10. Profetiese Implikasies van die Verwerping van Jesus

Wanneer Johannes s: Die getuienis van Jesus is die gees van die profesie (Op. 19: 10), dan bedoel hy daarmee dat alles wat in die toekoms met mense gaan gebeur, van hulle verhouding met die Here Jesus afhang. Hulle sal f gered en gesen word f weens hulle onbekeerlike harte gestraf en uiteindelik tot die ewige poel van vuur veroordeel word. n Belangrike gevallestudie om hierdie stelling te bewys, is die lotgevalle van die volk Israel.

Die belangrikste rede vir Israel se aanhoudende probleme en benoudheid is nie ekstern nie, maar intern naamlik die volk se voortgesette verwerping van Jesus as Messias.

Hoewel evangeliese Christene Israel moet sen en standpunt teen die internasionale veldtog van Jodehaat inneem, is dit ons eerste prioriteit om Israel weer aan hulle Messias voor te stel wat al geslagte lank deur die volk verwerp word. Indien ons hierdie allerbelangrike opdrag nalaat, sal Israel se probleme erger word en blywende vrede in die gebied n ontwykende ideaal bly.

Die moderne modewoord van vrede word deur baie mense gebruik, maar die betekenis daarvan word meesal tot die humanistiese idee van vriendskap, harmonie en politieke en godsdienstige verdraagsaamheid beperk. Uit n Bybelse oogpunt is vrede egter n veel meer verhewe begrip dit is n Persoon, Jesus Christus: Hy is ons vrede (Ef. 2:14). Sy vrede is totaal verskillend van di van die wreld, daarom het Hy ges: Vrede laat Ek vir julle na, my vrede gee Ek aan julle; nie soos die wreld gee, gee Ek aan julle nie (Joh. 14:27).

Hoe het Israel op die vredesaanbod gereageer wat Jesus tydens sy eerste koms aan hulle gemaak het, en wat was die gevolge daarvan?

Oorlo en verstrooiing in die eerste eeu

Tydens sy eerste koms het Jesus Homself as Messias aan Israel gebied. As gevolg van hulle geestelike blindheid het Israel se volksleiers egter onbeskryflike benoudheid oor hulle n hulle volgelinge gebring toe hulle die Prins van Vrede verwerp het.

Dit sou ongegrond wees om die eerste eeuse oorlo en veroweringstogte van die Romeinse Ryk (waarin daar meer as n miljoen Jode dood is), asook Israel se internasionale verstrooiing daarna, net aan die gewelddadigheid en magsug van die goddelose Romeine toe te skryf. Is hlle alleen vir al Israel se ellendes verantwoordelik? Sekerlik nie! Wat is dan die belangrikste oorsaak vir al die bloedvergieting en menslike lyding?

Jesus het aan Jerusalem, wat die kern van die ongelowige Joodse volk was, ges:

Jerusalem, Jerusalem, jy wat die profete doodmaak en stenig die wat na jou gestuur is, hoe dikwels wou Ek jou kinders bymekaarmaak en julle wou nie! Kyk, julle huis word vir julle woes gelaat! (Matt. 23:37-38).

Want daar sal dae oor jou kom dat jou vyande n skans rondom jou sal opwerp en jou omsingel en jou van alle kante insluit. En hulle sal jou en jou kinders in jou teen die grond verpletter; en hulle sal in jou nie een klip op die ander laat bly nie, omdat jy die gunstige tyd toe God jou besoek het, nie opgemerk het nie (Luk. 19:43-44).

En wanneer julle Jerusalem deur lers omsingeld sien, dan moet julle weet dat sy verwoesting naby is want daar sal n groot nood in die land wees en toorn oor hierdie volk. En hulle sal deur die skerpte van die swaard val en as krygsgevangenes geneem word na al die nasies, en Jerusalem sal vertrap word deur die nasies totdat die tye van die nasies vervul is (Luk. 21:20, 23-24).

Uit hierdie skrifgedeeltes is dit duidelik dat Israel se verwerping van hulle Messias vir al hulle bitter ondervindings verantwoordelik is veel meer as die dade van hulle barbaarse vyande. In tye toe hulle geestelik sterk was, het die Here hulle bewaar. Salomo het ges: As die Here behae het in die we van n man, dan laat Hy selfs sy vyande met hom vrede hou (Spr. 16:7).

