n leeu, die Medo-Persiese ryk as ‘n beer, die Griekse ryk as ‘n luiperd en die Romeinse ryk as ‘n wreedaardige dier met tien horings op sy kop voorgestel word. Dit beteken dat kenmerke van al hierdie ryke in die Antichris en sy eindtydse ryk sal herleef – dit sal dus nie net ‘n herleefde Romeinse ryk wees nie. Die vier vergelykings is die volgende:

·      Die Antichris sal die Babiloniese tradisie van die vergoddeliking van die koning volg. Hy sal homself bo elke god verhef en ook die gesag van die God van die hemel uitdaag. Hy sal ‘n beeld van homself laat maak en alle onderdane van sy wêreldryk dwing om in aanbidding voor die beeld neer te buig. Elkeen wat ‘n ander god aanbid en sou weier om die koning se beeld te aanbid, sal in ‘n vuuroond van vervolging en marteling gewerp word. Hy sal ook, soos Nebukadnésar van ouds, Jerusalem beleër, die Joodse regeringsleiers om die lewe bring en die volk verdryf en verstrooi as hulle ná 3½ jaar weier om verder die knie voor hom te buig.

·      Soos in die Medo-Persiese Ryk, sal die dier die volke van die aarde onder sy pote vertrap, hulle regerings se mag verminder of afskaf, en hulle onderdane by sy wêreldryk inlyf. Hy sal die begrip van volksidentiteit verwerp en van alle mense wêreldburgers maak. Hy sal militêre dekrete uitvaardig en deur middel van die onherroeplike wette van die Meders en die Perse regeer. Hy sal ook, soos koning Ahasveros van die ou Medo-Persiese Ryk, ‘n Joodse volksmoord in sy hele koninkryk gelas wanneer hulle op etniese identiteit, ‘n eie geloof en ‘n eie land aandring en weier om die koning van die aarde as God te aanbid.

·      Die Griekse Ryk is deur Daniël as ‘n luiperd met vier vlerke voorgestel. Hulle het hoogs beweeglike leërs gehad wat deur vernuftige krygskuns gekenmerk is, en vinnig en doeltreffend toegeslaan het. Die Antichris sal ook hoogs mobiele taakmagte op die been bring wat feitlik oornag enige plek in die wêreld ontplooi kan word om opstande te onderdruk en sy beleid af te dwing. In die Griekse Ryk het Antiochus Epifanes van die Siriese provinsie dwang gebruik om Israel by die Hellenistiese wêreldgodsdiens in te lyf, wat politeïsties was. Hy het ‘n beeld van die afgod Zeus in die tempel in Jerusalem laat oprig en mense gedwing om dit te aanbid en sodoende deel van die Griekse wêreldgodsdiens te word. Baie van die Jode wat geweier het om dit te doen, is summier tereggestel.

·      Die Romeinse Ryk, voorgestel deur die vierde dier met die tien horings op sy kop, was skrikwekkend. Die Romeine het die Joodse provinsies beleër, dorpe en stede ingeneem en verwoes, en honderde duisende mense om die lewe gebring. Met die beleëring en inname van Jerusalem in 70 n.C. is die tempel totaal verwoes en 1,1 miljoen Jode in die stad is deur militêre optrede of weens hongersnood dood. Bykans 100 000 is krygsgevange geneem en baie van hulle op slawemarkte verkoop. Die Antichris sal ook dié onbeheerste vernietigingsdrang vertoon en alle Jode probeer uitdelg nadat hulle hul verbond met hom as gevolg van sy selfvergoddeliking en die ontheiliging van die tempel verbreek het. Hy en sy wêreldmag sal Jerusalem ook beleër, plunder, inneem en die inwoners as ballinge wegvoer (Sag. 14:2).

