Regterbrein-tegnieke is Okkulties

Prof. Johan Malan, Universiteit van die Noorde

Opsomming: Regterbreintegnieke is 'n humanistiese en sielkundige term wat as verskoning gebruik word om mistiese, psigiese ervarings te bevorder.

Een van die ontdekkings van moderne tye is dat die mens se brein twee helftes het wat totaal verskillende funksies vervul. Die linkerbrein staan met analitiese en logiese denke in verband, en die regterbrein met kreatiwiteit, holistiese denke, 'n supergeheue, flitsende ingewings, intuÔsie en visioene.

In die lig van hierdie teorie, wat deur verskeie toonaangewende wetenskaplikes verwerp word, het die mens 'n geweldige onontginde potensiaal in sy regterbrein, wat hy net deur psigotegnieke soos meditasie en joga moet ontdek en gebruik.

Lozanov en Suggestopedie

Een van die baanbrekers op die terrein van die ontsluiting van die mens se verborge regterbreinpotensiaal is die Bulgaarse wetenskaplike Lozanov. Hy het 'n holistiese benadering ontwikkel waarin die mens se liggaamlike, intellektuele (linkerbrein) ťn psigiese (regterbrein) vermoŽns saam gebruik word om 'n versnelde leerproses en supergeheue te verkry. Hierdie onderrigstelsel staan as suggestopedie bekend. Dit is een van die vertakkings van die groter studieveld van suggestologie waaraan hy in sy instituut werk. Joga, musiek, hipnose en verskillende aspekte van die parapsigologie is bestudeer in die ontwikkeling van hierdie nuwe tegniek. Lozanov sÍ dat 'n veranderde bewussyn (oorskakeling na die regterbrein, gevolg deur 'n bewussynsverdieping wat deur meditasie teweeggebring word), rustige breingolwe en liggaamsritmes wat deur barokmusiek, konsentrasie en ontspanningsoefeninge in die hand gewerk word, vereistes vir 'n verbeterde geheue, selfgenesing en die ontwikkeling van 'n persoon se intuÔsie is.

Lozanov het 20 jaar lank die sg. Raja-joga, die wetenskap van konsentrasie, beoefen. In teenstelling met die meer algemene Hatha-joga wat op liggaamlike oefeninge gebaseer is, is Raja-joga op die beheersing van die gees en verstand ingestel. Die resultaat van die volgehoue beoefening van hierdie mental joga is die ontwikkeling van siddhis Ė dit is spesiale vermoŽns wat latent in elke persoon aanwesig is, soos 'n fotografiese supergeheue, pynbeheer, telepatie, buitesintuiglike waarneming, visualisering, selfgenesing, ens.

Oosterse filosofie oorspoel die Weste

Die afgelope twee dekades is deur 'n grootskaalse instroming van idees en gebruike uit die Oosterse mistiek na die Weste gekenmerk. 'n Nuwe selfontdekking en 'n mistiese selfverlossingsleer is hieruit gebore, en dit het 'n geweldige aanslag op die tradisionele Christelike lewens- en wÍreldbeskouing in die Weste gedoen. Spoedig het 'n sintese tussen Westerse logiese denke en Oostese mistiese denke plaasgevind, m.a.w. tussen die wetenskap en die mistiek. Vir mistiese begrippe is daar net ander terme gekry om dit makliker in die Weste te kan bemark, soos bv.

       psigiese kragte,

       kosmiese energie,

       kosmiese humanisme,

       holisme,

       holistiese genesing,

       latente potensiaal van die mens,

       alternatiewe bewussynstoestand,

       buitesintuiglike waarneming,

       intuÔsie,

       telepatie,

       afstandswaarneming,

       visualisering,

       selfgenesing,

       selfontwikkeling,

       die god (of christus) binne-in jou,

       jou inherente goddelike natuur, en

       die hoŽr of dieper self.