Die geestelike afvalligheid van Israel is ook die hoofrede vir hulle voortgesette lyding tydens die lang jare van hulle internasionale verstrooiing:

En die Here sal jou verstrooi onder al die volke, van die een einde van die aarde tot by die ander einde van die aarde, en daar sal jy ander gode dien En onder di nasies sal jy geen rus h nie maar die Here sal jou daar n bewende hart gee en smagtende o en n kwynende siel (Deut. 28:64-65).

Waarom het Israel as volk s n lang geskiedenis van lyding gehad? Omdat hulle God se wette, sy profete en uiteindelik ook sy Seun, verwerp het. Toe die Romeinse goewerneur, Pilatus, vir Jesus wou vryspreek, het die Jode op sy kruisiging aangedring en ges: Laat sy bloed op ons en ons kinders kom! (Matt. 27:25).

Met die uitsondering van n relatief klein groep Messiaanse Jode, het die opkomende geslagte die dade van hule voorvaders goedgekeur en dwarsdeur hul verstrooiing, tot in die huidige herstelfase van Israel, met die nasionale verwerping van Jesus voortgegaan. Wanneer Jesus weer kom, sal elke oog Hom sien, ook hulle wat Hom deursteek het (Op. 1:7) dit is die eindtydse geslag van Jode wat Hom steeds verwerp.

Herstel in ongeloof

Het God sy verbond met Israel verbreek toe hulle uit hul land verstrooi is? Beslis nie! Sy verbond met hulle is onvernietigbaar (Lev. 26:44-45). Deur die eeue heen was daar altyd n gelowige minderheid wat die vlam van die ware Israel van God brandend gehou het. Hulle getal sal aansienlik aangroei nadat die ongelowige meerderheid na hul land teruggekeer en sommiges van hulle ook geestelik herleef het:

Daarom, s vir die huis van Israel: So spreek die Here Here: Ek doen dit nie om julle ontwil nie, o huis van Israel, maar ter wille van my heilige Naam wat julle ontheilig het onder die nasies waar julle gekom het. En Ek sal julle uit die nasies gaan haal en julle uit al die lande bymekaar laat kom, en Ek sal julle in jul land bring. Dan sal Ek skoon water op julle giet, sodat julle rein kan word; van al julle onreinhede en van al jul drekgode sal Ek julle reinig (Eseg. 36:22-25).

Die Bybel leer dat die Joodse volk wat in ongeloof na hul land herstel is, eers gered sal word nadat hulle aan groot benoudheid en beproewings onderwerp is:

Daarom, so s die Here Here: Omdat julle almal skuim geword het, kyk, daarom sal Ek julle binne-in Jerusalem bymekaarmaak. Soos silwer en koper en yster en lood en tin binne-in n smeltoond bymekaargemaak word om daarteen n vuur aan te blaas en dit te smelt, so sal Ek julle bymekaarmaak in my toorn en in my grimmigheid en julle ingooi en smelt en julle sal weet dat Ek, die Here, my grimmigheid oor julle uitgegiet het (Eseg. 22: 19-22).

Die tyd van benoudheid vir Jakob

Sedert Israel se herstel na hulle land in 1948, het die antagonisme van die ongelowige meerderheid teenoor Jesus en die Messiaanse Jode wat Hom dien, verdiep. Hoewel Israel hulle oorlo beslissend gewen het, het die haat en militre vermo van hulle vyande gaandeweg toegeneem sodanig dat Israel nou op die kort termyn die tyd van benoudheid vir Jakob in die gesig staar (Jer. 30:7). Die Here sal die komende benoudheid gebruik om n gelowige oorblyfsel van die volk te red.

Hosea s die volgende oor die eerste en tweede koms van die Messias, asook Israel se uiteindelike redding deur Hom (verklarende notas is tussen hakies):

Want Ek [die Messias] is soos n leeu vir Efraim, en soos n jong leeu vir die huis van Juda; Ek, Ek verskeur en gaan heen [die hemelvaart van Jesus nadat Hy die vernietiging van Jerusalem en die internasionale verstrooiing van die Jode aangekondig het] Dan gaan Ek heen, Ek keer na My woonplek [die hemel] terug, totdat hulle [die volk Israel] skuld beken en my aangesig soek. In hulle nood [in die groot verdrukking] sal hulle My soek. Kom en laat ons terugkeer tot die Here; want Hy het verskeur en sal ons genees, Hy het geslaan en sal ons verbind. Hy sal ons n twee dae [van n duisend jaar elk] lewend maak, op die derde dag [in die derde millennium n sy eerste koms] ons laat opstaan, sodat ons voor sy aangesig kan lewe (Hos. 5:14 6:2).

