18. Die Sewe Jaar van Verdrukking

Die gebeure wat in Openbaring 6 tot 19 beskryf word, speel almal binne die tydsbestek van slegs sewe jaar af. Uit Israel se oogpunt staan hierdie tyd as Danil se sewentigste jaarweek bekend, soos in Danil 9:24-27 beskryf. n Jaarweek is n periode van sewe jaar (Lev. 25:3-4). In die Nuwe Testament word die komende jaarweek waarin die Antichris sal regeer, die verdrukking en die groot verdrukking genoem (Matt. 24:21, 29; Op. 7:14). Di sewe jaar word in twee helftes van 3 jaar elk verdeel. Om die moontlikheid van vergeesteliking uit te skakel, word daar in Openbaring 11 tot 13 ook na di twee tydperke van 3 jaar as 42 maande of 1 260 dae elk, verwys.

Die eerste helfte van die verdrukking sal deur n valse vrede, asook deur politieke, maatskaplike, ekonomiese en godsdienstige inisiatiewe vir die vereniging van die mensdom onder die leierskap van die Antichris gekenmerk word. Wanneer sy vredes- en eenheidspogings egter misluk, sal hy hom in die oorblywende 3 jaar tot die ongeweaarde gebruik van geweld wend en sodoende die bloedigste diktatuur skep wat die wreld ng geken het. Die honderde miljoene slagoffers wat sy bewind van terreur gaan eis, sal daarvan die grootste menseslagting van alle tye maak.

Die twee helftes van die verdrukking kan van mekaar onderskei word deur daarna as die tyd van valse vrede en die groot verdrukking te verwys. Dit is verkieslik om van die hele sewe jaar slegs as die verdrukking te praat, omdat in werklikheid net die laaste 3 jaar daarvan die groot verdrukking is. Gedurende die eerste 3 jaar sal die mense op aarde geestelik en polities verslaaf en gemanipuleer word, maar in die laaste 3 jaar fisies verdruk word.

Die vraag word dikwels gevra waarom daar n verdrukking onder die Antichris moet wees? Die Bybel noem die volgende sewe redes hiervoor:

        Die Here gaan die tehouer teen sonde en ongeregtigheid wegneem dit is sy kerk wat as die tempel van die Heilige Gees die lig van n donker wreld en die sout van n bedorwe aarde was. Hierna sal totale geestelike duisternis op aarde heers, en sal sondaars die geleentheid h om die maat van hulle ongeregtigheid vol te maak. Die geestelike en morele verdorwenheid van die mensdom sal tot sy volle verwerkliking in die Antichris se sondekultuur kom. Die vermengde, immorele en hoogs permissiewe, neo-Babiloniese wreldkultuur sal die uiterste vorm van die sondige mens se ideologiese en kulturele verval wees.

        In die verdrukking, veral in die tweede helfte daarvan, sal die grimmigheid en toorn van God onmiskenbaar geopenbaar word. Hy gaan die sondaars wat hulle nie wou bekeer nie, swaar straf en oordeel. Jesaja 13:9 s die Here sal in di tyd die aarde n woesteny maak om sy sondaars daaruit te verdelg.

        Die koninkryke van die wreld gaan verwoes word, saam met al die bose sisteme waarop dit berus, sodat Christus in hulle plek kan regeer (Dan. 2:44 en Op. 11:15).

        Die koninkryk van die duisternis sal in die verdrukking tot volle openbaring kom omdat die Antichris en die duiwel openlik deur alle mense op aarde aanbid sal word (Op. 13:4). Die sonde sal hoogty vier soos nooit tevore nie.

        Die sataniese leierskap op aarde, saam met al die strukture wat daarvoor geskep is, sal aan die einde van die sewe jaar met Jesus Christus se wederkoms, totaal vernietig en Satan gebind word (Op. 19:19-20; Dan. 11:45; Op. 20:1-3).

        Die volk Israel sal in n smeltkroes van verdrukking en benoudheid geplaas word sodat n oorblyfsel van hulle gelouter, gesuiwer en gered kan word (Eseg. 22:18-20 en Sag. 13:8-9).

        Uit die geestelik verharde nasies sal daar volgens Openbaring 6:9-11 en 7:9-17 in die verdrukking n laaste siele-oes ingesamel word. Sommige sal hulleself te midde van die plae verhard, maar ander sal tot besinning kom en gered word.

In die eerste helfte van die verdrukking sal sonde en immoraliteit onder die leiding van die mens van sonde as humanistiese vryhede deur die massas beoefen word. Gedrag van di aard sal nie as n skande beskou word nie, omdat geen Christelike norme van ordentlikheid in daardie tyd sal geld nie. Ter wille van hierdie bandelose vryhede sal die Antichris aangehang en nagevolg word.

Eerste sel: die wit perd

En ek het gesien toe die Lam een van die sels oopmaak... en kyk, daar was n wit perd. En hy wat daarop sit, het n boog; en aan hom is n kroon gegee, en hy het uitgegaan as n oorwinnaar en om te oorwin (Op. 6:1-2).

Reg aan die begin van die verdrukking breek die Here Jesus die eerste sel in die hemel, en n valse vredevors op n wit perd (die Antichris) verskyn skielik op die aarde. Hy het slegs n boog in sy hand en versteek doelbewustelik die pyle omdat sy aanvanklike optrede in die teken van vrede en versoening staan. Hy kon nie vroer reeds verskyn het nie, omdat die teenwoordigheid van die ware kerk van Christus, as die tempel van die Heilige Gees, sy openbaring en magsoorname verhoed het (2 Thess. 2:6-8; 1 Joh. 4:1-6).

Nadat die Here sy kerk kom haal het, breek die uur van die duisternis op aarde aan. Dit bied aan die Antichris die geleentheid om na vore te tree en sy septer oor n sataniese nuwe wreldorde te swaai totdat hy sewe jaar later by die wederkoms van Christus verdelg sal word.

