16. Rekenskap Voor die Regterstoel

Die Heilige Gees is op Pinksterdag uitgestort om die kerk van Christus te bekragtig om die evangelie oral op aarde te verkondig sodat siele gered kan word. Die motivering vir hierdie werk is eerstens liefde vir die Here Jesus ons wil eer aan sy Naam bring deur by die uitbreiding van sy koninkryk op aarde betrokke te wees. Tweedens word ons ook deur liefde vir n verloregaande wreld gedring om die evangelie te verkondig, sodat sondaars die oordeel van die hel kan ontvlug deur uit die duisternis oor te kom tot die Here se wonderbare lig. Indien ons onsself aan hierdie groot taak toewy, sal ons nie eendag met le hande voor Christus se regterstoel verskyn nie. Tot die eer van sy naam wil ons krone vir getroue diens ontvang, wat weer uit erkentlikheid aan sy voete neergel kan word.

Dit is nie maklik om in n bose, ongelowige en vyandige wreld getuies vir Christus te wees nie. Daar is n prys wat hiervoor betaal moet word: Ons moet bereid wees om soldate vir die kruis te wees wat dikwels verwerp sal word omdat Jesus Christus ook deur die meerderheid mense verwerp word. Ons is nie konings wat nou reeds saam met Hom regeer nie. Ons moet deur die vooruitsig van loon in Christus se koninkryk gemotiveer word om aan te hou werk en ons teen sonde en goddeloosheid uit te spreek. Dit sal ons bepaald nie populr maak nie! Moses het verkies om liewer sleg behandel te word saam met die volk van God as om n tyd lank die genot van die sonde te h, en die smaad van Christus groter rykdom geag as al die skatte van Egipte, want hy het uitgesien na die beloning (Heb. 11:25-26).

Ons moet voorbereidings tref om voor die regterstoel van Christus te verskyn. Petrus s die tyd is daar dat die oordeel in die huis van die Here moet begin (1 Pet. 4:17). Dit verwys na die oordeel oor die werke van gelowiges. Dit is waarom die Here Jesus s: Kyk, Ek kom gou, en my loon is by My, om elkeen te vergeld soos sy werk sal wees (Op. 22:12). Wanneer die Here kom, kom Hy om sy diensknegte te beloon en die sondaars te straf: U toorn het gekom en die tyd van die dode om geoordeel te word en om die loon te gee aan u diensknegte, die profete, en aan die heiliges en aan die wat u Naam vrees, klein en groot, en om die verderwers van die aarde te verderf (Op. 11:18). Die Here gaan sy diensknegte vir hulle arbeid beloon en die sondaars in die tyd van verdrukking straf.

Alle Christene het n afspraak voor die regterstoel van Christus, of hulle goeie diensknegte was of nie. Sommige sal loon ontvang, terwyl ander met le hande daar sal staan. Die feit is dat die Here se diensknegte rekenskap van hulleself sal moet gee. Paulus s aan die gemeente in Korinthe: Want ons moet almal voor die regterstoel van Christus verskyn, sodat elkeen kan ontvang wat hy deur die liggaam verrig het, volgens wat hy gedoen het, of dit goed is of kwaad (2 Kor. 5:10).

Die woord kwaad kan ook met nutteloos vertaal word. Daar gaan baie werke van mense wees wat op di dag nutteloos gaan blyk te wees omdat dit geen ewigheidswaarde het nie. Die Here Jesus s aan elk van die sewe gemeentes in Openbaring 2 en 3, en daardeur ook aan alle gemeentes van alle tye: Ek ken jou werke . Hy gaan elke lidmaat individueel volgens sy of haar werke vergeld, of dit goed is of nutteloos. Aan die Christene in Rome rig Paulus dieselfde boodskap: Want ons sal almal voor die regterstoel van Christus gestel word So sal elkeen van ons dan vir homself aan God rekenskap gee (Rom. 14:10, 12).