Dit is uit hierdie verse duidelik dat Israel as n volk die Here eers in hulle nood sal soek. Sagaria noem die skokkende dodetal van die komende groot verdrukking waartydens n oorblyfsel van Israel gered sal word:

En in die ganse land, spreek die Here twee-derdes sal daarin uitgeroei word, sal sterwe, maar een-derde daarin oorbly. Dan sal Ek die derde deel in die vuur bring en hulle smelt soos n mens silwer smelt en hulle toets soos n mens goud toets. Hulle sal my Naam aanroep, en Ek sal hulle verhoor. Ek s: Dit is my volk! En hulle sal s: Die Here, my God! (Sag. 13:8-9).

Die Here Jesus s die volgende oor hierdie verskriklike tyd wanneer die Antichris, nadat hy homself in die herboude tempel in Jerusalem tot God verklaar het, sal poog om Israel n alle ander mense wat weier om hom te aanbid, uit te wis:

Wanneer julle dan die gruwel van die verwoesting, waarvan gespreek is deur die profeet Danil, sien staan in die heiligdom moet di wat in Judea is na die berge vlug dan sal daar groot verdrukking wees soos daar van die begin van die wreld af tot nou toe nie gewees het en ook nooit sal wees nie. En as daardie dae nie verkort was nie, sou geen vlees gered word nie (Matt. 24:15-16, 21-22).

Die tempel eerder as Jesus

Die huidige geslag Jode soek, soos hul voorvaders, hulle heil in die herbouing van die tempel eerder as in die aanvaarding van die eenmalige offer van Jesus aan die kruis vir hulle sonde. Die Tempel-instituut in Jerusalem tref uitgebreide voorbereidings hiervoor. Volgens Numeri 19 is een van die benodighede n rooi vers (sonder enige hare van n ander kleur) wat geslag en verbrand moet word sodat die as daarvan vir die bereiding van reinigingswater gebruik kan word. Op 5 April vanjaar is die Tempel-instituut in kennis gestel dat s n vers op n plaas in Israel gebore is. Twee rabbis het bevind dat die vers aan al die vereistes voldoen.

Groot geesdrif heers tans in Israel vir die herbouing van die tempel en die hervatting van die offerdiens. Hierdie tempel sal egter in die teken van die verdere verloning van Jesus staan, en die Antichris sal homself daarin tot God verklaar (Dan. 9:27; 2 Thess. 2:4).

Bid vir die vrede van Jerusalem

Hoe moet ons in die lig van Bybelse profesie vir die vrede van Jerusalem bid? (Ps. 122:6; Jes. 62:6-7). Ons moet n Nuwe Testamentiese gebed vir die vrede van Jerusalem bid, daarom moet dit n Messiaanse gebed wees. Daar is n baie spesiale verband tussen Jesus en Jerusalem. Hy is die Messias-Koning van Jerusalem wat in die millennium vanaf die herstelde troon van Dawid uit hierdie eeue oue stad oor sy koninkryk sal regeer (Hand. 15:16-17; Amos 9:11-12; Jes. 16:5).

Voor daardie wonderlike tyd sal Jerusalem egter die toneel van vervolging, swaarkry en vele aanslae wees. Jesus het nie alleen ges dat Jerusalem afgebreek, verlate en tot in die eindtyd deur die nasies vertrap sou word nie, maar ook dat Israel deur die groot verdrukking sal moet gaan voordat hulle gered sal word. Wat sal dit dus help om te bid dat Jerusalem se oorwegend ongeredde inwoners van aanvalle deur hulle vyande bewaar sal word, as dt juis die metode is wat deur God bepaal is om hulle te louter en hulle geestelike verlossing te bespoedig?

Die Here sal nie alleen toelaat dat die herstelde Jerusalem deur sy vyande aangeval word nie, maar ook die inname en gedeeltelike verwoesting van die stad sodat die inwoners ernstig om hulp en uitredding tot Hom sal roep. Hy het ges:

Want Ek sal al die nasies versamel om oorlog te voer teen Jerusalem; en die stad sal ingeneem en die huise geplunder en die vroue onteer word, en die helfte van die stad sal uitgaan in ballingskap, maar die orige deel van die bevolking sal nie uit die stad uitgeroei word nie (Sag. 14:2).