Die identiteit van die ruiter op die wit perd was vir baie jare lank n hoogs omstrede onderwerp. Uit die konteks is dit egter baie duidelik dat dit niemand anders as die Antichris kan wees nie. Om te beweer dat dit Christus is net omdat Hy in Openbaring 19 as die ruiter op n wit perd voorgestel word, is glad nie genoegsame gronde vir s n stelling nie. n Simbool moet altyd in die verband waarin dit gebruik word, verklaar word. So word n leeu bv. in een geval gebruik om na Jesus as die Leeu uit die stam van Juda te verwys (Op. 5:5), en in n ander geval weer om die duiwel te beskryf wat soos n brullende leeu rondloop om te kyk wie hy kan verslind (1 Pet. 5:8). Die wit perd van die Antichris dui op n valse vrede. Daar moet in ag geneem word dat die Antichris die ware Christus wat in Openbaring 19 op n wit perd kom, naboots. Hy wil in s plek aanvaar word.

In die toneel in Openbaring 6 sit Christus op die troon en maak n boek oop wat met sewe sels versel is. Hierin is die oordele van God oor n sondige wreld beskryf. Dit is bedoel om die duister werke van Satan tot volle openbaring te laat kom en dan vir hom, sy demone n sy misleide volgelinge te oordeel en hulle mag oor die aarde en sy bewoners totaal te verbreek.

Die Antichris se toetrede tot die wreldtoneel as die ruiter op die wit perd sal in die teken van versoening, eenheid en n godsdienstige wreldbroederskap staan. Hy sal die finale samebindende faktor in die ekumeniese beweging en die Verenigde Godsdienste Organisasie wees. Die valse godsdienste is reeds mislei om te glo dat hulle dieselfde God onder verskillende name aanbid, maar tg kort daar nog iets meer konkreets om hulle werklik as n groep aan mekaar te verbind.

Die Antichris sal ook die sosiale en politieke grense uitwis. Hy sal n neo-Babiloniese samelewing van wreldburgers (Eng. planetary citizens) onder die leiding van n Verenigde Nasies gebaseerde wreldregering skep. Vir hierdie groot deurbrake sal hy internasionaal aangehang en geprys word. Almal sal dink dat die groot Utopia aangebreek het, en dat die Nuwe Era Beweging se beloofde bedeling van Akwarius, waarin ware broederliefde en eenheid onder alle aardbewoners heers, uiteindelik aangebreek het. n Dreigende wreldoorlog sal deur die nuwe leier se skielike en dramatiese tussenkoms afgeweer word, en kosmiese vrede spoedig oral neerdaal!

Hierdie valse vrede sal met die grootste moeite vir 3 jaar lank in stand gehou word. Dislojaliteit en rebellie teen die Antichris se wreldryk sal n n tyd begin ontstaan, waarna hy homself tot militre geweld sal wend om sy ryk te bestendig en wreldwyd te handhaaf.

Tweede sel: Die rooi perd

En n ander perd, n vuurrooie, het uitgekom, en aan hom wat daarop sit, is dit gegee om die vrede van die aarde af weg te neem en dat hulle mekaar sou doodmaak; en n groot swaard is aan hom gegee (Op. 6:4).

Leiers wat begin wankel en hul populre steun verloor, wend hulle dikwels tot geweld en outokratiese optrede om hulle posisie te probeer handhaaf. Die Antichris sal geen uitsondering wees nie. In die middel van die verdrukking sal n suksesvolle sluipmoordaanslag op hom uitgevoer word. Op n wonderbaarlike wyse, deur die bemiddeling van duiwelse magte, sal hy egter uit die dood opstaan en dan sy rol as alleenheerser en militre diktator op aarde vervul (Op. 13:3, 14). Van hierdie oomblik af sal hy die wreld met n ystervuis regeer en almal dwing om hom te aanbid.

Die Antichris sal n drastiese ommeswaai van vennootskapsbeheer na alleenbeheer maak. Sy regering van internasionale eenheid sal skielik n eenmandiktatuur word. Op godsdienstige gebied sal die alliansie van wreldgodsdienste afgeskaf word (Op. 17:16) en die dier se status van Messias af tot God verhef word. Die Antichris sal homself in die herboude tempel in Jerusalem tot God verklaar en die Allerheiligste ontheilig deur n afgodsbeeld van homself wat deur die valse profeet in die tempel geplaas sal word (Op. 13:14; Dan. 11:31; Matt. 24:15).

Paulus s dat hierdie rebel die testander is wat homself sal verhef bo al wat God genoem word of voorwerp van aanbidding is, sodat hy in die tempel van God as God sal sit en voorgee dat hy God is (2 Thess. 2:4). Enige versuim om hom as God te aanbid, sal volgens Openbaring 13:15 met die dood strafbaar wees. Die grofste godslasterlikheid teen die ware God van die hemel en aarde sal hiermee gepaard gaan.

Die Jode sal die valse Messias openlik verwerp wanneer hy beweer dat hy God is. Hy sal dan n uitwissingsoorlog teen hulle voer en hulle van die aardbodem af probeer verdelg.

As militre leier sal die Antichris fenomenale sukses behaal, en sy ondersteuners sal in verwondering uitroep: Wie is aan die dier gelyk? Wie kan teen hom oorlog voer? (Op. 13:4). Danil s hy sal met groot woede uittrek om baie mense te verdelg en met die banvloek te tref (Dan. 11: 44). Openbaring 13:7 s: Dit is ook aan hom gegee om oorlog te voer teen die heiliges en hulle te oorwin, en aan hom is mag gegee oor elke stam en taal en nasie. Hierdie vers alleen is n bewys daarvan dat die kerkbedeling dan verby sal wees, want die Here het ges dat die poorte van die doderyk sy gemeente sekerlik nie sal oorweldig nie (Matt. 16:18).

Die Antichris sal in sy bewindstermyn egter alle Christene laat doodmaak, asook Jode wat nie ontvlug het nie. Sy oorwinningstogte sal na alle kontinente uitbrei totdat alle nasies aan sy heerskappy onderwerp is.

Derde sel: Die swart perd

En ek het gesien, en kyk, daar was n swart perd; en hy wat daarop sit, het n skaal in sy hand.. (Op. 6:5).

