14. God se Regering

Wanneer die Here Jesus na die aarde terugkom, kom Hy as Koning van die konings en sal n regering vir die hele wreld instel met Jerusalem as hoofstad:

En die sewende engel het geblaas en daar was groot stemme in die hemel wat s: Die koninkryke van die wreld het die eiendom van onse Here geword en van sy Christus, en Hy sal as Koning heers tot in alle ewigheid (Op. 11:15).

Danil s in sy profesie oor die eindtyd dat die Seun van die mens met sy koms soos n rots sal wees wat die aardse koninkryke sal verbrysel en tot stof vermaal, en self in hulle plek sal regeer (Dan. 2:44-45). Sagaria s: En die Here sal Koning wees oor die hele aarde (Sag. 14:9). Dieselfde belofte oor sy koningskap op aarde is voor Jesus se geboorte aan Maria gemaak: En kyk, jy sal swanger word en n Seun baar, en jy moet Hom Jesus noem. Hy sal groot wees en die Seun van die Allerhoogste genoem word; en die Here God sal aan Hom die troon van sy vader Dawid gee (Luk. 1:31-32).

Die troon van Dawid is nie in die hemel nie, maar op aarde. Jesus regeer nie nou in n geestelike sin op die troon van Dawid nie, want di troon is sedert die Babiloniese ballingskap van Israel al vervalle en in onbruik. Christus sal hierdie troon in Jerusalem eers met sy wederkoms herstel en dan daarvandaan regeer:

Daarna sal Ek terugkom en die vervalle hut van Dawid weer oprig, en wat daarvan verwoes is, sal Ek weer oprig en dit herstel, sodat die oorblyfsel van die mense die Here kan soek, en al die nasies oor wie my Naam uitgeroep is, spreek die Here wat al hierdie dinge doen (Hand. 15:16-17).

Die ouderlinge in die hemel, wat die verheerlikte kerk voorstel, weet dat hulle saam met die Here Jesus na die aarde sal terugkom en hier as konings in sy ryk sal heers. Hulle s uitdruklik: U is geslag en het ons vir God met u bloed gekoop uit elke stam en taal en volk en nasie, en het ons konings en priesters vir onse God gemaak, en ons sal as konings op die aarde heers (Op. 5:9-10; kyk ook Op. 11:17; klem bygevoeg).

Dit is dus baie duidelik dat die openbaringsgebeure met n sterk proklamering van Christus se koningskap gepaard gaan: Nou het die heil en die krag en die koningskap die eiendom van onse God geword, en die mag van sy Christus; want die aanklaer van ons broeders is neergewerp... [en] hy weet dat hy min tyd het (Op. 12:10,12).

Wanneer Jesus, wat tans as Hopriester by die Vader se troon vir ons intree, na die aarde terugkom, sal Satan se mag en invloed op aarde verbreek en Christus se koninkryk ingestel word. Die duiwel sal dan nie meer die owerste en god van hierdie wreld wees, in wie se mag die huidige verdorwe wreld l nie (Joh. 14:30; 2 Kor. 4:4; Ef. 6:12; 1 Joh. 5:19).

n Verdere bewys daarvan dat die duisendjarige koninkryk nie in die hemel is nie, is die feit dat daar nog inherente vleeslikheid en wanordelikheid onder die nasies sal wees, wat sal vereis dat hulle met n streng hand regeer word. Hoewel die duiwel gebind sal wees en die mense nie tot openlike sondes sal kan verlei nie, sal hulle nog n gevalle natuur h wat gedissiplineer moet word. In Openbaring 12:5 en 19:15 word ges dat Jesus Christus die nasies met n ystersepter sal regeer. In di toekomstige koninkryk sal sy getroue diensknegte saam met Hom regeer:

Hou maar net vas wat julle het, totdat Ek kom. En aan hom wat oorwin en my werke tot die einde toe bewaar, sal Ek mag oor die nasies gee, en hy sal hulle regeer met n ysterstaf: soos erdegoed word hulle verbrysel, net soos Ek ook van my Vader ontvang het (Op. 2:25-27).