Dit is dus duidelik dat die Antichris se ryk nie slegs ‘n herlewing van die Romeinse Ryk sal wees nie, maar van al die groot wêreldryke. Dit sal veral sterk Babiloniese eienskappe vertoon. Om hierdie rede is dit verkeerd om net na Wes-Europa as die herstelde Romeinse Ryk te kyk en te beweer dat die Antichris uit Rome moet kom. Sy oorsprong sal uit ‘n land wees wat deel van al vier die genoemde ryke was, naamlik uit die gebied van die koning van die Noorde (Dan. 11:36-45). Dit is noord-noordoos van Israel geleë en was in verskillende tye in die geskiedenis as Babilonië, Assirië en Sirië bekend. Huidiglik is dié gebied as Sirië en Irak bekend, maar die hartland daarvan is Irak. Dit is ook waar die stad Babilon geleë is, wat nou weer herbou word.

Die boek Daniël is van groot hulp om die land van oorsprong van die Antichris vas te stel:

·      Eers word hy as een uit tien voorgestel (Dan. 7:7-8), wat een van tien lande in die ou Romeinse Ryk is. Die Siriese provinsie (wat die huidige Irak insluit) was deel van dié ryk.

·      Daarna word hy as een uit vier voorgestel, wat die vier provinsies in die verdeelde Griekse ryk is (Dan. 8:8-9). Sirië (wat die huidige Irak ingesluit het) was een van dié vier provinsies.

Uiteindelik word hy as een uit twee voorgestel, wat die gebiede van die koning van die Noorde en die koning van die Suide in die verdeelde Griekse ryk ná Alexander die Grote was (Dan. 11). Die noordelike provinsie was Sirië en die suidelike een Egipte. Die historiese stryd tussen hulle word in Daniël 11:2-35 beskryf, en die eindtydse koning van die Noorde [die Antichris] in Daniël 11:36-45. Hy sal dus uit Sirië of Irak kom.

Magsbasisse van die Antichris

Die Antichris se gedaanteverwisseling in die middel van die verdrukking sal só dramaties en vreesaanjaend wees dat hy die hele mensdom aan die wreedhede en magspel van openlike satanisme sal onderwerp, soos wat in Openbaring 13 beskryf word. Nadat hy ‘n dodelike wond ontvang en weer lewendig geword het, sal die duiwel nie meer as vredevors en engel van die lig deur hom manifesteer nie, maar as ‘n magshonger diktator wat vol godslastering, sadisme en moordplanne is:

Hy sal ‘n diktatuur instel wat op politieke, godsdienstige én ekonomiese magsbasisse berus. Op elk van hierdie drie terreine sal totalitêre beheer uitgeoefen word met die doel om alle mense tot absolute slawerny te verneder. Hulle sal geen politieke regte, godsdiensvryheid óf ekonomiese selfbeskikkingsreg buite die antichristelike strukture van sy nuwe wêreldorde hê nie. Hiervoor sal die Antichris self sorg. Die drie magsbasisse is:

Politieke mag

Die koninkryk van die duisternis het nog nooit sy planne vir ‘n alternatiewe orde gebaseer op die internasionale politieke oorheersing van die nasies laat vaar nie. Verskeie goddelose wêreldregerings het deur die eeue heen ontstaan. Hulle het almal die volke onderdruk, vermeng, uitgebuit en ‘n heidense wêreldgodsdiens op hulle afgedwing. Telkens wanneer Satan ‘n poging in hierdie rigting loods, berei hy vir hom ‘n sterk leier voor wat ‘n magsposisie verkry en homself as ‘n politieke en militêre diktator vestig.

Volgens die Bybel gaan Satan voor die wederkoms een van sy sterkste pogings aanwend om God se orde van selfbeskikkende nasies omver te werp en in die plek daarvan ‘n nuwe wêreldorde van internasionale politieke eenheid in te stel. Die man wat hy vir hierdie taak voorberei, word in die Bybel die Antichris genoem (asook die dier). Die wêreldryk wat hy sal vestig, sal ‘n herhaling van die Babiloniese ryk van Nimrod wees.

