9. God se Gemeente

Die gemeente van God is die belangrikste organisasie wat daar ooit in die wêreld was, omdat dit deur die Here self in die lewe geroep is. Dit is met die beste nuus denkbaar aan ‘n verloregaande mensdom toevertrou, naamlik die reddende genade van Jesus Christus vir elkeen wat glo. Die gemeente het die grootste taak wat daar nog ooit aan enige groep mense gegee is, naamlik om die boodskap van lewe uit die dood in die hele wêreld te verkondig. Hierdie taak hou nooit op nie, want elke opkomende geslag mense moet van voor af geëvangeliseer en vir die Here gewen word. Die gemeente is met die grootste krag in die hemel én op aarde beklee om sy taak uit te voer, naamlik die krag van die Heilige Gees. Dit het ook ‘n onaanvegbare handleiding, wat die unieke, foutlose en geïnspireerde Woord van God is. In die uitvoering van sy belangrike taak kom die gemeente voor die magtigste vyand in die heelal te staan, naamlik Satan, sy hordes demone en die miljoene mense wat deur hom mislei word om die Christendom teë te staan. Om hierdie stryd suksesvol te kan stry, het die gemeente die onoortreflike wapens van die lig waarmee sy lede meer as oorwinnaars in Jesus Christus kan wees. Die heerlikste en ewigdurende beloning op die uitvoering van die Here se opdragte wag vir elke gelowige voor die regterstoel van Christus.

Die sterk geestelike eienskappe van God se gemeente maak nie daarvan ‘n magtige organisasie volgens wêreldse standaarde nie. Dit word op die plaaslike vlak meesal deur klein gemeentetjies verteenwoordig wat hulle doelwitte nie deur krag of geweld bereik nie, maar deur die werkinge van God se Gees. Die ware gemeente moet teen vervalsings en bondgenootskappe met die wêreld waak deur getrou aan sy roeping en opdrag te bly. Die volgende is die agt belangrike eienskappe van die gemeente. Christene moet hierdie kenmerke in hulle volste potensiaal en suiwerste vorm uitleef sodat siele gered, nuwe gemeentes gestig en dwalings weerstaan kan word:

1. Die Uitgeroepenes

Die Nuwe Testamentiese term vir die gemeente, of kerk, van Christus is die ekklésia – dit beteken letterlik die uitgeroepenes. Dit is diegene wat uit die duisternis van sonde en verlorenheid uitgeroep is en oorgekom het tot die wonderbare lig van Christus (1 Pet. 2:9). Die Here het deur ‘n geestelike wedergeboorte nuwe mense van hulle gemaak (Joh. 3:3). Die ware gemeente van Christus bestaan dus slegs uit weergebore Christene. Hulle moet spontaan en openhartig van hulle veranderde lewens kan getuig, anders kwalifiseer hulle nie om lede van die gemeente van Jesus Christus genoem te word nie. Die toepassing van hierdie vaste beginsel vir lidmaatskap blyk duidelik uit Handelinge 2:47: “En die Here het daagliks by die gemeente gevoeg die wat gered is.” ‘n Mens móét eers teenoor die Here Jesus jou sondes bely (1 Joh. 1:9) en jou geloof in Hom as Verlosser stel (Hand. 16:31), sodat Hy jou geestelik lewend kan maak (Joh. 5:24). Dán eers behoort jy aan Hom.

So baie mense doen nooit ‘n eerlike sondebelydenis nie en kom dus nie werklik tot bekering nie. Hulle sluit in hulle ongeredde toestand by Christelike gemeentes aan, maar uit ‘n Bybelse oogpunt behoort hulle nie aan die gemeente van Christus nie. Hulle is vormgodsdienstiges wat net ‘n gedaante van godsaligheid het (2 Tim. 3:5; Titus 1:16; Op. 3:1). Die Here sal hierdie vormgodsdienstiges eendag wegwys, al het hulle ook aan kerke behoort en selfs in die Naam van Jesus gepreek (Matt. 7:21-23).

As gevolg van die groot aantal naamchristene het die begrippe “Christendom” en “Christelike kerk” reeds aansienlik afgewater geraak omdat dit ‘n versameling van geredde én ongeredde mense verteenwoordig. Dit is diegene wat deur die doop en belydenis van geloof hulle lidmaatskap verkry het, ongeag of hulle ‘n getuienis van wedergeboorte het of nie. Die ware gemeente van Christus sluit slegs die weergebore Christene in. Daar word ook na hulle as evangeliese Christene, as ware Christene of (veral in die VSA) as fundamentele Christene verwys ten einde hulle van die groot groep misleide en onweergebore naamchristene te kan onderskei.