Die produk van die vermenging van Oosterse en Westerse denke is die Nuwe Era filosofie wat ten grondslag van die Nuwe WÍreldorde is. Dit is 'n totaal nuwe lewens- en wÍreldbeskouing wat daarop gerig is om vrede op aarde te bring deur alle godsdienste en politieke ideologieŽ binne een makrostruktuur met mekaar te assosieer en daarna te verenig. As komplementerende komponente van die kosmiese geheel mag die een nie bo die ander verhef word nie. Deur 'n proses van sintese moet hulle saamsmelt sodat die groter geheel ongesteurd en ongebroke kan funksioneer. Die sleutelgedagte is dus dat die Ooste en Weste brŻe na mekaar moet bou, sodat daar net een wÍreld kan wees.

Dit is teen hierdie agtergrond dat ons nou skielik in die Weste oplossings vir persoonlikheids- ťn nasionale probleme kry wat 'n sterk mistiese inslag uit die Ooste het. Diť oplossings kom al hoe minder in Oosterse pakkette soos Transendentale Meditasie, Zen- en Soefi-meditasie, maar as die produkte van suiwer Westerse navorsing. Soos wat dr. Lozanov sy laboratoriumnavorsing oor die ontwikkeling van 'n supergeheue met joga, meditasie, ontspanningsoefeninge en 'n veranderde bewussynstoestand vermeng en die nuwe leermetode suggestopedie genoem het, word dieselfde resep van die implementering van Oosterse mistiese oplossings vir Westerse probleme nou deur verskeie geleerdes (veral in die VSA) gevolg.

SekulÍre humanisme het in verskeie kringe kosmiese humanisme geword toe 'ontdek' is dat daar kosmiese magte tot die beskikking van die mens is, wat hom in staat stel om in sy evolusionÍre ontwikkeling nuwe terreine van selfverwesenliking te betree. Meditasie is tot 'n wetenskaplik erkende psigotegniek verhef ten einde toegang tot die kosmiese sfere van 'n veranderde bewussynstoestand te verkry. Gedurende meditasie, wat aangehelp word deur ontspanningsoefeninge en rustige barokmusiek, word breingolwe van die aktiewe beta-vlak af na die rustige alfa-vlak verlaag. Sodoende word 'n oorskakeling na die kreatiewe en intuÔtiewe regterbrein bewerkstellig, wat die poort is na 'n nuwe selfontdekking en selfbeeld, die aktivering van verborge psigiese kragte, die genesing van die liggaam, die inwerkingstelling van 'n supergeheue, ens.

Die oorskakeling na die regterbrein verleen na bewering ook toegang tot 'n buite-sintuiglike verbindingskanaal met 'n alternatiewe kosmiese werklikheidsbeeld waarin alles een is. Alle mense, alle godsdienste, en alle dinge word onderdele van 'n veel groter kosmiese geheel waarin alle verskille en grense verdwyn, en volkome harmonie en eensgesindheid heers. Daar is geen negatiewe teenpool in hierdie kosmiese geheelbeeld nie. Daar is dus nie 'n duiwel of 'n hel, en ook nie 'n heidendom wat teenoor die Christendom gestel kan word nie. Alles is een. Die enigste bedreiging vir hierdie holistiese werklikheidsbeskouing is mense wat nie grense wil uitwis nie, alles in kompartemente wil indeel, nasionalistiese doelwitte nastreef in plaas daarvan om wÍreldburgers in die global village te word, en ook net hķlle godsdiens as reg en al die ander as verkeerd beskou. Dit is om hierdie rede dat met reg beweer kan word dat 'n holistiese regterbrein-oriŽntasie wat neig om alles te verenig, uiteindelik 'n evangeliese godsdienssin ten gunste van 'n universalistiese, multigodsdienstige oriŽntasie sal vernietig.