Paulus verduidelik aan die Korinthirs in baie meer besonderhede hoe die werke van gelowiges aan God se vuurproef onderwerp sal word. Hieruit blyk dit duidelik dat dit geloofswerke is wat n bekering gedoen word omdat dit op die Rots, Jesus Christus, gebou word. Die werke van sommige Christene sal egter verwerplik wees omdat dit vleeslik is. In die lig hiervan toon Paulus aan dat ons as medewerkers van God n definitiewe taak het om in sy koninkryk te verrig. Ons moet egter oppas hoe ons dit doen nie in die krag van die vlees nie, maar in die krag van die Heilige Gees:

... elkeen sal sy eie loon volgens sy eie arbeid ontvang. Want ons is medewerkers van God; die akker van God, die gebou van God is julle. Volgens die genade van God wat aan my gegee is, het ek soos n bekwame boumeester die fondament gel, en n ander bou daarop; maar elkeen moet oppas hoe hy daarop bou. Want niemand kan n ander fondament l as wat daar gel is nie, dit is Jesus Christus. En as iemand op di fondament bou goud, silwer, kosbare stene, hout, hooi, stoppels elkeen se werk sal aan die lig kom, want die dag sal dit aanwys, omdat dit deur vuur openbaar gemaak word; en die vuur sal elkeen se werk op die proef stel, hoedanig dit is. As iemand se werk bly staan wat hy daarop gebou het, sal hy loon ontvang; as iemand se werk verbrand word, sal hy skade ly; alhoewel hy self gered sal word, maar soos deur vuur heen. Weet julle nie dat julle n tempel van God is en die Gees van God in julle woon nie? (1 Kor. 3:8-16).

n Paar sake uit hierdie gedeelte is voor die hand liggend:

       Die fondament van bekering, wat die begin van n nuwe lewe in Christus is, moet eers in ons lewe gel word voordat ons vir die Here kan begin werk.

       N ons bekering het ons n opdrag om vir die Here te werk deur ons lig in die wreld te laat skyn en sy getuies te wees. Ons moet medewerkers van God in die uitbreiding van sy koninkryk op aarde wees.

       Dit is nie vanselfsprekend dat ons altyd net aanvaarbare werke onder die leiding van die Heilige Gees sal doen nie, omdat n Christen ook nuttelose dinge in die krag van die vlees kan doen (1 Kor. 3:1-3). Hierdie werke is die hout, hooi en stoppels wat nie ewigheidswaarde het nie, daarom is dit vir God verwerplik. Geen loon sal daarvoor ontvang word nie.

       Aan diegene wat onaanvaarbare werke in die vlees doen, word die vraag gevra: Weet julle nie dat die Gees van God in julle woon nie? Hulle moet hulle lewens aan die beheer van die Heilige Gees oorgee en in sy krag die Here begin dien. Dit is standaard Christenskap.

Die Here Jesus het in n gelykenis in Lukas 19:11-27 ook na die dag verwys wanneer sy diensknegte rekenskap van hulle lewens aan Hom sal moet gee. Hy s dat Hy aan elkeen van hulle n pond gegee het wat op die instaatstellende krag van die Heilige Gees dui, m.a.w. n godgegewe werkvermo in sy koninkryk. Hulle het dus geen verskoning om niks te doen nie.

Wanneer Hy as Koning terugkom, sal Hy heel eerste sy diensknegte ontbied om loon toe te ken ooreenkomstig die arbeid wat hulle verrig het. Aan die een wat met sy pond tien ponde wins verdien het, sal Hy s: Mooi so, goeie dienskneg; omdat jy in die minste getrou gewees het, moet jy gesag h oor tien stede (Luk. 19:17). n Ander een kry gesag oor vyf stede, en die een wat sy pond in n doekie toegedraai het en met le hande voor sy Heer verskyn, word skerp verwyt. Hy kry geen loon nie omdat hy niks gedoen het nie, alhoewel hy een van sy Heer se diensknegte was.

Die volgende vyf krone word aan die oorwinnaars beloof:

1. Die onverwelklike kroon vir n heilige en diensbare lewe

Daar is bepaalde rels wat ons in die wedloop van die lewe moet eerbiedig indien ons oorwinnaars wil wees wat iets konkreet vir die saak van die Here bereik. Paulus het die volgende na analogie van atlete se toewyding ges: Weet julle nie dat die wat op die baan hardloop, wel almal hardloop, maar dat een die prys ontvang nie? Hardloop dan s dat julle dit sekerlik kan behaal. En elkeen wat aan n wedstryd deelneem, onthou hom in alles hulle nogal om n verwelklike krans te ontvang, maar ons n onverwelklike (1 Kor. 9:24-25).

Die atlete sorg dat hulle gesond bly, hulle rook of drink nie en eet reg. In die wedloop van die lewe moet jy jouself ook van alle skadelike [sondige] gewoontes weerhou wat jou vordering kan vertraag: laat ons ook elke las afl en die sonde wat ons so maklik omring, en met volharding die wedloop loop wat voor ons l, die oog gevestig op Jesus (Heb. 12:1-2).