Die diplomatieke onderhandelings vir die vestiging van ‘n nuwe wêreldorde het reeds onder die leiding van die G8 nywerheidslande (waarby Rusland ingesluit is) die VVO en ander wêreldliggame begin. Wanneer die Antichris kom, sal hy hierdie onderhandelings tot hulle logiese uiteinde van wêreldeenheid onder sy eie leierskap deurvoer: “Hy sal een week lank [sewe jaar] met baie [nasies] ‘n sterk verbond sluit” (Dan. 9:27).

Tans word die nasies polities mislei om hulle soewereiniteit prys te gee en toenemend by die nuwe wêreldorde in te skakel. Kleiner volke word summier van hulle godgegewe selfbeskikkingsreg beroof en by groter eenhede ingeskakel. Sodoende word veelvolkige lande, streke, kontinente, en uiteindelik ook die hele wêreld, polities verenig in voorbereiding op die koms van die Antichris. Dit is ‘n politieke en ideologiese oorlog wat vanuit die hel teen volke gevoer word.

In die laaste helfte van die verdrukking, wat die groot verdrukking genoem word, sal die Antichris ‘n alleenheerser en militêre diktator wees wat sy gesag op geweld baseer. Geen aardse mag sal teen hom kan standhou nie, want “aan hom is mag gegee oor elke stam en taal en nasie” (Op. 13:7). Daar sal nie ‘n enkele nasie met ‘n soewereine regering wees nie, en almal sal volle uitvoering aan die dier se militêre dekrete moet gee. Politieke dislojaliteit sal nie geduld word nie, en maghebbers wat hulle eie beleid volg, sal volgens Jesaja 10:13 van hulle trone afgeruk word.

Godsdienstige mag

Wanneer die valse vrede verby is en die 3½ jaar van die groot verdrukking aanbreek, sal dit ook geestelik gesproke die donkerste tyd in die wêreldgeskiedenis wees. Dan sal die sataniese driemanskap van die draak, die Antichris en die valse profeet hulle finale skuif maak om die mag van die Drie-enige God, die Vader, die Seun en die Heilige Gees, op aarde te probeer beëindig en die oorblywende Christene te verdelg. Die Antichris sal dan op die posisie van God self aanspraak maak:

“...eers moet die afval kom en die mens van sonde geopenbaar word, die seun van die verderf, die teëstander wat hom verhef bo al wat God genoem word of voorwerp van aanbidding is, sodat hy in die tempel van God as God sal sit en voorgee dat hy God is" (2 Thess. 2:3-4).

Die Antichris sal homself in die plek van God stel. Openbaring bevestig baie duidelik hierdie godsdienstige magsoorname deur die Antichris:

“En die hele wêreld het verwonderd agter die dier aan gegaan. En hulle het die draak [Satan] aanbid wat die dier mag gegee het, en die dier aanbid en gesê: Wie is aan die dier gelyk? ... En al die bewoners van die aarde sal hom aanbid, almal wie se name nie... in die boek van die lewe van die Lam wat geslag is, geskrywe is nie” (Op. 13:3-4, 8).

Deur bemiddeling van die valse profeet, wat ook groot tekens en wonders sal doen om mense te mislei, sal die dier ‘n beeld van homself in die herboude tempel in Jerusalem laat oprig en almal dwing om hom as God te aanbid:

“En hy verlei die bewoners van die aarde deur die tekens wat hom gegee is om voor die oë van die dier te doen, deur aan die bewoners van die aarde te sê dat hulle ‘n beeld moet maak vir die dier wat die swaardwond ontvang en lewendig geword het. En dit is hom gegee om ‘n gees aan die dier se beeld te gee, sodat die dier se beeld ook sal praat en maak dat almal gedood word wat die dier se beeld nie aanbid nie” (Op. 13:14-15).