Die noodwendige gevolg van oorlo en die mobilisasie van ekonomies aktiewe mans is die vinnige uitputting van n land se geldvoorraad weens militre uitgawes, die verwoesting van infrastruktuurdienste, ernstige produksieverlies en hongersnood. In n poging om hierdie probleme op te los, sal die Antichris baie streng ekonomiese maatrels instel, en deur middel van n gerekenariseerde kontrolestelsel alle finansile transaksies op aarde beheer.

Omdat lewensmiddele weens oorlogstoestande, omgewingsbesoedeling, natuurrampe en die oorbenutting van hulpbronne baie skaars sal wees, sal streng rantsoenering en beheer in elk geval onafwendbaar wees. Vir n dagloon sal net genoeg kos vir daardie dag gekoop kan word. Kos sal dus s skaars en duur word dat daar nie geld vir iets anders sal wees nie. Die Antichris sal hierdie geleentheid gebruik om sy posisie te versterk, want slegs sy lojale volgelinge sal politieke en ekonomiese voorregte in sy ryk geniet.

Vierde sel: Die vaal perd

En ek het gesien, en kyk, daar was n vaal perd. En hy wat daarop sit, sy naam is die dood, en die doderyk het hom gevolg (Op. 6:8).

Omdat die Antichris van die duiwel uitgegaan het, sal hy, soos sy vader, ook n mensemoordenaar wees. Hy sal homself in die dood van miljoene mense verlustig, en ook niks daarvan dink om God se skeppingswerk op aarde te verwoes nie. Danil s van die Antichris: Op die vleuel van gruwels sal daar n verwoester wees (Dan. 9:27). Dit beteken letterlik: Onder die vaandel van verderflike afgodediens sal daar een wees wat puinhope maak. Dit is presies wat hierdie hartelose diktator sal doen. Hy sal deur sy voortgesette oorlogvoering menselewens verwoes en gaandeweg die hele aarde in n verlate en onbewoonbare puinhoop omskep. Hierin sal hy n sadistiese genot en behae skep.

Oor hierdie toneel van verwoesting sal die makabere profiel van die ruiter op die vaal perd verrys. Dit is skrikwekkend dat hy en sy medewerkers alleen vir die dood van n kwart van die aarde se inwoners verantwoordelik sal wees (sowat 1,5 miljard mense volgens die 2002 wreldbevolking). Dit beteken dat di tiran se slagoffers byna 30 keer meer as Wreldoorlog II se dodetal van 52 miljoen sal wees!

En aan hulle [dit sluit al vier die ruiters in] is mag gegee oor die vierde deel van die aarde om dood te maak met swaard en hongersnood en pes en deur die wilde diere van die aarde (Op. 6:8).

Vyfde sel: Die Christenmartelare

Ware Christene (di wat in die verdrukking eers tot bekering kom) sal van die begin af weet dat die Antichris n valse leier is, en sal hom n die valse wreldkerk verwerp. Vir hulle sal daar in die kortstondige ryk van die dier net een pad wees en dit is vervolging, marteling en die dood. Hoewel hulle die fisiese stryd teen die Antichris sal verloor (hy sal volgens Openbaring 13:7 oorlog voer teen die heiliges en hulle oorwin), sal hulle die geestelike stryd teen hom nogtans wen en nie die knie voor hom hoef te buig nie:

En hulle het hom oorwin deur die bloed van die Lam en deur die woord van hulle getuienis, en hulle het tot die dood toe hulle lewe nie liefgehad nie (Op. 12:11).

Hulle sal dus as oorwinnaars sterf! Die getroue getuies van Jesus sal nie ter wille van hulle tydelike belange, bv. hulle werk en die reg om te koop of te verkoop, die Antichris en sy nommer aanvaar nie. Hulle sal besef dat s n stap na gewisse ondergang en verdoeming in die hel sal lei. Wanneer hulle in die hemel aankom, sal hulle die Here vra om hulle dood op die Antichris en sy barbaarse magte te wreek:

En toe hy die vyfde sel oopgemaak het, sien ek onder die altaar die siele van di wat gedood is ter wille van die woord van God en die getuienis wat hulle gehad het. En hulle het met n groot stem uitgeroep en ges: Hoe lank, o heilige en waaragtige Heerser, oordeel en wreek U nie ons dood op die bewoners van die aarde nie? En aan elkeen van hulle is wit klere gegee; en aan hulle is ges dat hulle nog n klein tydjie moes rus totdat ook hulle medediensknegte en hulle broeders wat nog gedood sou word soos hulle, voltallig sou wees (Op. 6:9-11).

Hier word dit as n feit gestel dat die martelare se oorlewende medebroeders op aarde almal gedood sal word. Daarna sal hulle getal in die hemel eers vol wees. Die feit dat hulle in die hemel ernstig tot God sal roep om hulle dood op die aardbewoners te wreek, dui onmiskenbaar daarop dat hulle op n baie wrede wyse vervolg, gemartel en doodgemaak sal word. Hulle sal tot God roep om in te gryp, omdat die Antichris onskynlik op die punt sal staan om die Christendom op die aarde totaal uit te roei.

Sesde sel: natuurrampe

Die groot rampe en plae wat in die verdrukking oor die aarde kom, sal duidelik as oordele van die Here erken word. Die toestand sal na die einde toe s haglik word dat die sondaars deur groot vrees oorweldig sal word. Hulle sal paniekbevange na die berge wegvlug omdat hulle sal besef dat die Here se toorn oor die aarde en sy bewoners uitgestort word:

En ek het gesien toe Hy die sesde sel oopgemaak het, en kyk, daar was n groot aardbewing; en die son het swart geword soos n harige sak, en die maan het geword soos bloed; en die sterre van die hemel het op die aarde geval, soos n vyeboom wat deur n groot wind geskud word, sy navye laat afval; en die hemel het weggewyk soos n boek wat toegerol word en al die berge en eilande is uit hulle plekke versit; en die konings van die aarde en die grotes en die rykes en die owerstes oor duisend en die magtiges en al die slawe en al die vrymense het hulle versteek in die spelonke en in die rotse van die berge, en vir die berge en rotse ges: Val op ons en verberg ons vir die aangesig van Hom wat op die troon sit, en vir die toorn van die Lam; want die groot dag van sy toorn het gekom, en wie kan bestaan? (Op. 6:12-17).