Toewyding van hierdie aard gaan met hartsreiniging en die vervulling met die Heilige Gees gepaard: Terwyl ons dan hierdie beloftes het, geliefdes, laat ons ons van alle besoedeling van die vlees en die gees reinig, en laat ons die heiligmaking in die vrees van God volbring (2 Kor. 7:1). Dit vereis selfdissipline, daarom oefen ek myself in die godsaligheid (1 Tim. 4:7) en kasty my liggaam om dit diensbaar te maak. Hiervoor sal ek n onverwelklike kroon ontvang nie, soos die atlete, net n verwelklike lourierkrans en n kort oomblik van roem nie.

Die kroon vir n heilige, toegewyde en diensbare lewe word eerste bespreek omdat dit in werklikheid die sleutel tot al die ander krone is. Sonder die selfverloning en vervulling met die Heilige Gees wat die Here van ons verwag, kan ons nie vir Hom werk nie. Wanneer ons egter van hierdie besondere genadewerk kan getuig, is daar geen perke aan die verskillende maniere waarop die Here ons in sy diens kan gebruik nie.

2. Die kroon van roem vir sielewenners

Die groot taak wat Christus aan sy dissipels opgedra het, is di van wreldevangelisasie. Toe Hy n sy opstanding in die bovertrek aan die dissipels verskyn het, het Jesus ges: Vrede vir julle! Soos die Vader My gestuur het, stuur Ek julle ook (Joh. 20:21). Later het Hy die opdrag aan hulle herhaal: Gaan die hele wreld in en verkondig die evangelie aan die ganse mensdom (Mark. 16:15; vgl. ook Matt. 28:19-20).

Die kroon van roem word aan diegene beloof wat ander mense na Christus toe lei. Paulus s in sy brief aan die gemeente van Thessalonika: Wie anders as julle is ons hoop of blydskap of kroon van roem in die teenwoordigheid van onse Here Jesus Christus by sy wederkoms? (1 Thess. 2:19). So sal alle ander mense wat verlore siele na Jesus toe lei, ook die kroon van roem voor die regterstoel ontvang.

3. Die kroon van heerlikheid vir getroue herders

Petrus s dat n predikant of geestelike leier n herder is wat die kudde moet lei. Hy moet dit nie met murmurering doen nie, en ook nie met die oog op selfverryking nie. Hy moet nie n harde en ongenaakbare meester wees nie, maar n navolgenswaardige voorbeeld stel en waak oor hulle belange. As hy dit nougeset doen, sal die Here aan hom die kroon van heerlikheid gee:

Hou as herders toesig oor die kudde van God wat onder julle is, nie uit dwang nie, maar gewilliglik; nie om vuil gewin nie, maar met bereidwilligheid; ook nie as heersers oor die erfdeel nie, maar as voorbeelde vir die kudde. En wanneer die Opperherder verskyn, sal julle die onverwelklike kroon van heerlikheid ontvang (1 Pet. 5:2-4).

Dit blyk dat predikers n swaarder oordeel as ander mense sal ontvang as hulle nie hul werk doen soos wat die Here dit van sy geroepenes en gesante verwag nie (Jak. 3:1). Dit behels onder meer dat hulle die volle raad van God moet verkondig, veral die boodskappe van wedergeboorte, heiligmaking en die wederkoms. Die Here sal die ongeredde mense se bloed van hulle hande eis. Aan die ander kant sal hulle ryklik beloon word as hulle getroue herders was wat die werk van die Here met ywer en nougesetheid gedoen het.

Weens die groot verval van die laaste dae het getroue en bekwame herders wat die woord van die waarheid reg sny, baie skaars geword. Die meerderheid sal ter wille van populariteit, en ook onder die benvloeding van hulle kollegas wat vals profete is, die weg van kompromie volg en n vals evangelie verkondig. Maak seker dat jy in jou gemeente met die onvervalste melk van die Woord bedien word, en met vrymoedigheid saam met jou leraar voor die regterstoel van Christus sal kan verskyn. As jy besef dat jy mislei word, moet jy dadelik onder die vormgodsdienstiges uitgaan (2 Tim. 3:5).

4. Die kroon van die lewe vir Christenmartelare

Die kroon van die lewe word aan elkeen beloof wat sy lewe ter wille van sy geloof afl. Die Here s vir die martelare: Wees getrou tot die dood toe, en Ek sal jou die kroon van die lewe gee (Op. 2:10).