Só ‘n absolute vorm van godsdienstige slawerny vereis dat die alliansie van valse wêreldgodsdienste wat in die eerste helfte van die verdrukking onder die universele messiasskap van die Antichris sal funksioneer, ontbind en nietig verklaar word. Alleen dán sal alle mense gedwing kan word om die dier as God te aanbid. Volgens Openbaring 17:16 sal dit inderdaad gebeur.

In die laaste 3½ jaar sal die aanbidding van Satan en die Antichris die enigste amptelik erkende godsdiensvorm in die wêreld wees. Almal wat sal weier om hieraan mee te doen, sal deur onthoofding in die openbaar tereggestel word. Die huidige dramatiese toename in Satanisme, asook in heksery, towery en verskillende vorms van die okkulte, is ‘n aanloop tot die openbaring en aanbidding van die Antichris – eers as wêreldmessias en dan as die god van hierdie wêreld.

Ekonomiese mag

Benewens politieke en godsdienstige mag, gaan die wêreld se geldmag ook deur die Antichris gebruik word om die mensdom op alle lewensterreine te beheer en te verslaaf. Deur die instelling van ‘n gerekenariseerde, kontantlose ekonomie sal alle ekonomies aktiewe mense se koop- en verkooptransaksies beheer word:

“En hy maak dat aan almal, klein en groot, en die rykes en die armes, en die vrymense en die slawe ‘n merk op hulle regterhand en op hulle voorhoofde gegee word; sodat niemand kan koop of verkoop nie, behalwe hy wat die merk of die naam van die dier of die getal van sy naam het. Hier kom die wysheid te pas. Wie die verstand het, laat hom die getal van die dier bereken, want dit is die getal van ‘n mens, en sy getal is 666" (Op. 13:16-18).

Dit is uit hierdie gedeelte duidelik dat nommers of kodes aan mense toegeken sal word, waarsonder hulle nie sal kan koop of verkoop nie. Daar sal dus geen kontantgeld meer in omloop wees nie. Die stelsel van elektroniese fondsoorplasing sal ook net toeganklik wees vir mense wat “die merk of die naam van die dier of die getal van sy naam het.” Dit beteken dat ‘n formele eed van getrouheid aan die Antichris as die god en koning van hierdie wêreld afgelê sal moet word voordat ‘n persoonlike identiteitsnommer (PIN) aan ‘n aansoeker toegeken sal word. Hierdeur sal hy egter sy siel aan die duiwel verkoop, omdat hy deur die eed wat hy afgelê het, die Antichris se politieke, godsdienstige én ekonomiese status sal erken. Hy sal dus bewustelik aan die dier verbonde wees.

Die mikro-elektronika het reeds so ver gevorder dat ‘n klein prosesseerdertjie op ‘n silikonskyfie in ‘n glaskapsule onder ‘n mens se vel ingespuit kan word. Dit kan jou persoonsnommer, adres, mediese rekord, paspoort en enige ander inligting stoor wat deur ‘n skandeerder gelees kan word. Jou bankbalans kan ook voortdurend gedebiteer of gekrediteer word. Hierdeur kan koop- en verkooptransaksies kontantloos gedoen, en op ‘n sentrale rekenaarnetwerk geregistreer word. ‘n Persoon se bewegings sal dus ook maklik, op 'n deurlopende basis, gemonitor kan word.

Hierdie mikroprosesseerdertjies word reeds ‘n geruime tyd op die sg. smartkaarte gebruik. Die kaart is slegs ‘n plastiekhouer waarop die skyfie gemonteer is. Hierdeur word die gebruik van kontant uitgeskakel, asook die kanse vir die roof en diefstal van geld. Die moontlikheid van kaartbedrog, asook die risiko dat kaarte gesteel kan word of verlore kan raak, bestaan egter nog steeds. Die finale oplossing hiervoor is om met die kaart weg te doen en die skyfie onder die draer se vel in te plant!

