Heiligmaking

God se oproep tot ʼn

Lewe van vervulling

Johan Malan (2013)

Dit is die wil van God: julle heiligmaking (1 Thess. 4:3)

 

Inhoudsopgawe

Voorwoord

1.    Die Behoefte aan Heiligmaking

2.    Die Stryd Teen Vleeslikheid

3.    Die Eise van Dissipelskap

4.    Petrus se Lewe voor en ná Pinksterdag

5.    Oorwinning Oor die Vlees: Die Stap van Heiligmaking

6.    Oorwinning Oor Swakhede: Die Proses van Heiligmaking

7.    Vervulling met die Heilige Gees

8.    Volkome Heiligmaking

9.    Die Wil van God

10. Vervul met God se Liefde

11. Gawes en Vrug van die Gees

12. Bedieninge van die Heilige Gees

13. Die Pelgrimsreis van God se Volk

14. Volharding van die Heiliges

15. Heiligmaking en die Wederkoms

16. Rekenskap voor die Regterstoel

Verwysings

Oor die outeur

 

Voorwoord

Die doel waarvoor God die mens geskape het, is om aan sy beeld gelykvormig te wees. Die drie-enige God het gesê: “Laat Ons mense maak na ons beeld, na ons gelykenis” (Gen. 1:26). Dit is die woorde waarmee die Bybelse geskiedenis van die mens begin het. Ten spyte van die sondeval bly dit nog steeds die ewige doel en opdrag van die mens om aan die beeld van sy Skepper gelykvormig te word. Die sentrale openbaring van God aan Israel was: “Wees heilig, want Ek is heilig” (Lev. 11:44). Dieselfde opdrag geld ook vir Christene van alle tye: “Soos Hy wat julle geroep het, heilig is, moet julle ook in jul hele lewenswandel heilig word, omdat daar geskrywe is: Wees heilig, want Ek is heilig” (1 Pet. 15-16).

Ons word nie geroep om onsself te verhef en aan God se natuurlike attribute soos almagtigheid en alwetendheid gelykvormig te word nie, maar aan sy morele attribute soos heiligheid, liefde en barmhartigheid. Ons moet God se karakter in ’n verdorwe en sondige wêreld openbaar sodat die verlore mensdom kan sien dat sy Gees in ons woon.

Tydens wedergeboorte ontvang ons benewens regverdigmaking en sondevergifnis ook ’n nuwe lewe met al die eienskappe van die Here Jesus se goddelike natuur. As ons daarvolgens leef, sal die mense Christus in ons kan sien. Die groot uitdaging waarvoor ons in ons geestelike lewe te staan kom, is die bereidwilligheid om die ou lewe van vleeslikheid en sonde heeltemal af te lê en ons toenemend met die nuwe lewe van die Here Jesus te beklee. Paulus sê vir die Efésiërs:

“... dat julle, wat die vorige lewenswandel betref, die oue mens moet aflê wat deur die begeerlikhede van die verleiding ten gronde gaan, en dat julle vernuwe moet word in die gees van julle gemoed en julle met die nuwe mens moet beklee wat na God geskape is in ware geregtigheid en heiligheid” (Ef. 4:22-24).

Die meeste lede van die vroeë Christelike kerk het hulle nie heelhartig tot heiligmaking verbind nie, en het in die algemeen ’n lae geestelike standaard gehandhaaf. Paulus het hulle telkens daaraan herinner dat die Here Jesus sigbaar gestalte in hulle lewens moes aanneem, en dit het ’n verpligting op hulle geplaas om heilig te leef. Baie van hulle het dit nie ten volle besef nie en hulleself deur sonde en vleeslikheid besoedel. Aan die Korinthiërs het hy gesê: “Weet julle nie dat julle ’n tempel van God is en dat die Gees van God in julle woon nie? ... die tempel van God is heilig, en dit is julle” (1 Kor. 3:16-17). Aan die Romeine het hy gesê dat hulle nie aan die wêreld gelykvormig moes word nie, maar hulle liggame as ’n heilige offer in God se diens moes stel. Hulle moes vasstel wat God se wil is en streng daarvolgens leef (Rom. 12:1-2).

Die laaste dae waarin ons nou is, word deur grootskaalse geestelike verval en wêreldgelykvormigheid gekenmerk. Die eindtydse kerk van Laodicéa word deur die Here beskryf as materialisties, lou, selfgesentreerd en geestelik arm (Op. 3:15-17). Die verval neem reeds  sulke afmetings aan dat ware Christene nie meer tuis voel in hulle gemeentes nie omdat hulle nie geestelik opgebou word nie. Wat staan hulle onder hierdie omstandighede te doen?

Die Here Jesus verwag van sy dissipels om in geen opsig deel te wees van die verval nie, maar betrokke te raak by ’n teenoorgestelde proses van groter heiligheid. Dit beteken dat die paaie van die onregverdiges en regverdiges kennelik uitmekaar moet loop: “Wie onreg doen, laat hom nog meer onreg doen; en wie vuil is, laat hom nog vuiler word; en laat die regverdige nog regverdiger word, en laat die heilige nog heiliger word” (Op. 22:11).

Namate die wêreld verder in goddeloosheid verval en op die groot oordele van die dag van die Here afstuur, moet die ware Christene só in heiligheid toeneem dat almal sal kan sien aan wie hulle behoort: “Terwyl al hierdie dinge dan vergaan, hoedanig moet julle nie wees in heilige wandel en godsvrug nie? – julle wat die koms van die dag van God verwag en verhaas” (2 Pet. 3:11-12).

Spoedig sal ons voor ’n heilige God verskyn, en vir hierdie ontmoeting móét ons heilig wees, want sonder heiligmaking sal niemand die Here Jesus [as Bruidegom] sien nie (Heb. 12:14). Die Bybel stel dit duidelik dat ons die heiligmaking waartoe ons geroep is, hier op aarde moet najaag en deelagtig word, want dit is in ’n geestelik donker wêreld waar ons lig helder moet skyn. Neem die Here se beloftes oor heiligmaking in die geloof aan: “Terwyl ons dan hierdie beloftes het, geliefdes, laat ons ons van alle besoedeling van die vlees en die gees reinig, en laat ons die heiligmaking in die vrees van God volbring” (2 Kor. 7:1).

Hierdie boek is geskryf om jou te help om die opdrag ten opsigte van heiligmaking uit te voer. Die Here soek in ’n tyd soos hierdie manne en vroue wat bereid is om teenoor die heersende tydgees van kompromie en lae geestelike standaarde ’n standpunt in te neem vir Bybelse beginsels: glo in die goddelike inspirasie en foutloosheid van die Bybel, glo in die maagdelike geboorte en Godheid van die Here Jesus, glo in sy soendood aan die kruis om die losprys vir ons sonde te betaal, in sy liggaamlike opstanding uit die dood, in sy hemelvaart en wederkoms; glo en verkondig die leer van bekering en wedergeboorte uit genade, asook die verdere genadewerk van heiligmaking.

Die Here wil jou deur sy Woord en Heilige Gees, op grond van die genadewerk van die Here Jesus, as mens van God volkome maak, vir elke goeie werk volkome toegerus (2 Tim. 3:17). Hy wil jou in sy diens gebruik, en hiervoor wil Hy jou heilig en toerus.

 

Johan Malan