‘n Persoon wat gered is, is ‘n lid van die gemeente, of liggaam, van Christus ongeag of hy/sy by ‘n denominasie (“kerk”) aangesluit het of nie. Om as Christen jou roeping te vervul om ‘n getuie vir Christus te wees, is dit egter vanselfsprekend dat jy jou by ander Christene sal voeg om die Here meer doeltreffend te kan dien. Dit is terselfdertyd ‘n uitdrukking van die noue band van liefde wat tussen lede moet bestaan (Joh. 13:35). Gemeentelede noem mekaar ‘broer’ en ‘suster’ omdat hulle dieselfde hemelse Vader het en van dieselfde Gees deurdronge is. Hulle leef deur die geloof en het dieselfde eindbestemming in die nuwe Jerusalem.

2. Tempel van die Heilige Gees

Die gemeente van Christus het die opdrag om heilige, Geesvervulde lewens te lei. Hulle moet die oue mens aflê en hulle met die nuwe mens beklee wat na God geskape is in ware geregtigheid en heiligheid” (Ef. 4:22-24). “Onthou julle van elke vorm van die kwaad. En mag Hy, die God van die vrede, julle volkome heilig maak…Hy wat julle roep, is getrou; Hy sal dit ook doen” (1 Thess. 5:22-24).

Lede van die gemeente van Christus moet begryp dat die Heilige Gees nie net uitgestort is om hulle van sonde te oortuig en te wederbaar nie – hulle is ook geroepe om ‘n tempel van die Heilige Gees te wees sodat hulle God-verheerlikende lewens kan lei (1 Kor. 6:19-20). Die Heilige Gees wil hulle vervul sodat hulle in die eerste plek oorwinnend oor sonde, versoekings en die vlees kan leef (Gal. 5:16), en in die tweede plek diensbaar in die koninkryk van die hemel gemaak kan word (Hand. 1:8). Wat die aspek van diensbaarheid betref, om getuies vir Christus te wees, word die gemeente as ‘n kandelaar beskryf (Op. 1:20). In hierdie kandelaar word die olie van die Heilige Gees gegiet sodat die gemeente, en ook elke individuele lidmaat, ‘n helder skynende lig in ‘n donker wêreld kan wees.

Baie gemeentelede besef ongelukkig nie hulle opdrag om met die Gees vervul te word en heilig te leef nie (Ef. 5:18). Sommiges leef só vleeslik en onder die heerskappy van sonde dat hulle glad nie as “geestelike mense” beskryf kan word nie. Hulle vleeslikheid manifesteer in gesindhede soos twis, jaloersheid en tweedrag, en dit ondermyn die gemeente van Christus totaal (1 Kor. 3:1-3). Sulke vleeslike lidmate wat in sonde leef, moet ernstig oor hulle onkunde en onverskilligheid vermaan word: “Weet julle nie dat julle ‘n tempel van God is en die Gees van God in julle woon nie?” (1 Kor. 3:16).

Ontledig jou voor die Here en gee jouself oor om vir die eerste keer, of by hernuwing, met die Heilige Gees vervul te word. Hy sal jou krag gee om teen versoekings te oorwin en in ‘n gesindheid van nederigheid en diensbaarheid ‘n getuie vir Christus te wees. Hy sal jou in die hele waarheid lei (Joh. 16:13) en ook aan jou ‘n bepaalde gawe (of gawes) gee om die Here mee te dien (Rom. 12:6).Here

3. Die Liggaam van Christus

Deur die wedergeboorte word ons in die liggaam van Christus gedoop: “Ons is almal ook deur een Gees gedoop tot een liggaam” (1 Kor. 12:13). Soos ‘n liggaam ‘n organiese eenheid is waarin die verskillende lede mekaar aanvul, is dit ook die geval met die liggaam van Christus: “Want soos ons in een liggaam baie lede het en die lede nie almal dieselfde werking het nie, so is ons almal saam een liggaam in Christus en elkeen afsonderlik lede van mekaar. En ons besit genadegawes wat verskil volgens die genade wat aan ons gegee is” (Rom. 12:4-6). Vir ‘n uiteensetting van die verskeidenheid funksies van die lede, lees ook Rom. 12:7-8 en 1 Kor. 12:12-31.