Beraders en psigiese konsultante

Die poort na 'n verborge kragwÍreld wat iewers in die onderste lae van die mens se regterbrein 'ontdek' is, het nie net die geleentheid vir nuwe psigo-analitiese navorsing geskep nie, maar ook vir 'n groot aantal beraders en psigiese konsultante wat baie geld uit die aanbieding van hulle geestelike terapie maak. Sommiges noem hulleself sielkundiges, en ander werk onder die vaandel van spiritualistiese genesers ('psychic healers'). Die volgende is enkele voorbeelde hiervan:

How to make ESP work for you, deur Harold Sherman

EXTRASENSORY PERCEPTION WORKS FOR YOU:

"All of us have within us an incredible mental power that can change our lives overnight. If you are ready to explore this miraculous dimension of your mind, read this book!"

Die skrywer sÍ dat in sy lesings in die VSA die meeste lede van sy gehore aandui dat hulle al ESP ondervindings gehad het. Dit is skielike, intuÔtiewe ingewings om iets te doen wat dan later korrek blyk te wees, telepatiese kontak met ander mense (selfs gestorwenes), om 'n spook of die gees van iemand te sien, of om buite jou liggaam waarnemings op 'n vreemde plek te doen (astrale projeksie) en later te vind dat dit met die werklikheid ooreenstem.

Harold Sherman sÍ dat mens nie net nou en dan hierdie buitesintuiglike ondervindings moet hÍ nie. Jy moet 'n studie van jou bewussyn maak en leer hoe om hierdie potensiaal deur middel van verdere buitesintuiglike ondervindings te benut. Hy sÍ die mens het die volgende sewe bewussynsvlakke:

       Jou bewussynsvlak,

       Jou onderbewussynsvlak,

       Jou geheuevlak,

       Jou kreatiewe krag-vlak,

       Jou genesende krag-vlak,

       Jou intuÔtiewe vlak, en

       Jou kosmiese bewussynsvlak.

Deel van die mens se inskakeling by sy dieper (of hoŽr) bewussynsvlakke, is die bewustelike inskakeling by 'n HoŽr mag, wat sy Kosmiese Bewussyn genoem word. Die skrywer stel dit sů:

"You must desire of your own free will to make attunement. Tragically, countless human creatures have become so involved on lower levels of their being, with the physical aspects alone, that they rarely if ever sense this Higher Power. It is on the Cosmic Consciousness level that all life experiences are reviewed by your entity, and there is magically built into your entity or soul the essence of what you have become in this life."

Finding your answers within, deur Dick Sutphen

"A complete New Age manual for Healing and Enlightenment from America's foremost Psychic Researcher" Topics covered include:

       Past-life Regression

       Automatic writing

       Crystals

       Spirit Guides

       Mind Projection

       Aura reading and more...

Dick Sutphen is 'n Nuwe Era-skrywer, en 150 000 persone ontvang sy tydskrif Master of Life. Hy verleen wetenskaplike geloofwaardigheid aan sy holistiese ideologie deur dit Metafisika te noem:

"Metaphysics is a philosophy/science of self in relationship to the universe. As a philosophy it accepts that all things are part of a central source of intelligence and energy. Everything has an independent function and yet is dependent upon all other things, with each contributing to the source. As a science it offers awareness and techniques you can use to create your own reality."

Die skrywer stel dit dus duidelik dat daar 'n groter werklikheid is waarvan alles deel is, dat daar 'n bron van wysheid aan die hoof van hierdie metafisiese werklikheid is, en dat elke persoon die vermoŽ het om sy eie werklikheid te skep. Al wat nodig is, is dat hy die tegnieke hiervoor moet bemeester. Die oplossing is in homself geleŽ, daarom moet hy na binne keer om die antwoorde te kry.

Die proses van selfinkering word volgens Sutphen deur meditasie of selfhipnose moontlik gemaak. Hierdeur daal 'n persoon na die mistiese sfere van sy regterbrein af, waar dan 'n alternatiewe bewussynstoestand ervaar en ongelooflike bronne van kreatiwiteit ontsluit word:

"It is easier to find your answers within if you're in an altered state of consciousness. It can be a light, eyes-open altered state, or a deep, eyes-closed level. You can call it self-hypnosis, meditation, or any other name, but they all refer to the same effect: reducing the cycle-per-second activity of your brain from the beta level to the alpha level. When you're in alpha, you are in an altered state of consciousness. And the deeper you are in alpha, the deeper the altered state.