Brandende hemelliggame sal oral op die aarde val. Dit kan komete, meteore of brokstukke daarvan wees, m.a.w. meteoriete, of ook asterodes, wat met verwoestende gevolge die aarde sal tref. Terselfdertyd sal groot aardbewings plaasvind, asook ernstige lugbesoedeling, sodat die sonlig verduister sal word. Mense sal nie in die stede waarin ho geboue sal omval, kan oorleef nie. Hulle sal vreesbevange na die berge vlug en besef dat die vreeslike dag van die Here se toorn aangebreek het. Nogtans sal die meeste van hulle, soos gedurende die tien plae in Egipte, hulle harte verhard en hulle nie bekeer nie.

Sewende sel: aankondiging van die sewe basuine

In Openbaring 8:1-2 word die sewende sel oopgemaak. Dit lei na verdere oordele wat deur sewe engele met basuine aangekondig word. Hierdeur sal n tweede golf van oordele oor die aarde spoel. Ng later sal n derde, en veel erger golf van oordele deur middel van die sewe laaste plae oor die aarde kom. Verskriklik is dit om te val in die hande van die lewende God!

Het u n geopende oor om te hoor wat die Gees aan die gemeente wil s? Die Heilige Gees oortuig ons nie net van ons sonde en verlorenheid nie, maar ook van Christus se geregtigheid en reddende genade, asook die oordele oor die goddeloses wat aan die kom is. As ons onsself deur Jesus Christus tot God bekeer, kom ons nie in die oordeel nie, maar gaan oor uit die dood in die lewe (Joh. 5:24).

Die basuine is oordele wat in die verdrukking uitgestort gaan word, waarin in die meeste gevalle n derde van hulle teiken vernietig word. Sowel die fisiese skepping as die mensdom sal hierdeur geraak word. Die eerste vier basuine het n gedeeltelike ekologiese ineenstorting op aarde tot gevolg. Baie mense en diere sal as gevolg hiervan sterf:

Eerste vier basuine: ekologiese ineenstorting

En die eerste engel het geblaas, en daar het hael en vuur gekom met bloed gemeng, en dit is op die aarde gegooi. En n derde van die bome het verbrand, en al die groen gras het verbrand. En die tweede engel het geblaas, en iets soos n groot berg wat brand met vuur, is in die see gegooi. En n derde van die see het bloed geword, en n derde van die lewende skepsele in die see het gesterwe, en n derde van die skepe het vergaan. En die derde engel het geblaas, en n groot ster wat soos n fakkel brand, het uit die hemel geval, en dit het geval op n derde van die riviere en op die waterfonteine. En die naam van die ster word genoem Alsem; en n derde van die waters het als geword, en baie mense het gesterwe van die water, omdat dit bitter geword het. En die vierde engel het geblaas, en n derde van die son is getref en n derde van die maan en n derde van die sterre, sodat n derde van hulle donker sou word en die dag vir sy derde deel nie lig sou gee nie, en die nag net so (Op. 8:7-12).

Hieruit is dit duidelik dat groot dele van die see sowel as varswaterbronne, bome, gras en ook die lig van die son, maan en sterre met vernietigende gevolge getref gaan word. Die vuur, asook die voorwerp wat soos n brandende berg in die see val, kan moontlik brandende meteoriete, asterodes of brokstukke van n komeet wees wat in die aarde se atmosfeer weens hitte aan die brand slaan. Van hierdie rampe kan egter ook mensgemaak wees, bv. kernmissiele wat buite beheer raak en met verwoestende gevolge op verskillende plekke in die see of op land val en ontplof. Behalwe die ernstige skokgolwe wat geboue vir kilometers sal platvee, sal daar ook groot brande ontstaan. Ontploffings in die see sal golwe veroorsaak waardeur eilande en laagliggende kusgebiede oorstroom sal word. Duisende skepe sal ook vergaan en seediere vrek.

Benewens die feit dat die Here oordele oor die aarde gaan uitstort, verhaas die mens ook deur sy eie optrede n ekologiese ineenstorting op aarde. Daar is verskeie tekens dat daar geweldige natuurrampe aan die kom is. Volgens wetenskaplikes vind daar n verhitting van die wreld se klimaat plaas as gevolg van die groot hoeveelhede koolsuurgas en ander besoedelende stowwe wat in die atmosfeer vrygestel word. Ernstige skade is al aan die osoonlaag rondom die aarde aangerig, en groot gapings het daarin ontstaan. Hierdie beskermende laag is n skild teen ultravioletstrale, en die vertering daarvan deur skadelike gasse hou groot gesondheidsgevare in. Dit verhoog die risiko van velkanker aansienlik.

Steeds neem die besoedelingsverskynsel groter afmetings aan. Gasse wat deur verskeie fabrieke in die lug vrygestel word, lei na suurren. As gevolg hiervan is daar al plantasies en natuurlike woude in baie dele van die wreld vernietig. Neem hierby ook nog die oorbenutting en verwoesting van natuurlike hulpbronne in ag, asook die enorme skaal waarop die riviere, mere en oseane deur fabrieksafval, ru-olie en gifstowwe besoedel word, en ons het die bestanddele vir n vernietigende ekologiese ramp.

Klimaatsveranderinge veroorsaak ook n duidelike polarisasie in weersomstandighede. Dit kan in die toenemende droogtes en oorstromings, asook in uiterste ho en lae temperature, waargeneem word. Enersyds word miljoene mense deur nader kruipende woestyne bedreig, terwyl baie lande weer deur buitengewone ho renval, oorstromings en tifone geteister word. Di uiterste toestande het n baie nadelige effek op oeste en kan dit selfs totaal verwoes. Vir die vinnig toenemende wreldbevolking voorspel dit sekere hongersnood en ellende.