Gedurende die Messiasryk sal die Here Jesus se troon in Jerusalem die ontmoetingspunt tussen die hemel en aarde wees, en dus die sentrum van goddelike wysheid, gesag en n regering van geregtigheid. Jesaja s die volgende hieroor:

En aan die einde van die dae sal die berg van die huis van die Here vasstaan op die top van die berge en verhewe wees bo die heuwels, en al die nasies sal daarheen toestroom. En baie volke sal heengaan en s: Kom laat ons optrek na die berg van die Here, na die huis van die God van Jakob, dat ons sy we kan leer en ons in sy paaie kan wandel. Want uit Sion sal die wet uitgaan en die woord van die Here uit Jerusalem. En Hy sal oordeel tussen die nasies en regspreek oor baie volke; en hulle sal van hul swaarde pikke smee en van hul spiese snoeimesse; nie meer sal nasie teen nasie die swaard ophef nie, en hulle sal nie meer leer om oorlog te voer nie (Jes. 2:2-4; kyk ook Jes. 24:23 en Sag. 8:22).

n Toestand soos hierdie, waarin daar geen oorlo gevoer, geen militre opleiding ondergaan of enige wapens vervaardig word nie, het nog nooit op aarde bestaan nie. Dit kan dus slegs op die toekomstige vrederyk betrekking h. Omdat die duiwel gedurende die duisend jaar van Christus se regering gebind sal wees sodat hy die nasies nie kan verlei nie, sal gewelddadigheid en oorlogvoering nie voorkom nie. Ander vorms van sonde sal ook verdwyn en die hele wreld sal slegs die Christelike godsdiens erken en aanhang: Hulle sal geen kwaad doen of verderf aanrig op my heilige berg nie; want die aarde sal vol wees van die kennis van die Here soos die waters die seebodem oordek (Jes. 11:9).

Jerusalem sal spontaan deur almal as hoofstad van die wreld erken word, en daar sal geen vyandigheid en politieke spanning tussen individue of nasies bestaan nie: In di tyd sal hulle Jerusalem noem die troon van die Here; en al die nasies sal daarheen saamkom vanwe die Naam van die Here in Jerusalem; en hulle sal nie meer wandel na die verharding van hul bose hart nie (Jer. 3:17).

Die enigste vorm van wangedrag wat wl sal voorkom, sal laksheid wees deurdat sommige nasies sal nalaat om die Here te eer en te dien soos hulle moet. Dit sal nog steeds n geval wees van die gees is gewillig, maar die vlees is swak (Matt. 26:41). Hulle sal as gevolg daarvan deur vermaninge en strafmaatrels aangespreek word: En almal wat oorbly uit al die nasies wat teen Jerusalem aangekom het, sal jaar na jaar optrek om te aanbid voor die Koning, die Here van die lerskare, en om die huttefees te vier. En wie uit al die geslagte van die aarde nie na Jerusalem optrek om voor die Koning, die Here van die lerskare, te aanbid nie hulle sal geen ren kry nie (Sag. 14:16-17).

Daar sal in hierdie tyd dus n oorblyfsel van die nasies op aarde wees. Hulle sal sterflike mense van vlees en bloed wees, en as gevolg van hulle gevalle natuur nog steeds gered moet word om waarlik aan die Here te behoort. Daar is aanduidings in die Bybel dat die relatief klein oorblyfsel van die nasies direk n die wederkoms van Jesus almal saam met die oorblyfsel van Israel gered sal word. Die profeet Sagaria s dat met die wederkoms, die oorblyfsel van Israel rou sal bedryf wanneer hulle met die Messias versoen word (Sag. 12: 10-14; 13:1,9). Mattheus s dat die oorblyfsel van alle nasies in die rou en verootmoediging sal deel: en dan sal al die stamme van die aarde rou bedryf en die Seun van die mens sien kom op die wolke van die hemel met groot krag en heerlikheid (Matt. 24:30).

Dit beteken dat die vrederyk met n eerste geslag Christene sal begin. Omdat hierdie mense egter nog almal hulle Adamiese, sonde-geneigde natuur het, sal die opkomende geslagte, soos ook nou, ongered gebore word en dus weergebore moet word om kinders van God te word. Om hulle te evangeliseer, sal die taak van die geredde Israel wees wat ook nog sterflike maar wedergebore mense sal wees. Hulle sal die evangelie na alle nasies uitdra: In die dae wat kom, sal Jakob wortel skiet, Israel sal bloei en uitbot, sodat hulle die wreld vol vrugte sal maak (Jes. 27:6).