Saam met ander lede kan jy jou talente en gawes op ‘n aanvullende wyse tot die uitbreiding van God se koninkryk aanwend: “Namate elkeen ‘n genadegawe ontvang het, moet julle mekaar daarmee dien soos goeie bedienaars van die veelvuldige genade van God” (1 Pet. 4:10). Die plaaslike gemeente moet daarna streef om ‘n volwaardige weerspieëling en verteenwoordiger van die liggaam van Christus te wees. Beoefen jou taak en roeping in die krag en onder die leiding van die Heilige Gees omdat ons die Here nie deur die krag van die vlees kan behaag nie. Die outoriteit van jou gemeentelike roeping is net in Christus gesetel, en die Heilige Gees bekragtig jou om dit te kan uitvoer. Jy staan op oorwinningsgrond wanneer jy jou Christelike roeping beoefen. Ons hoof is die Here Jesus wat ons roep, toerus, lei én uitstuur: “…die Vader van die heerlikheid… het Christus… as Hoof bo alle dinge aan die gemeente gegee, wat sy liggaam is, die volheid van Hom wat alles in almal vervul” (Ef. 1:17-23).

4. Klein kuddetjie

Die Here Jesus verduidelik die roeping en bekragtiging van sy volgelinge ook só: “Moenie vrees nie, klein kuddetjie, want julle Vader het ‘n welbehae daarin gehad om aan julle die koninkryk te gee” (Luk. 12:32). In hierdie analogie is Christus se volgelinge ‘n kudde skape wat deur die Goeie Herder gelei en versorg word. Hulle is diep afhanklik van Hom om hulle na groen weivelde te lei, te beskerm en deur elke gevaarlike situasie te lei (Ps. 23:2-4). Die Herder ken sy skape, voorsien in hulle behoeftes en weet om hulle uit elke benoudheid te verlos: “Ek is die goeie herder, en Ek ken my eie en word deur my eie geken… en Ek lê my lewe af vir die skape” (Joh. 10:14-15).

Die Opperherder het ook opsieners aangestel om verantwoordelikheid te neem vir die versorging van sy kudde: “Gee dan ag op julleself en op die hele kudde waaroor die Heilige Gees julle as opsieners aangestel het om as herders die gemeente van God te versorg, wat Hy deur sy eie bloed verkry het” (Hand. 20:28). Baie herders is so vleeslik en vol van eiebelang dat hulle glad nie hierdie taak met waardigheid vervul nie. Indien hulle dit wél volgens Bybelse riglyne doen, sal die Here aan hulle genadeloon gee. Die selfsugtiges het hulle loon weg: “Hou as herders toesig oor die kudde van God wat onder julle is, nie uit dwang nie, maar gewilliglik; nie om vuil gewin nie, maar met bereidwilligheid; ook nie as heersers oor die erfdeel nie, maar as voorbeelde vir die kudde. En wanneer die Opperherder verskyn, sal julle die onverwelklike kroon van heerlikheid ontvang” (1 Pet. 5:2-4). Dit sal voor die regterstoel van Christus wees.

5. ‘n Pilaar en grondslag van die waarheid

Die gemeente van die lewende God is “’n pilaar en grondslag van die waarheid” (1 Tim. 3:15). Dit moet ‘n kenmerk van die gemeente van Christus wees dat dit die Bybelse leer van die saligheid in stand hou sodat mense nie in dwalings verval nie. Die gemeente móét dus ‘n apologetiese, of verdedigende, bediening hê waarin die suiwer Christelike leer teen dwaallerings verdedig word.

Daar rus ‘n verantwoordelikheid op die herder om toe te sien dat lidmate oor die sektes ingelig is en in staat is om hulle dwalings in die lig van die waarheid van die Woord te kan weerlê. Judas sê die volgende hieroor: “Geliefdes, terwyl ek alle ywer aanwend om aan julle oor ons gemeenskaplike saligheid te skrywe, het ek die noodsaaklikheid gevoel om julle deur my skrywe te vermaan om kragtig te stry vir die geloof wat eenmaal aan die heiliges oorgelewer is. Want sekere mense het ingesluip… goddelose mense wat die genade van onse God verander in ongebondenheid, en die enigste Heerser, God, en onse Here Jesus Christus, verloën” (Judas 1:3-4). Die stryd wat ons vir die waarheid stry, sluit ook die aspek van Bybelvertalings in. Baie van die dwalings word deur verkeerde vertalings bevorder.