"This isn't very mystical. Research has shown that two-thirds of the time you spend watching television you are in an alpha levelĖan eyes-open trance. When you go to bed and begin to relax, the cycle-per-second activity of your brain slows from beta to alpha, then to theta and finally to delta, which is deep sleep.

"This doesn't mean that you trance out and lose awareness of what happens in an altered state. Your conscious mind remains involved, but as you relax into an alpha range your attention span narrows to focus on just one thing, and the filters that normally block access to subconscious memories and superconscious awareness are temporarily removed. Once you learn to receive and trust in alpha, the adventure really begins."

Liefde en harmonie

Die rede waarom daar so baie naÔewe 'Christene' is wat niks verkeerd met die Nuwe Era Beweging en sy doelstellings sien nie, is omdat die duiwel homself binne diť beweging as 'n engel van die lig verskans en gedurig net die beginsels van eenheid en liefde beklemtoon. Dit word egter op 'n totaal onchristelike wyse gedoen, soos uit die volgende stellings van Sutphen blyk:

"Learning to receive your answers within really begins with understanding our reason for being here on earth at this time. First, we all have our individual karma to resolve and dharma to fulfill. Karma is the Law of Cause and Effect. Classically, it is best expressed, 'As you sow, so shall you reap.' The effect of positive or negative deeds is balanced over a sequential series of lifetimes, resulting in perfect justice. Dharma is your duty to yourselve and to society. Karma conditions you, through your experiences, to create the character required to fulfil your dharma.

† "Second, we all share the same ultimate purpose to learn to let go of fear and to express unconditional love. To resolve our karma, we must let go of all the fear-based emotions: anger, selfishness, jealousy, hate, greed, possessiveness, guilt, envy, anxiety, insecurity, inhibitions, egotism, malice, blame, resentment, repression. It is these fears that keep us earthbound, returning lifetime after lifetime...

† "All too often we forget to apply the non-judgmental attitude of unconditional love to ourselves. We all have two selves: an ego-self, which is constantly thinking and judging, and a natural-self, which is quiet and accepting. Harmony can exist between these two selves only when your mind is quiet Ė only then can you attain peak performance levels in whatever you do... In Zen, this is called muga, which means an attitude of action in which you do not feel that 'I am doing it.' You cease to calculate on winning or losing. You simply do your best, responding to an inner direction that carries you effortlessly through the experience."

Geestelike gidse

Sutphen maak baie van geestelike gidse wat die mens op sy lewensweg begelei en hom help om die regte besluite te neem. Deur sy buitesintuiglike vermoŽns kan 'n persoon met hulle kontak maak en intens van hulle teenwoordigheid bewus wees:

"Some metaphysicians call a primary guide a 'lifetime guide.' Those leaning towards Christian beliefs often perceive their unseen companions as 'guardian angels.' A question I'm often asked is, 'Can you have more than one guide?' The answer appears to be yes, but you will have only one primary guide...

† "Most metaphysicians, myself included, have found that an extremely high percentage of spirit guides are American Indians, Hindus, Egyptians, or Chinese. I have no explanation for this other than that these races seem to personify wisdom...

† "In some cases, guides seem to prefer to appear as a light or illuminated energy. The light is usually white or blue, and often looks like it is moving. I usually think of deep blue or purple lights as indicating contact with a Master rather than with spirit guides. A Master is a very highly evolved spirit that would be drawn to you to assist you in attaining spiritual awareness or to assist you in metaphysical service. You have heard the statement, 'When the student is ready, the Master will appear.' A Master has the ability to work with thousands of students, and comes and goes in your life, or works with you at night when you are asleep and out of body. Jesus and Buddha are Masters, but there are many others."