Dit is uit Openbaring 20 duidelik dat daar gaandeweg l hoe minder lede van die opkomende geslagte gered sal word. Wanneer die duiwel aan die einde van die vrederyk vir n kort tydjie losgelaat word, sal miljoene mense dadelik in sy mag val en saam met Hom teen Christus en sy regering rebelleer (Op. 20:7-9).

Die eerste opstanding

Die leer oor die twee opstandings kom ook duidelik in verband met die duisendjarige vrederyk ter sprake. Slegs hulle wat deel het aan die eerste opstanding (Luk. 14:14; 1 Thess. 4:16), waarby ook ingereken moet word die n-oes van die verdrukking, sal saam met Jesus Christus in sy toekomstige ryk op aarde regeer. Die opstanding van die regverdiges mt dus voor die duisendjarige vrederyk plaasvind. Om hiervoor waardig te wees, is n groot sen en iets om jou voor te beywer:

Salig en heilig is hy wat deel het aan die eerste opstanding; oor hulle het die tweede dood geen mag nie, maar hulle sal priesters van God en van Christus wees en saam met Hom as konings regeer duisend jaar lank (Op. 20:6; kyk ook Fil. 3:11-12).

Die ander dode is die ongeredde menigte van alle eeue, en hulle sal nie herleef totdat die duisend jaar voleindig is nie (Op. 20:5). Hulle sal dan voor die groot wit troon verskyn om tot die ewige dood in die poel van vuur verdoem te word.

Kenmerke van die vrederyk

Die volgende is die belangrikste kenmerke van die toekomstige vrederyk op aarde:

        God sal in die Persoon van Jesus Christus op aarde regeer. n Teokratiese wreldregering sal dus gevestig word (Luk. 1:31-33; Op. 19:15; Jes. 11:5-16).

        Die troon van Christus sal in Jerusalem wees (Sag. 8:22; Jes. 2:2-3; 24:23). Sy regering sal deur geregtigheid gekenmerk word (Jes. 1:26-27; Jer. 23:5-6).

        Daar sal vrede wees. Nasies sal nie meer leer om oorlog te voer nie (Jes. 2:4; Miga 5:4).

        Satan sal gebind wees sodat hy die nasies nie kan verlei nie (Op. 20:1-4).

        Die geredde Israel sal hulle verbly in die Here en die hele wreld evangeliseer (Jes. 12:3-6, 27:6, 40:9). Deur hulle evangelisasie sal hulle die wreld vol vrugte maak (Jes. 27:6) en die Here sal geer word (Jes. 28:5).

        Die aarde sal vol wees van die kennis van die Here soos die waters die seebodem oordek (Hab. 2:14).

        Daar sal nie siekte wees nie: Geen inwoner sal s: ek is siek nie (Jes. 33: 24).

        Mense sal ho ouderdomme bereik. n Man van 100 jaar oud sal as n kind beskou word (Jes. 65:20-23).

        Die natuur, wat as gevolg van die sondeval aan die nietigheid onderworpe is, sal gedeeltelik herstel word. Die hele skepping wag met reikhalsende verwagting op die openbaarmaking van die kinders van God (Rom. 8:19-22; Jes. 41:18-20).

        Tye van ekonomiese voorspoed sal aanbreek. Wanneer dit planttyd is, sal die vorige oes nog nie eers klaar ingesamel wees nie (Jes. 55:13; Amos 9:13-14; Jol 3:18).

        Daar sal n ten volle ontwikkelde, ekonomies voorspoedige gemeenskap wees wat in die behoeftes van die Koning se onderdane sal voorsien (Jes. 65:21-23).

        Harmonie sal in die diereryk heers. Die leeu sal by die lam l en gras vreet soos n os, omdat die Here n nuwe verbond met die diere en visse van die see sal sluit (Jes.11:6-9, 65:25; Hos. 2:17).

Israel se posisie in die vrederyk

Uit Israel se oogpunt is dit om die volgende vier redes baie duidelik dat die vrederyk nog nie vir di volk aangebreek het nie:

Eerstens: Volgens Bybelse profesie sal die Messiasryk ongekende seninge vir Israel bring. Die volk het geen een van hierdie seninge die afgelope bykans 2000 jaar beleef nie. Tydens hulle internasionale ballingskap was daar geen ander volk op aarde wat soveel smarte as die Jode ervaar het nie. Selfs in die 40 jaar voor die verwoesting van Jerusalem was die land Israel n kookpot van onderlinge twiste, haat en opstande teen die Romeinse oorheersing.