6. Dissipels van Christus

Alle gemeentelede moet daarna streef om aan die standaard van dissipels van Christus te voldoen, want só alleen kan hulle waardige verteenwoordigers van God se koninkryk wees. Die Here Jesus het sy dissipels geroep, onderrig, toegerus én uitgestuur.

Roeping: “Kom agter My aan, en Ek sal julle vissers van mense maak” (Matt. 4:19). “As iemand agter My aan wil kom, moet hy homself verloën en sy kruis elke dag opneem en My volg” (Luk. 9:23). Daar is dus ‘n bepaalde selfverloëning, of kruisiging van die eie-ek, as voorwaarde vir dissipelskap. Iemand wat nie bereid is om dit te doen nie, diskwalifiseer homself as ‘n dissipel (Luk. 14:27).

Onderrig: Jesus het sy dissipels oor ‘n tydperk van drie jaar deeglik oor die dinge van die koninkryk onderrig sodat hulle hierdie kennis weer aan ander kon oordra om van hulle ook dissipels te maak. Hy het gesê: “…leer hulle om alles te onderhou wat Ek julle beveel het” (Matt. 28:19). In die proses van voortgesette onderrig speel die Heilige Gees ‘n sleutelrol in alle dissipels se lewens: “…die Trooster, die Heilige Gees… sal julle alles leer en sal julle herinner aan alles wat Ek vir julle gesê het” (Joh. 14:26). Dissipelskapskursusse, bv. hoe om siele te wen, is baie waardevol. Hierdie kennis kan egter deur selfstudie ook opgedoen word.

Geestelike toerusting: “…julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal My getuies wees” (Hand. 1:8). Kennis alleen maak opgeblase (1 Kor. 8:1), daarom móét dit altyd met geestelike insig, genade en die vervulling met die Heilige Gees gepaard gaan (2 Pet. 3:18). Die dissipels is uitdruklik verbied om te begin leer voordat hulle met krag uit die hoogte toegerus is (Luk. 24: 49). Voldoen jy aan hierdie vereiste?

Sending: “Gaan dan heen, maak dissipels van al die nasies…” (Matt. 28:19). “Soos die Vader My gestuur het, stuur Ek julle ook” (Joh. 20:21). “Gaan dan; kyk, Ek stuur julle soos lammers onder wolwe” (Luk. 10:3). Alle gemeentelede het die opdrag om getuies vir Christus te wees – so ver en wyd as moontlik. Begin by jou huis, by jou werksplek, in jou tuisdorp, en waar jy ook al heen reis. As jy nie self die evangelie effektief kan uitdra nie, ondersteun dan iemand anders om dit te doen. Wees net op een of ander wyse by die uitvoering van hierdie opdrag betrokke!

7. Die Bruid van die Lam

Die gemeente is die Bruid van die Lam. ‘n Uitstaande kenmerk van die Christendom is die groot liefde wat die hemelse Bruidegom vir sy bruid het, en wat ons ook vir Hom moet hê. Daar moet by ons ‘n innige verlange wees om by die bruilof van die Lam met Hom verenig te word. Deur ‘n proses van heiligmaking moet ons voorberei word om op ‘n waardige wyse, sonder vlek of rimpel, voor Hom te verskyn: “Christus [het] ook die gemeente liefgehad en Homself daarvoor oorgegee om dit te heilig, nadat Hy dit gereinig het met die waterbad deur die Woord, sodat Hy die gemeente voor Hom kon stel, verheerlik, sonder vlek of rimpel of iets dergliks; maar dat dit heilig en sonder gebrek sou wees” (Ef. 5:26-27).