Wanneer ons vir die vrede van Jerusalem bid, moet ons ernstig bid dat individuele Jode vir Jesus as Messias-Koning, Verlosser en Vredevors aanneem. Ook moet ons bid dat baie Jode in die komende groot verdrukking gered sal word wanneer Jerusalem en die land Israel die toneel van groot oorlo sal wees. Bowe-al moet ons volhardend vir die wederkoms van die Here Jesus bid, omdat Hy die enigste hoop vir Israel n die nasies is. Daar sal geen ware en blywende vrede in Israel n die wreld wees voordat die Vredevors terugkom nie.

Foutiewe profetiese sienings

Baie Christene het foutiewe profetiese sienings en tree in die lig daarvan verkeerd op:

        Hulle aanvaar Israel in hulle ongeredde toestand as die uitverkore volk van God, en skryf al die seninge van die millennium net so aan die huidige geslag toe.

        Hulle ontken die behoefte aan die vuur van God se loutering vir die volk, en beweer dat Israel n die hele wreld nie op die groot verdrukking afstuur nie.

        Hulle verwag n herlewing van (misleidende) tekens en wonders wat die volk in die koninkryk van God sal intrek, en sodoende die millennium sonder n voorafgaande tyd van verdrukking sal laat begin.

        Hulle laat n om Israel en die nasies teen die komende valse messias te waarsku wat hulle sal mislei en n verbond met hulle sal sluit (Dan. 9:27; Joh. 5:43).

        Hulle skram daarvan weg om uitdruklik vir Jesus Christus as die Verlosser van Israel en die nasies te verkondig, omdat hulle bang is dat dit vir die Jode n baie ander mense aanstoot sal gee.

        Hulle huldig die mening (n bid ook daarvoor) dat Jerusalem sonder Jesus vrede kan h. Hulle verbind hulleself nie uitdruklik daaraan om Jesus in die stad as Messias te verkondig nie.

Daar is verskeie Christelike bedienings binne n buite Israel wat hulleself aan sommige of al hierdie verdraaide sienings en die gevolge daarvan skuldig maak. Die meeste van hulle lewer slegs lippediens aan die feit dat alle Jode n nie-Jode slegs deur Jesus gered kan word, maar in hulle aksies en uitreikings word bitter min aandag aan Joodse evangelisasie en die redding van siele gegee. Selfs in gebedsversoeke word hierdie onderwerp maklik uitgelaat. Ondersteuners word net gevra om vir die veiligheid van die streek te bid, vir die beperking of beindiging van Jasser Arafat en die PBO se terreur-optrede, vrede in die Midde-Ooste, die afname in Jodehaat, die terugkeer van meer Jode na hulle land, huise en werk vir Joodse immigrante, asook ekonomiese voorspoed vir die land en ren in droogtetye.

Ons moet egter die langtermyn geestelike behoeftes van Israel op die hart dra. Ook moet ons in die lig van duidelike Bybelse profesie vir Israel voorberei op die probleme wat aan die kom is. Jasser Arafat, Saddam Hoesein, Osama bin Laden en al die wreedhede wat hulle pleeg, is verbygaande verskynsels. n Veel boser en meer sinistere persoon sal spoedig op die toneel verskyn. Die Bybel noem hom die Antichris, die mens van sonde, die seun van die verderf en ook die ongeregtige (1 Joh. 2:18; 2 Thess. 2:3, 8).

Ons behoort f aan die ware Messias en sal God se oordele oor n sondige wreld vryspring (Luk. 21:36), f ons sal spoedig aan die Antichris en sy skrikbewind uitgelewer word. Dit vereis n basiese keuse deur elke mens vr of tn Jesus Christus.

Die verloning van Jesus

Die belangrikste probleem van Israel en baie van die Christelike bedienings wat onder hulle werk, is die verloning van Jesus as Messias en enigste Verlosser van die wreld. Hoewel baie van laasgenoemde organisasies Hom nie uitdruklik verlon nie, doen hulle dit nogtans implisiet deur te swyg wanneer hulle openlik en met groot oortuiging van Hom moet getuig (Hand. 1:8).

