Die Dag van die Here: ‘n Kommentaar Oor die Boek Openbaring

Prof. Johan Malan, Universiteit van die Noorde

Opsomming: ‘n Futuristiese, premillennialistiese kommentaar oor die boek Openbaring. Die bespreking word chronologies (hoofstuk-vir-hoofstuk) gedoen.


Inhoud

Inleiding tot die boek Openbaring

Openbaring van die verheerlikte Christus (Op. 1)

Die kerk op aarde (Op. 2-3)

Die kerk in die hemel (Op. 4-5)

Die regterstoel van Christus (Op. 4-5)

Die sewe seëls (Op. 6)

Redding in die uur van duisternis (Op. 7)

Die sewe basuine (Op. 8-10)

Die tempel en die twee getuies (Op. 11)

Die ontvlugting van Israel (Op. 12)

Skrikbewind van die Antichris (Op. 13)

Eienskappe van die Antichris (Op. 13)

Die valse profeet (Op. 13)

Die sewe laaste plae (Op. 14-16)

Godsdienstige Babilon (Op. 17)

Ekonomiese Babilon (Op. 18)

Die wederkoms van Christus (Op. 19)

Die duisendjarige vrederyk (Op. 20)

Die eindoordeel en die nuwe skepping (Op. 20-22)

‘n Strategie vir oorlewing

Voorwoord

Die boek Openbaring bevat profesieë oor die toekoms wat Jesus Christus deur die diens van ‘n engel aan Johannes gegee het, om dit op sy beurt verder aan die gemeentes deur te gee. Die titel van die boek is: “Die Openbaring van Jesus Christus” (Op. 1:1). Dit is dus ‘n openbaring, of bekendmaking, van Jesus Christus. Hy word in sy reddende genade voorgestel, in die beloning en verheerliking van sy diensknegte, in sy oordeel oor sondaars en oor al die magte van Satan, in sy koninklike heerlikheid, en in sy skeppingswerke wat Hy gaan nuut maak.

Jesus Christus is die sentrale tema van die boek: “Want die getuienis van Jesus is die gees van die profesie” (Op. 19:10). Hy is die poort na die ewige heerlikheid wat Hy gaan berei het vir dié wat Hom liefhet. Hy is die Een wat almal gaan oordeel wat sy reddende genade verwerp het omdat hulle die pad van die sonde bó Hom verkies het. Mense gaan aan die mag van die Antichris oorgegee word omdat hulle nie die gesag en koningskap van die ware Christus in hulle lewe aanvaar het nie. Die Here Jesus gaan ook terugkom om die troon van Dawid in Jerusalem te herstel en sy koningskap sigbaar op aarde te vestig. Voor Hom sal elke knie buig en elke tong bely dat Hy die Here is!

Johannes was in die Gees op die dag van die Here. Hy het met profetiese vleuels van verrukking opgestyg en oor ongebore eeue gereis om die ontvouing van God se plan in die ontsagwekkende gebeure van die groot en verskriklike dag van die Here te aanskou. Die dag van die Here is ‘n tydperk van ‘n duisend jaar waarin die Here Jesus Homself op ‘n baie besondere wyse aan die hele mensdom gaan openbaar:

·      By die regterstoel van Christus gaan Hy Homself net ná die wegraping aan sy diensknegte [die ware kerk] openbaar om aan hulle hul loon te gee. Paulus het uitgesien na die krone wat die Here, die regverdige Regter, hom in dié dag [van die Here] sal gee (2 Tim. 4:8).

·      In die sewe jaar lange verdrukking gaan die Here Jesus die seëls van God se oordele oor ‘n onboetvaardige wêreld breek. Die kragte van die hemele sal geskud word.

·      By sy wederkoms ná die groot verdrukking sal Hy as Koning van die konings geopenbaar word en sy duisendjarige vrederyk op aarde vestig.

·      Aan die einde van die vrederyk sal Hy die Regter van die goddeloses wees wat in die tweede opstanding opgewek sal word om voor die groot wit troon te verskyn.

·      Hierna sal Hy ‘n nuwe hemel en ‘n nuwe aarde skep waarin geregtigheid sal woon.

Ongelukkig beskou baie mense Openbaring as ‘n geslote, simboliese boek en doen nie moeite om dit te bestudeer en te verstaan nie. Hulle raai ander mense selfs daarvan af om die profesieë intensief te ondersoek. Daardeur doen hulle iets waarteen die Here ons juis waarsku: “Moenie die woorde van die profesie van hierdie boek verseël nie, want die tyd is naby” (Op. 22:10).

Die Here beloof ‘n spesiale seën aan almal wat die profesieë van Openbaring bewaar (Op. 1:3; 22:7). Die beloftes en waarskuwings in die boek moet ter harte geneem word. Die vervulling van Bybelse profesieë sal aan ons insig in en die regte ingesteldheid teenoor ons tydsomstandighede verleen. Ons sal kan sien hoedat strukture vir die Antichris se wêreldregering, wêreldgodsdiens en wêreldekonomie geskep word, en ook begryp dat ons as sy teëhouers alles moontlik moet doen om die goddelose hervormings en godsdienstige kompromie van ons tyd te verwerp. As ons dit nie doen nie, sal ons as oningeligte passifiste deur die krag van die dwaling meegesleur word om ook saam aan die Babiloniese samelewingsorde van die eindtyd te bou.

Die Here roep al sy kinders tot gereedheid op deur ‘n nuwe oorgawe aan Hom: “Waak dan en bid altyddeur, sodat julle waardig geag mag word om al hierdie dinge wat kom, te ontvlug en voor die Seun van die mens te staan” (Luk. 21:36).

Johan Malan