Die heiligmaking wat so ‘n noodsaaklike voorbereiding vir ons ontmoeting met die hemelse Bruidegom is, behels twee duidelike aspekte. Die eerste is persoonlike heiligheid. Ons moet nie onrein, sondige gewoontes hê waardeur ons na gees, siel of liggaam besoedel word nie (2 Kor. 7:1; 1 Thess. 5:23-24). Tweedens moet ons werke doen waardeur die Here behaag word, omdat “heiligmaking” ook as “afsondering vir die diens van die Here” vertaal kan word. Daar moet dus in ons lewens bepaalde werke as die vrug van die Heilige Gees wees. Hierdie geloofswerke (vgl. Jak. 2:14-26) maak nie net van ons waardige Christene nie, maar verleen ook aan ons ‘n bruilofskleed: “Laat ons bly wees en ons verheug en aan Hom die heerlikheid gee, want die bruilof van die Lam het gekom en sy vrou het haar gereed gemaak. En aan haar is gegee om bekleed te wees met rein en blink fyn linne, want die fyn linne is die regverdige dade van die heiliges” (Op. 19:7-8; kyk ook Ps. 45:10-11,14-16).

Ons redding is toegerekende geregtigheid. By daardie geleentheid word die kleed van geregtigheid aan ons gegee. Heiligmaking is meewerkende geregtigheid, wat beteken dat ons medewerkers van God in Christus Jesus word. Wat dié saak betref, moet ons die Bybelse genademiddels soos gebed, getuienis, selfbeheersing, getrouheid en diensbaarheid gebruik en aktief met die Heilige Gees saamwerk om ons heiligmaking te laat realiseer.

Hierdie twee genadewerke word duidelik in 1 Korinthiërs 3:9-15 van mekaar onderskei. Redding is die fondament, Jesus Christus, waarop ons lewens oorgebou word (v. 11). Heiligmaking is die werke wat ons op dié fondament bou (v. 12-15). As jy in die krag van die vlees met hout, hooi en stoppels bou, m.a.w. verganklike dinge, sal jy met leë hande voor die Here staan – gered asof deur vuur heen. As jy deur die krag van die Gees met goud, silwer en kosbare stene op die rots bou, sal jy loon ontvang. Terselfdertyd sal hierdie werke, wat die regverdige dade van die heiliges is, jou bruilofskleed versier: “Die koningin staan aan u regterhand in goud van Ofir… Louter heerlikheid is die Koning se dogter daarbinne; van gouddraad is haar kleding. In veelkleurige gewade word sy na die Koning gelei” (Ps. 45:10, 14-15). Wat ‘n wonderlike vooruitsig! Die bruid van die Lam sal altyd by Hom wees en nooit weer van Hom geskei word nie (1 Thess 4:17). Sy sal saam met die Koning regeer.

8. Die lig van die wêreld

Die Here Jesus het vir sy dissipels gesê: “Julle is die lig van die wêreld. ‘n Stad wat bo-op ‘n berg lê, kan nie weggesteek word nie; ‘n mens steek ook nie ‘n lamp op en sit dit onder die maatemmer nie, maar op die staander, en dit skyn vir almal wat in die huis is. Laat julle lig só skyn voor die mense, dat hulle julle goeie werke kan sien en julle Vader wat in die hemele is, verheerlik” (Matt. 5:14-16). God se gemeente moet soos ‘n kandelaar wees wat sy lig te midde van geestelike duisternis laat skyn. Ons verteenwoordig sy koninkryk in ‘n verdorwe wêreld wat in die mag van die Bose lê (1 Joh. 5:19). Ons moet onder geen omstandighede enige kompromie met die skewe en krom weë van die wêreld maak nie, maar streng volgens die Woord van God wandel sodat ons “onberispelik en opreg kan wees, kinders van God sonder gebrek te midde van ‘n krom en verdraaide geslag onder wie ons skyn soos ligte in die wêreld” (Fil. 2:15).

As ons in die lig van die Here se aangesig wandel, dan sal sy lig deur ons op die wêreld daarbuite skyn. Maak dus seker dat jy naby aan die Here bly en dat jou voetstappe in sy Woord geanker is. Die psalmis het gesê: “Die opening van u woorde gee lig” (Ps. 119:130). Ons weet wat die bron van geestelike lig is, en dit is ons opdrag om dit in die wêreld te laat skyn. Indien ons sou nalaat om die lig van ‘n donker wêreld en die sout van ‘n bedorwe aarde te wees, dan sal die wêreld nog vinniger versleg en deur boosheid verswelg word. God wil Homself deur sy gemeente aan die wêreld openbaar, en ons het ook ‘n opdrag om dit te doen. Is jy met hierdie belangrike taak besig?