Deur die eeue heen was daar getroue diensknegte van die Here Jesus wat bereid was om ten koste van hulle veiligheid, hulle werk, hulle gesinne, en selfs hulle eie lewe, die vlam van geloof in n vyandige wreld omhoog te hou. Hulle het die volle implikasies van Christus se woorde besef toe Hy ges het: Kyk, Ek stuur julle soos lammers onder die wolwe (Luk. 10:3). Ook het Hy ges: In die wreld sal julle verdrukking h (Joh. 16:33). Christene is die afgelope byna 2 000 jaar op verskillende maniere vervolg, verdryf, bespot, gentimideer en in strafkampe geplaas, terwyl miljoene die hoogste prys vir hulle geloof betaal het. Die Here sal hulle spesiaal hiervoor beloon.

By die kategorie van martelare is ook diegene ingesluit wat n swaar kruis van beproewing in hulle lewe moes dra. Volgens Jakobus 1:12 sal hulle beloon word as hulle getrou bly. Daar is baie mense wat gestrem is, of gestremde kinders het, wat siek of verlam is, wat onderdruk, misken of verwerp word, of wat dalk werkloos, arm, honger of sonder huisvesting is. Hulle word almal bemoedig om die geloof te behou en op hulle moeilike weg te volhard. Sommige van hulle kry uitkoms in hierdie lewe en ander nie. Die hoofsaak is dat hulle tot die einde toe getrou moet bly en moet wag op die volmaaktheid wat ons eendag in die hiernamaalse lewe sal h (2 Kor. 4:16-18; Heb. 11:35).

5. Die kroon van geregtigheid vir di wat sy koms liefhet

Om die Here se koms lief te h, vereis n ingesteldheid op dinge met ewigheidswaarde. Jy moet skatte in die hemel bymekaarmaak waar mot of roes nie verniel en waar diewe nie inbreek en steel nie. As jy s dat jy die Here Jesus se koms liefhet, dan s jy dat Hy jou Koning is, dat jy by die vestiging en uitbreiding van sy koninkryk betrokke is, en dat jy uitsien na die dag wanneer Hy as Koning geopenbaar sal word.

Intussen is jy n vreemdeling en n bywoner op aarde omdat jou ewige tuiste nie hier is nie. Paulus het die goeie stryd van die geloof gestry terwyl hy die koninkryk van Christus in n heidenwreld gevestig het. Kort voordat hy in Rome weens sy geloof tereggestel is, het hy opnuut sy sterk verwagting op die koms van Jesus en sy koninkryk van geregtigheid uitgespreek: Ek het die goeie stryd van die geloof gestry; ek het die wedloop voleindig; ek het die geloof behou. Verder is vir my weggel die kroon van die geregtigheid wat die Here, die regverdige Regter, my in di dag sal gee; en nie aan my alleen nie, maar ook aan almal wat sy verskyning liefgehad het (2 Tim. 4:7-8).

Nadat die kinders van die Here hulle verheerlikte liggame en krone voor die regterstoel van Christus ontvang het, sal hulle rondom die troon van die Lam hulle plekke inneem om saam met Hom die aarde in geregtigheid te oordeel. Dan sal die sewe sels van die boekrol van God se oordele in die hemel gebreek word, en sal die Antichris skielik as n vals vredevors op die toneel verskyn. Omdat sy tehouer dan weg is, sal hy homself met groot misleiding kan openbaar en in verwondering deur die hele misleide wreld gevolg word.

Ons is baie naby aan die tyd waarin die oordeel van die Here in sy huis gaan begin. Is jy werklik gereed om voor die regterstoel van Christus te verskyn en van jou lewe rekenskap te gee? Hy het o soos vuurvlamme, waarvoor daar niks bedek is nie (Op. 1:14). Hy ken selfs elke gedagte wat jy ooit bedink het (Ps. 139:1-4). As jy nie deur sy kosbare bloed van alle sonde en ongeregtigheid gereinig is nie, sal jy nie eens saam met die gelowiges voor die regterstoel verskyn nie. n Mens word nie daar van jou sonde gereinig nie dit moet hier op aarde vr die koms van Christus gebeur. Dan alleen sal jy vrymoedigheid h om voor Hom te kan verskyn en as n goeie dienskneg beskou te word.

Wanneer die opdrag tot heiligmaking deur alle Christene ernstig opgeneem word, sal hulle met blye verwagting na die wederkoms van Jesus Christus uitsien en ook met vrymoedigheid voor sy regterstoel rekenskap gee van hulle lewens op aarde. Hierdie vrymoedigheid het niks te doen met roem op menslike vermons en prestasies nie, maar spruit voort uit die genadewerk wat Christus deur sy Heilige Gees gedoen het in die lewens van almal wat Hom vir die genadewerk van heiligmaking vertrou het.