Bedienings wat nie duidelik aan Israel die boodskap van Jesus se Messiasskap verkondig nie, is nie regtig besig om hulle te help nie. Hoe sal die ortodokse en ongelowige Jode in hulle komende benoudheid in staat wees om die valse messias te identifiseer, te verwerp en hulle toevlug tot die ware Messias te neem indien hulle nie vooraf deeglik oor albei ingelig is nie?

Die hele wreld is besig om die populre tendens van die verloning van Jesus en sy unieke weg van verlossing te volg. Hulle vervals die Persoon van Christus deur Hom tot die vlak van die nie-Christelike gelowe se messiasse te verlaag. Hulle aanvaar intergeloofs- en sekulre grondwette, faseer staatsondersteunde Christelike onderwys uit, en bou aan n nuwe wreldorde waarin Jesus Christus doelbewus ter wille van eenheid tussen alle nasies, ideologie en gelowe verlon word.

Omdat net die Here Jesus ons vrede is, is daar geen werklike en standhoudende vrede buite Hom nie. Alle mensgemaakte vredesplanne is tot absolute mislukking gedoem: Want wanneer hulle s: Vrede en veiligheid dan oorval n skielike verderf hulle (1 Thess. 5:3).

Die komende, wreldwye benoudheid van nasies sal die direkte gevolg van die instelling van n christuslose nuwe wreldorde wees. Dit is waarom Jesus Christus die nasies sal oordeel en aan die einde daarvan terugkom om orde te skep en geregtigheid te laat sevier.

Wanneer die eerste onheilspellende tekens van die naderende groot verdrukking sigbaar word, sal die ware gelowiges die komende rampe ontvlug (Luk. 21:25-36). Diegene wat hulle hoop in die valse vredesprogramme van die humanistiese nuwe wreldorde gestel het, sal sekerlik nie ontvlug nie (1 Thess. 5:3).

Wanneer die oordele van God oor hierdie Christus-verwerpende wreld kom, sal dit uiteindelik vir mense duidelik word dat die toorn van die Lam vir wie hulle verlon het oor hulle uitgestort is. Hulle sal dan vir die berge en rotse s: Val op ons en verberg ons vir die aangesig van Hom wat op die troon sit, en vir die toorn van die Lam; want die groot dag van sy toorn het gekom, en wie kan bestaan? (Op. 6:16-17).

In die dae wanneer mense die bittere gevolge van die verwerping en verloning van Christus as die lig en lewe van die wreld ervaar, sal die dood vir hulle verkiesliker wees as om te kyk in sy o wat soos vuurvlamme is (Op. 1:14). Skielike verderf sal oor Jesus se vyande toeslaan terwyl hulle van sy aangesig af probeer wegvlug:

En dit sal die plaag wees waarmee die Here al die volke sal tref wat opgetrek het om teen Jerusalem te veg: Hy sal hulle vlees laat wegteer, terwyl hulle nog op hul voete staan; en hulle o sal wegteer in hulle holtes, en hulle tong wegteer in hulle mond (Sag. 14:12).

n Persoonlike ontmoeting met Christus

Alle mense op aarde di wat in Christus glo n almal wat Hom verlon het gaan beslis n persoonlike ontmoeting met Hom h. God het aan Hom n naam gegee wat bo elke naam is, sodat in die Naam van Jesus sou buig elke knie van die wat in die hemel en die wat op die aarde en die wat onder die aarde is, en elke tong sou bely dat Jesus Christus die Here is tot heerlikheid van God die Vader (Fil. 2:9-11).

Die ware gelowiges sal voor die regterstoel van Christus verskyn om rekenskap van hulle lewens te gee (Rom. 14:10-12), terwyl die toorn van die Lam oor die ongelowiges uitgestort sal word. Aan die einde van die verdrukking, wanneer Christus terugkom aarde toe, sal die oorblyfsel van Israel en die nasies met bittere selfverwyt oor Hom rou bedryf (Matt. 24:29-30).