Deur die vernietigingswerk wat inhalige, roekelose en onverskillige mense aan die aarde en sy natuurlike hulpbronne verrig, tesame met die kragte van die hemel wat geskud gaan word as die oordele van God oor die goddelose mense uitgestort word, sal die aarde in n l meer onleefbare toestand verval. Die Here het ges die mens moet die skepping onderwerp en daaroor heers. Dit plaas n groot verantwoordelikheid op hom, want hy moet die kragte en prosesse van die natuur beheer en dit teen oorbenutting en uitwissing beskerm. Omdat die mens egter sy eie leefwreld verwoes, gaan die Here toelaat dat sy fisiese oorlewingskanse ook in die weegskaal beland deurdat hy sy eie ondergang bewerk het.

Vyfde en sesde basuine

Die oordele van die groot verdrukking gaan egter nie net die fisiese skepping tref, en sodoende onregstreeks ook die mens nie. Baie daarvan sal regstreeks op die mensdom losgelaat word omdat hy deur sy sondigheid die oorsaak van al hierdie ellende is. In die oorlo en ander rampe wat die mens oor homself bring, speel demone altyd n groot rol. Hulle is die aanhitsers tot geweld, en hulle gaan van die duiwel, die Antichris en die valse profeet af uit.

Die vyfde en sesde basuine kondig geweldige rampe oor die mensdom aan die een plaag deur pyniging en die ander een deur die dood. In Openbaring 9:1-11 word vreemde insekte beskryf wat soos harige sprinkane lyk met sterte soos skerpioene, gesigte soos di van mense, met lang tande en iets soos krone op hulle koppe. Hulle sal uit n put opstyg waaruit ook rookwolke kom wat die sonlig sal verduister. Hierdie diertjies sal die mense met hulle angels steek en vyf maande lank pynig sodat hulle sal wens hulle sterf. Die dood sal egter vir hulle wegvlug. Daar is kenners wat meen dat di diertjies demone is wat mense sal treiter. Hulle herkoms uit die put van die afgrond suggereer duidelik s n moontlikheid.

In Openbaring 9:13-19 word die sesde basuin aangekondig. Dit is n beskrywing van hoe die konings van die Ooste, dit is Sjina en sy bondgenote, ook vir die oorlo van die groot verdrukking gemobiliseer sal word. n Kwart van die totale wreldbevolking is Sjinese. Hierdie sluimerende reus sal eers in die groot verdrukking wakker word en dan sy skrikwekkende vernietigingswerk aanrig. n Mag van 200 miljoen Asiate sal oor die Eufraatrivier trek en die Midde-Ooste, asook die Westerse wreld, binneval. Hulle sal n baie groot slagting aanrig en n derde van alle mense op aarde doodmaak:

En [die stem uit die altaar] het aan die sesde engel met die basuin ges: Maak die vier engele los wat gebind is by die groot rivier, die Eufraat. Toe is die vier engele losgemaak wat gereed gehou was vir die uur en dag en maand en jaar, om n derde van die mense dood te maak. En die getal van die lers van perderuiters was twee maal tienduisend maal tienduisend [dit is 200 miljoen]; en ek het hulle getal gehoor. En s het ek in hierdie gesig die perde gesien en die wat op hulle sit, met vuurrooi en blou en swawelgeel borsharnasse. En die koppe van die perde was soos leeukoppe, en uit hulle bekke het vuur en rook en swawel uitgegaan. Deur hierdie drie plae is n derde van die mense gedood (Op. 9:14-18).

Die Eufraatrivier is die skeiding tussen Oos en Wes. Die groot eindtydse vyand van Israel n die vrye wreld kom van oorkant die Eufraat. Vier engele is hier gebind tot op die jaar, maand, dag en uur wanneer hulle losgelaat sal word om met die behulp van hierdie Oosterse vyand n derde van alle mense dood te maak. Di vier engele is demone, omdat goeie engele nooit gebind word nie. Hulle sal 200 miljoen soldate tot hulle beskikking h.

Die vreemde beskrywing van oorlogsperde met vuur en rook wat uit hulle bekke gaan, is nie doelbewuste simboliese taal nie, maar die gevolg van die feit dat Johannes met sy woordeskat van die eerste eeu nie oor begrippe beskik het om moderne oorlogswapens mee te beskryf nie. Moontlik het hy tenks met moderne wapentuig gesien en dit was die enigste manier waarop hy dit kon beskryf. Daar is verskeie aanduidings in Openbaring dat kernwapens in die oorlo van die groot verdrukking gebruik sal word, omdat buitengewone verwoesting aangerig sal word.

Grootskaalse geestelike verhardheid onder mense sal tydens die apokaliptiese plae voorkom:

...en hulle het die Naam van God gelaster wat mag het oor hierdie plae, en hulle het hul nie bekeer om Hom heerlikheid te gee nie (Op. 16: 9).

Mense wat die Vader, die Seun en die Heilige Gees laster en ook die versoeningswerk aan die kruis bespot en minag, word uiteindelik aan die verharding van hulle bose harte oorgegee (Heb. 10:26-31). In die groot verdrukking sal daar siekte- en rampgeteisterde oorlewendes wees wat hulle te midde van al die sterwende mense en ontbindende lyke rondom hulle, nog steeds nie van hul satanisme, hoerery en ander sondes sal bekeer nie:

En die orige mense wat deur hierdie plae nie gedood is nie, het hulle nie bekeer van die werke van hul hande, om die duiwels te aanbid, of die afgode van goud en silwer en koper en klip en hout wat nie kan sien of hoor of loop nie. En hulle het hul nie bekeer van hul moorde en hul towerye en hul hoerery en diefstalle nie (Op. 9:20-21).

Die vier groot sondes van die verdrukking is die volgende:

1.    Geweldsmisdade: revolusies, burgeroorlo, militre staatsgrepe opstande, gewapende roof, aanranding, moord, marteling en die mishandeling van mense en diere.

2.    Okkultisme: towery en waarsery, die beoefening van Oosterse, mistiese gelowe, transendentale meditasie, joga, spiritisme, astrale projeksie, afgodediens en satanisme.

3.    Seksuele losbandigheid: buite-egtelike verhoudings, pornografie en onbeteuelde wellus, hoerery, owerspel, prostitusie, homoseksualisme en lesbinisme.

4.    Ekonomiese vergrype: uiterste geldgierigheid, dobbelary, diefstal, korrupsie, omkopery, afpersing, intimidasie en onregmatige selfverryking deur die verarming van ander.