Tweedens: In die vrederyk sal die Messias benewens sy wreldwye koningskap ook die Koning van die Jode wees. Die feit is dat die Jode nog nooit vir Jesus as hulle Koning en Messias erken het nie. Hulle het nog nie as volk die geopende o gehad om vir Hom wat hulle deurboor het, as Messias te erken nie (Sag. 12:10). Indien Jesus reeds die koningskap op die troon van Dawid aanvaar het (Luk. 1:32; Hand. 15:16-17), dan is Hy as Koning van die Jode n Koning sonder n volk. Om profesie s te verklaar, kom prakties daarop neer dat die Bybel se boodskap eenkant toe geskuif en deur beeldspraak en menslike teorie vervang word.

Derdens: In die komende vrederyk sal Jerusalem as die hoofstad van die wreld hoog en verhewe wees. Die nasies sal hierheen toestroom om in die we van die Here onderrig te word, en Israel sal as die leidende nasie op aarde deur almal van hulle geer word. Die afgelope byna 2 000 jaar was Jerusalem egter deur die nasies vertrap terwyl Israel in internasionale ballingskap was. Ons leef nou in die geslag van Israel se herstel, wat n die Messias se koms eers voltooi sal wees.

Vierdens: In die vrederyk sal Israel hulle doel as die volk van God verwesenlik en die hele wreld evangeliseer. Tot dusver het hulle as volk nog nie die Messias aanvaar nie en kon dus nog nie sy lof onder die nasies verkondig nie.

Israel se posisie in die komende Messiasryk word dikwels in die Ou Testament beskryf en spesifiek met die dag van die Here in verband gebring. Dit sal n tyd van sen, oorvloed, blydskap in die Here en vrede op aarde wees. Israel sal dan sy volle potensiaal as die volk van God vervul en n nasie wees waardeur die Here die hele aarde sal sen. Paulus het van Israel ges: As hulle val die rykdom van die wreld is hoeveel meer sal hulle volheid dit nie wees nie! (Rom. 11:12).

Deur Israel se val, omdat hulle die Messias verwerp en laat kruisig het, is die versoening van God aan die nie-Joodse wreld gebied. Wat n geweldige sen is dit nie vir ons nie! Hoeveel te meer sal Israel dan nie in die vrederyk n sen vir die wreld wees wanneer hulle die verlossingswerk van die Messias onder alle nasies sal verkondig nie! Hulle sal dan hulle roeping as volk van God ten volle vervul. Die volgende is voorbeelde van beloftes oor Israel se herstel en heerlikheid in die komende Messiasryk:

So s die Here van die lerskare: In di dae sal tien man uit al die tale van die nasies die slip van n Joodse man gryp en dit vashou en s: Ons wil met julle saamgaan, want ons het gehoor dat God met julle is (Sag. 8:23).

En in di dag sal die Here vrugte afslaan, van die stroom van die Eufraat af tot by die spruit van Egipte, en jlle sal ingesamel word, een vir een, o kinders van Israel! (Jes. 27:12).

Want die dag is daar dat die oppassers op die berge van Efraim roep: Maak julle klaar en laat ons optrek na Sion, na die Here onse God. Want so s die Here: Jubel oor Jakob van vreugde, en juig oor die hoof van die nasies; laat dit hoor, sing lof en s: O Here, verlos u volk, die oorblyfsel van Israel! Kyk, daar kom dae, spreek die Here, dat Ek met die huis van Israel en die huis van Juda n nuwe verbond sal sluit Ek gee my wet in hulle binneste en skrywe dit op hulle hart; en Ek sal vir hulle n God wees, en hulle sal vir My n volk wees (Jer. 31:6-7,31,33).

Hierdie en baie ander seninge sal die kenmerk van die Messias se duisendjarige vrederyk wees wanneer Hy op die troon van Dawid regeer. Sy verheerlikte kerk sal saam met Hom regeer en geregtigheid op aarde laat geskied. Israel sal n leidende rol in wreldsake speel en die Here se spesiale getuies onder die nasies wees. In hierdie tyd sal Satan, die verleier van die nasies, gebind wees sodat hy nie kwaad kan stig nie (Op. 20:2-3). Om di rede sal die nasies nie na die verharing van hul bose harte wandel nie (Jer. 3:17).