In die holistiese Nuwe Era-godsdiens is daar baie Meesters, waaronder ook 'n Jesus. Hierdie Jesus wat deur meditasie met jou praat en nie deur sy Woord nie, is een van die ander Jesusse waarteen Paulus ons in 2 KorinthiŽrs 11:2-3 waarsku.

Skielike ingewings en telepatiese kommunikasie vind tydens meditasie met 'n geestelike gids plaas:

"Instantaneous thought transference, or 'thought language,' is the primary way to receive information during meditation and to communicate with your guides... Using thought language in meditation is a matter of silently, subjectively sending out a thought, then listening for an internal answer which may be perceived as another thought, a feeling, or a fantasy-like visualization. Don't expect the voice of God to literally speak in your ear; instead, be alert for gentle intuitive feelings, ideas, and awareness. These may very well be directed from your own guides, Masters, or those whom you seek to contact... If an unseen voice uses bad language or tells you exactly what to do, immediately cease communication. Highly evolved souls won't command you... Always be aware that you are in control in a meditation. If you feel uncomfortable in any way, just count yourself up from one to five, and say, 'Wide awake!'"

Die meditasietegniek

Aan die einde van sy boek beskryf Dick Sutphen die tegniek van meditasie in detail. Asemhalingsoefeninge van twee tot vyf minute word deur omslagtige suggesties van ontspanning gevolg, wat van die persoon se voete af tot by sy kop strek en elke ledemaat op ontspanning 'instem.'

Hierna word daar op 'n reŽnboogkleurige lig gekonsentreer wat van bo af deur die persoon se kop inskyn, sy liggaam en gees verlig en rondom sy hart konsentreer. Dit word die Universele Lig, Lewensenergie of die Lig van God genoem. Die mediteerder skep self hierdie lig deur die onbeperkte krag van sy gees.

Die ervaring van verdieping moet baie sterk beleef word. Die persoon moet visualiseer dat hy afdaal terwyl hy stadig van sewe af tot by een terugtel.

NŠ die meditasie-oefening kan die persoon na die werklikheid terugkeer deur tot by vyf te tel. Hy sal wawyd wakker wees en 'n volle beta-bewussyn hÍ. Sy verstand sal helder wees, hy sal selfversekerd optree en bly wees dat hy lewe. Hy sal vrede met homself hÍ, met die wÍreld en met almal wat daarin is. Volkome kosmiese harmonie sal sy gemoed oorheers, en geen konflikterende gedagtes bedink word nie.

The right-brain experience, deur Marilee Zdenek

An intimate programme to free the powers of your imagination.

Hierdie skryfster, wat 'n lid van 'n familie van mediese dokters in KaliforniŽ is, het alles moontlik gedoen om die wetenskaplike geloofwaardigheid van haar bevindinge bo verdenking te stel. Sy het dan ook verskeie dokters en sielkundiges gekry wat haar boek sterk aanbeveel. Een van hulle is Victor Hogen jr., assistent kliniese professor in Neurologie by die Harbor-UCLA Mediese Sentrum. Die voorwoord is deur Klaus Hoppe, medeprofessor in kliniese psigiatrie aan die Universiteit van KaliforniŽ in Los Angeles geskryf. Hierin erken hy uit die staanspoor egter die antieke mistiese inslag van diť studierigting, en by implikasie die onwetenskaplikheid daarvan. Hy sÍ:

"The neurophysical findings of Roger Sperry, Joseph Bogen and Michael Gazzaniga revealed that each hemisphere of the brain processes information differently and has its own areas of specialization. These findings stimulated an abundance of experimental and clinical research.

"Surgically splitting the connection between the two cerebral hemispheres made it possible to observe each side of the brain separately. It was demonstrated that the left hemisphere specializes in verbal, logical and linear thinking and cannot see the woods for the trees, so to speak, while the right hemisphere specializes in holistic, visual and spatial perception and senses the whole forest...