Waarom sal hulle oor Hom rou bedryf? Hulle sal besef dat hulle benoudheid en verdrukking die direkte gevolg van die verloning van die Heilige van Israel is, wat alleen in staat is om hulle siele te red. Wanneer hulle Hom in mag en heerlikheid sien kom, sal hulle met sondebelydenis voor Hom neerval en Hom om genade smeek. In n Messiaanse profesie s die Here die volgende oor Israel se nasionale bekering:

Oor die huis van Dawid en oor die inwoners van Jerusalem sal Ek uitgiet die Gees van genade en smekinge; en hulle sal opsien na My vir wie hulle deurboor het, en hulle sal oor Hom rouklaag soos n mens rouklaag oor n enigste seun en bitterlik oor Hom ween soos n mens bitterlik ween oor n eersgebore kind. In di dag sal die rouklag groot wees in Jerusalem (Sag. 12:10-11).

Israel moet nou voorgestel word aan die Een wat deur hulle vaders deurboor is. Diegene wat nie nou hierdie boodskap wil aanvaar nie, moet nogtans weet waar om hulle toevlug te neem wanneer die donker wolke van God se oordele in die verskriklike dag van die Here oor hulle toesak (Jes. 13:9-13; Op. 6:12-17). Dieselfde boodskap moet ook aan hulle baie vyande in die Midde-Ooste verkondig word, asook aan alle mense op aarde.

Moenie die enigste Een wat jou siel kan red, asook die siele van alle verlore sondaars, verlon nie. Slegs Hy kan vrede in n oorloggeteisterde wreld bring, die vyandelike magte verdelg wat in Israel ontplooi sal word (Op. 19:20-21), en die duiwel wat die nasies verlei, laat bind (Op. 20:1-3). N sy wederkoms sal Jerusalem tot die hoofstad van die wreld verhef word:

In di tyd sal hulle Jerusalem noem die troon van die Here; en al die nasies sal daarheen saamkom vanwe die Naam van die Here in Jerusalem; en hulle sal nie meer wandel na die verharding van hul bose hart nie (Jer. 3:17; kyk ook Jes. 2:2-4 en Sag. 8:21-23).

Jesus Christus sal die Koning van die konings en die Heer van die here wees! (Op. 11:15; 19: 16). Hy moet egter ook nou vir al sy wonderlike attribute geer word:

        Jesus Christus is nie bestem om slegs in die komende millennium die Koning van die Jode n van die hele wreld te wees wat vanaf die troon van Dawid uit Jerusalem regeer nie. Hy moet nou as Verlosser en Koning deur alle mense aanvaar word! Hy moet nou deur alle nasies as die hoeksteen van hul grondwette erken en geer word! Hy het uitdruklik ges: Aan My is gegee alle mag in die hemel en op aarde (Matt. 28:18). Hy is die Koning van die konings, en geen politieke struktuur of ideologie is sinvol of volledig sonder die uitdruklike, formele en toegewyde erkenning van die Drie-enige God se oppergesag nie. Die dreigende oordele oor die nasies is n wesenlike en direkte gevolg van die verloning van Jesus Christus se soewereiniteit.

        Die geregtigheid en wysheid van God, soos deur Christus in die Bybel geopenbaar, is die enigste basis vir morele norme, menseregte, regstelsels en opvoedkundige programme. Die opvallende afwesigheid van n Bybelse moraliteit, respek vir lewe en eiendom, n Bybels gebaseerde regstelsel met behoorlike strawwe vir misdadigers, asook Christelike onderwys, is die rede vir al die immoraliteit, dubbele standaarde, wanorde en anargie in die wreld.

        Slegs Jesus Christus kan die beeld van God in mense, wat deur die sondeval vernietig is, herskep. Sonder die vergifnis van sonde en wedergeboorte in n nuwe lewe van Christusgelykvormigheid, sal ons nooit die oordele van God oor die sondaars kan ontvlug nie hoe hard ons ook al probeer. Kom na Hom toe wat magtig is om te verlos (Luk. 19:10; Hand. 4:12).

Die Bybel s: Die getuienis van Jesus is die gees van die profesie (Op. 19:10). Bybelse profesie kan slegs verstaan word in die lig van mense se verhouding teenoor die Here Jesus hulle is f vr Hom, f tn Hom, en word dienooreenkomstig deur die Here hanteer. Diegene wat in Christus is, kom nie in die oordeel nie (Joh. 5: 24), terwyl die oordele van God oor almal uitgestort sal word wat Hom verwerp.

Jesus Christus nooi steeds alle mense in Israel en onder die nasies uit om sy dissipels te word en sodoende uit die dood na die lewe oor te gaan (Joh. 5:24). Hy is f jou Redder wat sy heerlikheid aan jou sal openbaar, f jou Regter wat jou weens jou sonde tot die ewige poel van vuur sal veroordeel.