Wat die Bybel 1 900 jaar gelede oor die eindtyd geprofeteer het, het die afgelope paar jaar ‘n werklikheid begin word: mense gaan deur die gebruikmaking van ‘n nommer koop en verkoop!

Die bewering wat sommige teoloë maak dat daar nooit enige gevaar in ‘n kontantlose ekonomiese stelsel sal wees nie, en dat die nommer of die merk van die Antichris nie letterlik opgeneem moet word nie, is deel van Satan se propagandaveldtog om mense nou reeds op die aanvaarding van sy nommerstelsel voor te berei. ‘n Ekonomiese stelsel vir die beheer van koop- en verkooptransaksies is geen simboliese uitspraak oor een of ander abstrakte saak nie, maar ‘n letterlike stelling oor ‘n alledaagse menslike handeling. As daar ooit ‘n tyd was dat alle simboliese, allegoriese en historiese verklarings van die boek Openbaring totaal verwerp moet word, dan is dit nou! Alles wat tans in die wêreld gebeur, stuur ooglopend op die letterlike, premillennialistiese vervulling van die profesieë van die boek Openbaring af. Dit sluit die Antichris se nuwe wêreldorde van internasionale eenheid in, asook sy kontantlose ekonomie. Hy sal die mensdom mislei, in die naam van vryheid en eenheid van hulle identiteit, selfbeskikkingsreg en godsdiensvryheid stroop om uiteindelik almal te kan verslaaf, intimideer en onderdruk.

Indien u geestelik waardig is om die komende verdrukking te ontvlug, sal die Antichris se nommer nooit op u afgedwing kan word nie. As u egter onder die ongelukkiges is wat sal agterbly, en in daardie tyd u saak met die Here regmaak, sal u die Antichris, sy regeringstelsel, sy valse wêreldgodsdiens, sy eis van persoonlike aanbidding én die aanbod van sy nommerstelsel, volkome moet verwerp ongeag die haglike onmiddellike gevolge wat dit vir u sal inhou.

Vir diegene wat ‘n eed van getrouheid aan die Antichris aflê, sy nommer aanvaar en hom aanbid, sal dit vir ewig nag word:

“As iemand die dier en sy beeld aanbid en ‘n merk op sy voorhoof of op sy hand ontvang, sal hy self ook drink van die wyn van die grimmigheid van God wat ongemeng ingeskink is in die beker van sy toorn, en hy sal gepynig word met vuur en swawel voor die heilige engele en voor die Lam. En die rook van hulle pyniging gaan op tot in alle ewigheid, en hulle het dag en nag geen rus nie – hulle wat die dier en sy beeld aanbid, en elkeen wat die merk van sy naam ontvang” (Op. 14:9-11).

Aan die ander kant is daar die oorwinnaars oor hierdie sataniese komplot, wat nie die knie voor die moderne Baäl gebuig het nie:

“En die oorwinnaars oor die dier en oor sy beeld en oor sy teken, oor die getal van sy naam, het ek by die see van glas sien staan, met siters van God” (Op. 15:2).

Die politieke internasionalisering van die mensdom binne die verband van ‘n nuwe wêreldorde, die  universele ekumene waarin alle godsdienste met mekaar assosieer en hande vat, asook die totstandkoming van ‘n kontantlose internasionale monetêre stelsel wat sentraal beheer kan word, skep die finale platforms vir die wêreldheerskappy van die Antichris. Hy kan enige tyd sy opwagting maak en sal vinnig beheer oor hierdie strukture verkry. Die politieke tydgenote van die Antichris sal volgens Openbaring 17:12-13 vrywillig die beheer en mag wat hulle het, aan die nuwe wêreldleier oordra. Die aanvanklike magsoorname van die Antichris sal dus nie deur dwang wees nie, maar deur verbondsluiting. Skrikwekkende dwang en militêre geweld sal 3½ jaar later volg!