"Marilee Zdenek has transformed these scientific findings into a language full of intuition and poetry...The six days of her workshop of The Right-Brain Experience amalgamated ancient forms of meditation with modern techniques of relaxation and imagery. She draws from the insights of Freud, Jung, Winnecott, and some modern ego-psychologists such as Erik Erikson."

Uit die staanspoor reeds blyk 'n sinkretistiese vermenging tussen wetenskap en die mistiek baie duidelik, en behoort evangeliese Christene die regterbrein-teorie met groot skeptisisme en agterdog te bejeŽn.

Die skryfster, Marilee, verwys self na Roger Sperry se waarskuwing teen veralgemenings, asook na die feit dat die mediese navorsing oor die menslike brein maar stadig vorder. Sy erken dat haar kreatiwiteitsoefeninge los van die mediese en neurologiese wetenskap as sodanig staan:

"In his Nobel lecture, Dr. Roger Sperry said, 'The more we learn, the more complex becomes the picture for predictions regarding any one individual and the more it seems to reinforce the conclusion that the kind of unique individuality in our brain networks makes that of fingerprints or facial feutures appear gross and simple by comparison.'

† "Medical research moves slowly... Whatever future discoveries advance neurological thinking, the exercises in this book stand independent of the medical framework and enable people, with or without scientific backgrounds, to expand their creativity."

Godinne, engele en drake

Die onwetenskaplikheid en onbybelsheid van Marilee se boek blyk uit die eerste aantal bladsye reeds baie duidelik. Soos wat Dick Suthpen van die Nuwe Era Beweging in 'n veranderde bewussynstoestand by Meesters van wysheid, geestelike gidse, goeie en slegte geeste uitkom, kom Marilee Zdenek by godinne en drake uit:

"Through the use of these exercises, you can learn to move easily into a state of hightened consciousness; you can be the one to determine when and how you enter periods of intensified creative power.

"The right side of the brain is not only the territory of angels and the Muse but of dragons as well. In this mysterious region of the mind, you risk stirring the dragons that guard the place where your Muse dwells. So, a word of warning is only fair.

"Dragons sometimes breathe fire and can be dangerous if they catch us when our defenses are down. There are times when none of us should try to enter the territory of the unconscious. I would not recommend that you begin these exercises if you are feeling too emotionally vulnerable to deal with intense feelings. And of course, there are some people who should never try to stir the unconscious mind without the help of a therapist...

"Beware of anyone who tells you that there is only one way to do anything. There are people who have been using right-brain techniques for years, never even knowing the term, never using the type of exercises suggested here. That's because they found other ways to enter the creative hemisphere of the brain. They have unconsciously developed their own chisel and hammer to break away the external edifice of repressive responses that all of us learned during years of 'left brain schooling'...

"Many people have had the experience of an intensified creative period with the accompanying feeling of ecstasy... Novelists, and poets especially, often credit this experience to the Muse. The Muse is that mythical creature who lives somewhere in the heavens, who either comes bearing brilliant insights and exquisite metaphors Ė or else sits taunting out of reach.

"So much for delusions. The Muse lives within. She inspires not only writers, but painters and scientists, homemakers and business executives... She lounges in the right hemisphere of the brain Ė probably appalled by all of the hardened accumulation of 'training' that prevents us from setting her free. The Muse is your friend. This book gives you access to her company."

Die Muse is volgens die Griekse mitologie enigeen van die nege godinne van die kunste en die wetenskappe. Hulle is die dogters van Zeus en inspireer digters, skrywers en wetenskaplikes tot kreatiwiteit.

Onbeskaamde sinkretisme

Die vermenging van rasionele Westerse denke en mistiese idees uit die heidenwÍreld word doelbewus en sonder apologie in die boek beoefen. NÍrens word na Christelike beginsels of praktyke verwys nie. Trouens, dit is lynreg in stryd daarmee. Die skryfster verduidelik die oorsprong van haar mengelmoes van idees sů:

"You may be familiar with some of the techniques in this program. Many of them have their origin in various forms of meditation, biofeedback, psychiatry, psychology, and related fields. What is unique in The Right-Brain Experience is the synthesis of the various techniques. These exercises draw from the most valuable tools of each discipline. From meditation, you will become familiar with aids for relaxation and concentration that encourage spontaneity and intuition... You will learn how to make your dreams work for you in concrete ways, as you employ techniques from the psychiatrists as well as from the enlightened tribe of aborigines in the Malay Peninsula. Experts in a wide variety of fields have developed ideas that I have gathered like rare gems from the far corners of the earth to use for my own purposes."