Dit is belangrik dat Israel en die nasies sal besef dat Jesus Christus hulle enigste Vredevors en waarborg vir n hoopvolle toekoms in hierdie deurmekaar wreld is. Jesaja het ges dat Israel se Messias sal wees tot vermeerdering van die heerskappy en tot vrede sonder einde, op die troon van Dawid en oor sy koninkryk, om dit te bevestig en te versterk deur reg en deur geregtigheid, van nou af tot in ewigheid (Jes. 9:6).

Ander nasies in dieselfde bootjie

Die voorgaande studie oor die gevolge van Israel se ongehoorsaamheid en ontrouheid aan die Here kan net so ook op die goddelose nasies toegepas word. Nie een van hulle is enigsins 'n toonbeeld van godvresendheid en die handhawing van Christelike standaarde nie. Dit is waarom die Here se oordele oor die hele wreld rus. Mense moet eerder hulle rebellie teen God staak en die gevolge van hulle roekelose lewenswandel n bereken terwyl daar nog tyd is om met God versoen te word. Weldra sal die oordele begin.

        "Die konings van die aarde staan gereed, die vorste hou saam raad teen die Here en teen sy Gesalfde en s: Laat ons hulle bande stukkend ruk en hulle toue van ons afwerp! ... U sal hulle verpletter met 'n ysterstaf, U sal hulle stukkend slaan soos 'n erdepot. Wees dan nou verstandig, o konings; laat julle waarsku, o regters van die aarde!" (Ps. 2:2-3, 9-10).

        "Die Here sal op die goddelose vangnette, vuur en swawel laat ren; en 'n gloeiende wind sal die deel van hulle beker wees" (Ps. 11:5-6).

        "Ek sal al die nasies versamel en hulle na die dal van Josafat laat aftrek, om daar met hulle 'n strafgerig te hou" (Jol 3:2).

        Die konings van die aarde sal deur verleidende geeste van Satan "versamel word vir die oorlog van daardie groot dag van die almagte God" Hulle sal hulself versamel "op die plek wat in Hebreeus genoem word Armageddon" (Op. 16: 13-14, 16).

        "Want die aarde is ontheilig onder sy bewoners; want hulle het die wette oortree, die insettinge geskend, die ewige verbond verbreek. Daarom verteer die vloek die aarde en moet sy bewoners boet; daarom word die bewoners van die aarde deur 'n gloed verteer en bly daar min mense oor" (Jes. 24:5-6).

        Daar kom 'n "uur van beproewing oor die hele wreld om die bewoners van die aarde op die proef te stel" (Op. 3:10).

        "Want daar sal groot verdrukking wees soos daar van die begin van die wreld af tot nou toe nie gewees het en ook nooit sal wees nie en dadelik n die verdrukking van daardie dae sal die son verduister word, en die maan sal sy glans nie gee nie, en die sterre sal van die hemel val, en die kragte van die hemele sal geskud word. En dan sal die teken van die Seun van die mens in die hemel verskyn, en dan sal al die stamme van die aarde rou bedryf en die Seun van die mens sien kom op die wolke van die hemel met groot krag en heerlikheid" (Matt. 24:21, 29-30).

        "En die konings van die aarde en die grotes en die rykes en die owerstes oor duisend en die magtiges en al die slawe en al die vrymense het hulle weggesteek in die spelonke en in die rotse van die berge, en vir die berge en die rotse ges: Val op ons en verberg ons vir aangesig van Hom wat op die troon sit, en vir toorn van die Lam, want die groot dag van sy toorn het gekom, en wie kan bestaan?" (Op. 6:15-17).

Op die laaste dag van die groot verdrukking sal Christus kom as die ruiter op 'n wit perd, en die lers van die hemel sal hom volg op wit perde. Sy o sal soos 'n vuurvlam wees en Hy sal met 'n kleed bekleed wees wat in bloed gedoop is. Hy sal die parskuip van die wyn van die grimmigheid en van die toorn van God, die Almagtige, trap. Uit sy mond sal daar 'n skerp swaard gaan om die nasies mee te slaan. Die lers van die nasies sal by Armagddon gedood word met die swaard wat uit die mond gaan van Hom wat op die perd sit; en al die vols sal versadig word van hulle vlees (Op. 19:11-21).