Mense wat reeds openlik vir Satan en sy werke kant gekies het, se sinne is so totaal verblind dat hulle die leuen glo en die waarheid aanhoudend verwerp, terwyl hulle volspoed en sonder nadenke na die verderf voortsnel. Di wat vuil is, word ng vuiler. Teen die einde van die groot verdrukking sal die laagtepunt van verval bereik word waartoe die Satan, die Antichris en die valse profeet die dekadente en God-verwerpende mensdom van die eindtyd sal kan benvloed en aftrek.

Sewende basuin

Tussen die sesde en sewende basuine is daar n kort verposing. In Openbaring 10 word verwys na sewe donderslae wat hulle stemme laat hoor het, maar Johannes is verbied om hulle boodskap op te skryf. Hierna het n engel op die see en die land gestaan en gesweer dat die tyd verby is. Hy het n boekie in sy hand gehad, en Johannes is beveel om die boekie te neem en op te eet en weer oor baie volke en nasies te profeteer. In sy mond was die boekie soet soos heuning, maar dit het nogtans sy maag bitter gemaak.

So is dit dikwels met die boodskap van God aan sy profete. Dit is soet in hulle mond as hulle dit verkondig, maar dit het bitter nagevolge as die mense die boodskap verwerp en die profete vervolg of doodmaak. Dit mag die profeet egter nie afskrik of daarvan weerhou om die oordele van God hard en duidelik aan n sondige wreld te verkondig nie. Mense se tydelike n ewige lotgevalle hang ten nouste daarvan af of hulle guns in die o van die Here vind, en of hulle die voorwerpe van sy toorn is. Dit is dus uiters belangrik om sy woord te gehoorsaam en betyds op sy waarskuwings ag te slaan. Selfs al wil mense nie luister nie, moet die woord van die Here nogtans aan hulle verkondig word.

Wanneer die sewende basuin blaas, word die geweldigste oordele van alle tye oor die aarde aangekondig. Die konings van die aarde sal onder die invloed van demoniese misleiding en aanhitsing na Armagddon optrek om in die dal van beslissing deur die Here verdelg te word. Die kragte van die hemel sal ook geskud word soos nooit tevore nie, dan sal die Seun van die mens kom in groot krag en heerlikheid. Hy sal gerig hou met sy vyande, die ryk van die Antichris totaal vernietig en self die koningskap op sy skouers neem:

En die sewende engel het geblaas, en daar was groot stemme in die hemel wat s: Die koninkryke van die wreld het die eiendom van onse Here geword en van sy Christus, en Hy sal as Koning heers tot in alle ewigheid. En die vier-en-twintig ouderlinge wat voor God op hulle trone sit, het op hulle aangesig geval en God aanbid en ges: Ons dank U, Here God, Almagtige, wat is en wat was en wat kom, dat U die groot mag aangeneem en as koning geheers het (Op. 11:15-17).

Deur die oordele wat hierna uitgestort gaan word, sal die aarde in n haas onleefbare toestand omskep en sy natuurlike hulpbronne totaal verwoes word. Die mensdom sal op die randjie van algehele uitwissing te staan kom, en miskien dan eers besef wat die Here Jesus 2000 jaar gelede al oor hierdie tyd ges het:

dan sal daar groot verdrukking wees soos daar van die begin van die wreld af tot nou toe nie gewees het en ook nooit sal wees nie. En as daardie dae nie verkort was nie, sou geen vlees gered word nie (Matt. 24:21-22).

Die goeie nuus van die Bybelse profesie oor die eindtyd is dat die verskriklike oordele wat kom, in Christus Jesus ontvlug kan word! Die kennis van die profetiese woord plaas jou nie in n doodloopstraat sonder enige uitkoms nie, maar dit stel jou voor n baie belangrike uitdaging om n jou saak met God reg te maak. Hoe groot is die Here se genade nie, dat selfs te midde van die ergste verdrukking wat kom, siele nog steeds gered kan word al bevind hulle hulself in die donkerste uur van die wreldgeskiedenis!

Vir die goddeloses met verharde en onbekeerlike harte, word die slegte nuus gaandeweg l hoe slegter. Die oorlewingskanse word l hoe minder, en aan die einde van die pad van rebellie en sonde wag die ewige dood! Die Antichris is n doodsengel wat geen lewe aan enigeen kan bied nie.

In Openbaring 16 word n baie donker prentjie van God se oordele tydens die wederkoms van Jesus Christus geskilder. In die gebeure nt voor en tydens die slag van Armagddon gaan die Antichris se aanhangers met bose swere geteister, en die natuurlike hulpbronne van die wreld vernietig word. In n ekologiese ramp van ongekende afmetings sal alle seelewe vrek en varswaterbronne totaal besoedel en ondrinkbaar raak.

Mense, diere en plante sal eers deur n groot hitte geskroei word, en daarna sal alle lig van die hemelliggame uitgedoof word. In die duisternis van God se oordele sal vernietigende aardbewings en verwoestende haelstene die aarde en sy oorlewende bewoners tref. Dit sal sal s erg wees dat geboue in alle stede op die aarde sal intuimel. Bergreekse sal platgemaak word en eilande onder die see verdwyn. Te midde van hierdie apokaliptiese rampe sal soldate van alle nasies onder demoniese aanhitsing na die Midde-Ooste optrek om teen die komende Messias, Jesus Christus, te veg en ook die oorblyfsel van Israel te probeer verdelg. Johannes beskryf die sewe skale s:

En ek het n groot stem uit die tempel aan die sewe engele hoor s: Gaan gooi die skale van die grimmigheid van God op die aarde uit. Toe gaan die eerste een weg en gooi sy skaal op die aarde uit, en kwaai en bose swere het aan die mense gekom wat die merk van die dier gehad het en sy beeld aanbid het. En die tweede engel het sy skaal op die see uitgegooi, en dit het bloed geword soos van n dooie, en al die lewende wesens in die see het gesterwe. En die derde engel het sy skaal uitgegooi op die riviere en op die waterfonteine, en dit het bloed geword. En ek het die engel van die waters hoor s: Regverdig, Here, is U wat is en wat was, U, die Heilige, omdat U hierdie oordeel uitgevoer het; want hulle het die bloed van heiliges en profete vergiet, en U het aan hulle bloed gegee om te drink, want hulle het dit verdien

En die vierde engel het sy skaal op die son uitgegooi, en daaraan is dit gegee om mense met vuur te skroei. En die mense is geskroei met n groot hitte, en hulle het die Naam van God gelaster wat mag het oor hierdie plae, en hulle het hul nie bekeer om Hom heerlikheid te gee nie. En die vyfde engel het sy skaal uitgegooi op die troon van die dier, en sy koninkryk is verduister, en hulle het hul tonge gekou van pyn; en hulle het die God van die hemel gelaster oor hulle pyne en oor hulle swere, en het hulle nie bekeer van hul werke nie.

En die sesde engel het sy skaal uitgegooi op die groot rivier, die Eufraat, en sy water het opgedroog, sodat die pad van die konings wat van die Ooste af kom, reggemaak kon word. Ek het uit die bek van die draak en uit die bek van die dier en uit die mond van die valse profeet drie onreine geeste soos paddas sien kom. Want dit is geeste van duiwels wat tekens doen, wat uitgaan na die konings van die aarde en die hele wreld, om hulle te versamel vir die oorlog van daardie groot dag van die almagtige God En hulle het hul versamel op die plek wat in Hebreeus genoem word Armagddon.

En die sewende engel het sy skaal uitgegooi in die lug, en n groot stem het uit die tempel van die hemel gekom, van die troon af, wat ges het: Dit is verby! En daar het stemme gekom en donderslae en bliksemstrale, en daar het n groot aardbewing gekom soos daar nog nie gewees het vandat die mense op die aarde was nie so n geweldige groot aardbewing. En die groot stad is in drie dele verdeel, en die stede van die nasies het geval. En die groot Babilon is in gedagtenis gebring voor God, om haar te gee die beker met die wyn van die grimmigheid van sy toorn. En alle eilande het gevlug, en berge is daar nie gevind nie; en groot hael, omtrent n talent swaar [dit is 50 kilogram], het uit die hemel op die mense geval; en die mense het God gelaster oor die plaag van die hael, omdat sy plaag ontsettend groot was (Op. 16:1-21).

Die eerste skaal is n oordeel wat op mense gerig word, en dit tref die aanhangers van die Antichris. Die bose swere kom op almal wat die merk van die dier ontvang het en sy beeld aanbid. Dit is al die misleides wat n verbond met Satan se verteenwoordiger, die Antichris, gesluit het om sy nommer ter wille van ekonomiese oorlewing te aanvaar in ruil vir hulle siele. Hulle aanbid die Antichris, en ontvang voor die wederkoms reeds die vergelding van die Here in hulle liggame wat hulle deur Satan laat merk het.

Die tweede skaal tref al die oseane van die wreld nie net n derde daarvan soos in die geval van die basuine nie. Die water daarvan word soos bloed, en alle seediere vrek. n Ramp van hierdie omvang sal die mens van n belangrike voedselbron ontneem, hongersnode veroorsaak, pessiektes deur ontbindende seediere in die hand werk, mense van die kusgebiede af laat wegvlug en seevaart haas onmoontlik maak.

Die derde skaal word op die riviere en fonteine uitgegooi en laat die water daarvan in bloed verander. Sodoende word oorlewingskanse op land ook drasties verminder en staar miljoene mense en diere n gewisse dood in die gesig.

Die vierde skaal word op die son uitgegooi en bring ongekende hittegolwe mee. Groot uitbarstings sal op die son voorkom, en moontlik sal die osoonlaag dan omtrent vernietig wees. Behalwe vir die toenemende hitte sal skadelike ultravioletstrale sere en velkanker veroorsaak by mense wat aan direkte sonstrale blootgestel word.

Die vyfde skaal word oor die wreldryk van die Antichris uitgegiet, en hul dit in totale duisternis. Mense sal angsbevange in die duisternis rondtas terwyl God se oordele oor hulle uitgegiet word. Omdat hulle reeds hulle siele aan Satan verkoop het deur die merk en nommer van die dier te aanvaar, sal hulle God laster oor al die plae. Sulke mense sal dan nie meer onder sonde-ooruiging kan kom om gered te word nie, omdat hulle reeds die krag van die dwaling ontvang het om die leuens van Satan te glo.

Die sesde skaal word oor die Eufraatrivier uitgegooi en laat dit opdroog sodat die Oosterse nasies droogvoets daardeur kan trek om ook by Armagddon aan daardie groot oorlog van die Almagtige God deel te neem. Onder demoniese misleiding sal n reuse ler van 200 miljoen Asiatiese soldate optrek soos skape na die slagpale toe om deur die vernietigende oordele van God getref te word. Gedurende hulle opmars sal hulle egter n derde van alle mense verdelg, soos wat in Openbaring 9:14-19 beskryf word. Dink daaraan dat daar nouliks 200 miljoen mense op aarde was toe Johannes hierdie profesie geskryf het. Vandag kan Sjina alleen meer as 200 miljoen soldate mobiliseer indien hy al sy weerbare manne oproep.

Die sewende skaal het die grootste aardbewing tot gevolg wat daar nog ooit op aarde was. Die stede van die nasies sal val en in baie dele van die wreld, insluitende Israel, sal die landskap tot n groot mate deur die aardbewings verander word. Die verwoesting deur die aardbewings sal Jerusalem in drie dele verdeel en Babilon totaal vernietig. Die skuddings sal ook met ongekende haelstorms gepaard gaan. Vir haelstene van 50 kilogram om te val, beteken dit dat daar geweldige ho temperature moet wees sodat die vog deur die stygende warm lug tot buitengewone ho hoogtes opgevoer kan word. Die voorkoms van sulke hittegolwe word in Openbaring 16 bevestig. Jesaja s hieroor:

En die lig van die maan sal wees soos die lig van die son, en die lig van die son sal sewevoudig wees, soos die lig van sewe dae, op die dag as die Here die breuk van sy volk verbind en die wond gesond maak wat aan hulle geslaan is (Jes. 30:26).

Die dag wanneer die Here kom om die oorblyfsel van sy volk te red en die nasies te oordeel, sal n dag van verskrikking wees wanneer die kragte van die hemel geskud sal word. Baie van die Ou Testamentiese profete het profesie oor die dag van die Here uitgespreek. Mense sal enersyds deur skroeiende hitte en droogtes geteister word, en andersyds deur verstikkende duisternis en die gerammel van geweldige aardbewings. Die sondaars wat hulle harte verhard het, sal saam met hulle handewerk verbreek word en op die puinhoop van n verwoeste aarde beland:

Kyk, die dag van die Here kom, verskriklik, met grimmigheid en toorngloed, om die aarde n woesteny te maak en sy sondaars daaruit te verdelg. Want die sterre van die hemel en sy Orions sal hulle lig nie laat skyn nie; die son is duister by sy opgang, en die maan laat sy lig nie skyn nie. En Ek sal aan die wreld sy boosheid besoek, en aan die goddelose hulle ongeregtigheid; en Ek sal die trots van die vermeteles laat ophou en die hoogmoed van tiranne verneder. En Ek sal sterwelinge skaarser maak as fyn goud, en mense as goud van Ofir. Daarom sal Ek die hemel laat sidder, en die aarde sal wyk uit sy plek met gebeef, vanwe die grimmigheid van die Here van die lerskare en vanwe die dag van sy toorngloed (Jes. 13:9-13).

Daar is baie meer sulke ernstige waarskuwings oor die oordele van die dag van die Here opgeteken, sodat mense nie die realiteit daarvan ligtelik opsy moet skuif nie. Die ontsettende omvang van die verwoesting, die redes daarvoor, naamlik n uiters sondige geslag mense soortgelyk aan di in die tyd van Noag en Lot, asook die feit dat dit oordele van God is, word telkens beklemtoon:

Kyk, die Here maak die aarde leeg en verwoes dit, en Hy keer sy oppervlakte om en verstrooi sy bewoners... Die aarde word heeltemal leeg gemaak en heeltemal geplunder, want die Here het hierdie woord gespreek... Want die aarde is ontheilig onder sy bewoners: want hulle het die wette oortree, en die insettinge geskend, die ewige verbond verbreek. Daarom verteer die vloek die aarde en moet sy inwoners boet; daarom word die bewoners van die aarde deur n gloed verteer en bly daar min mense oor (Jes. 24:1, 3, 5-6).

So s die Here van die lerskare: Kyk, onheil gaan uit van volk tot volk, en n groot storm word opgewek uit die agterhoeke van die aarde. En die wat deur die Here verslaan is, sal di dag l van die een einde van die aarde tot die ander einde van die aarde; hulle sal nie beklaag of versamel of begrawe word nie; hulle sal mis op die aarde wees (Jer. 25:32-33).

Maar di dag behoort aan die Here Here van die lerskare, n dag van wraak, om wraak te neem op sy testanders; en die swaard sal verslind en versadig en dronk word van hulle bloed; want die Here Here van die lerskare het n slagoffer in die Noordland, by die Eufraatrivier (Jer. 46:10).

Oor die slag van Armagddon, wat die Here se strafgerig teen die ongehoorsame nasies is, s Jol die volgende:

Die son sal verander word in duisternis en die maan in bloed, voordat die groot en deurlugtige dag van die Here kom Want kyk, in di dae en in di tyd wanneer Ek die lot van Juda en Jerusalem verander, sal Ek al die nasies versamel en hulle na die dal van Josafat laat aftrek, om daar met hulle n strafgerig te hou ter wille van my volk en my erfdeel Israel wat hulle onder die nasies verstrooi het, en my land wat hulle verdeel het Menigtes, menigtes in die dal van beslissing, want naby is die dag van die Here in die dal van beslissing! Die son en die maan word duister, en die sterre trek hulle glans in (Jol 2:31 en 3:1-2, 14-15).

Die dal van Josafat verwys na die dal van Kidron in Jerusalem. Baie van die Antichris se magte sal hier saamgetrek wees in afwagting op Jesus se verskyning op die Olyfberg aan die einde van die sewe jaar lange regering van die Antichris. Die ander magte van die Antichris sal in Noord- en Sentraal-Israel ontplooi wees, terwyl sommige nog by die Eufraatrivier sal wees. Wanneer die duisternis van God se oordele oor hulle toesak, sal baie van hierdie soldate mekaar begin doodmaak:

En dit sal die plaag wees waarmee die Here al die volke sal tref wat opgetrek het om teen Jerusalem te veg: Hy sal hulle vlees laat wegteer, terwyl hulle nog op hul voete staan; en hulle o sal wegteer in hulle holtes, en hulle tong wegteer in hulle mond. En in di dag sal n groot verwarring van die Here onder hulle kom, sodat die een die hand van die ander sal gryp, en die hand van die een hom sal verhef teen die hand van die ander (Sag. 14:12-13).

As deel van die val van die Antichris se bose sentrums wat hy opgerig het, word die groot Babilon in die rampe en aardbewings van die einde van die groot verdrukking verwoes. Hierdie aardbewings en ander natuurrampe sal Israel ook tref waar die vyandelike magte gemonster is, en dit sal die stad Jerusalem in drie dele verdeel (Op. 16: 19). Dit is egter duidelik dat hierdie rampe oor die hele aarde sal voorkom.

Die Here Jesus het in sy profetiese rede na hierdie verskriklike tyd vlak voor sy wederkoms verwys toe Hy ges het:

En daar sal tekens wees aan son en maan en sterre, en op die aarde benoudheid van nasies in hulle radeloosheid, wanneer die see en branders dreun, en mense se harte beswyk van vrees en verwagting van die dinge wat oor die wreld kom. Want die kragte van die hemele sal geskud word. En dan sal hulle die Seun van die mens sien kom in n wolk, met groot krag en heerlikheid (Luk. 21:25-27).

Die Here sal Homself in heerlikheid aan die oorblyfsel van die volk Israel openbaar, maar Hom in daardie dag uitermate op sy vyande wreek. Dan sal Hy sy regering van geregtigheid vestig.