Geleide visualisasie vir selfgenesing en selfverlossing

'n Selfverlossingsleer vir die oplossing van probleme word sů verduidelik:

"Take one of those smooth, relaxing breaths that start deep in the center of your being and is drawn into your lungs and then blown slowly through your lips into the air. Once again... And one more time.

"Imagine that you are on an island in the South Pacific on a beach where the sand is fine and white and clean. The ocean is warm and gentle in the cove where you have come to spend part of this day. Listen to the easy rythm of the waves. This is a calm and private place; the silence is broken only by ocean sounds. You are safe here. It is a place of peace and of healing. Lie down in the sand and enjoy the feeling of deep relaxation. Enjoy the softness of the sand that is dry and molded around your body. Be conscious of the warmth of the air and the sand pressing against your body, from the heels of your feet that press into the powdery softness of the sand through all parts of your body to the very top of your head.

"Is there someting in your life you would like to get rid of? A physical pain or illness? An emotion that is destructive? An anxiety that disturbs you? Using the first image that comes to your mind, give the thing you want to be rid of, some physical shape. It could be round like a ball... square like a steel cabinet... linear like a piece of string. Can you see the shape of this thing? Feel the weight of it... Notice the colour... What is the texture? Does it have odor?

"Take this thing and put it in your right hand or your left hand... Place this thing about a foot away from you on the sand... Dig a hole in the sand and drop it or push it into the hole... Using your hands, push the sand into the hole. Then use your arms and scoop the sand around and cover the thing, filling the hole until it exists no more and the surface of the area is flat. Now smooth the sand until even the traces of your fingertips disappear... Now stand up and move away from the burial place and turn your back on it... The thing that used to be a part of you is part of you no more..."

Verskeie mense wat diť tegniek van visualisering en selfverlossing gebruik het, getuig van die sukses daarvan. Hulle is ůf die slagoffers van selfmisleiding ůf daar is 'n okkultiese mag wat (teen 'n prys wat eers later bereken sal word) genesing aan hulle skenk. 'n Voorbeeld van sů 'n selfverlossingsondervinding is die volgende:

"A woman who feared speaking in public was preparing to do so several days after one of my workshops. When she buried her speaking anxiety Ė which was shaped like a round steel ball with sharp protrusions around its surface (which reminded me of a medieval weapon) Ė it was so powerful it exploded from the hole! She grabbed it and stabbed it with a weapon that pierced the steel, and the anxiety deflated as easily as a rubber ball. Then she dropped it into the hole and watched it flop around like a dying fish. When the thing finally died, she covered the hole and walked away from it.

"Later, she told me her speech was well received. More important perhaps was the fact that she gained some ability to separate herself from the intensity of her fears."

Op diť trant gaan die boek voort met ondervindings van selfhipnose, astrale reise, gesprekke met mistiese figure wat deur 'n persoon se regterbrein geskep word om hom te help om homself beter te kan verstaan, bio-terugvoering, die herprogrammering van 'n persoon se onderbewussyn om negatiewe patrone daaruit weg te neem en dit met positiewe patrone te vervang, asook die rol van engele, drake, drome en fantasieŽ op die reis na groter selfverwesenliking in die lewe.

Van Jesus Christus en sy genadewerk deur die bloed van die kruis, van die gawes van die Heilige Gees en sy bekragtiging, asook van die liefde en wysheid wat die Vader aan sy kinders skenk, word daar om begryplike redes in 'n boek van hierdie aard niks gesÍ nie. Dit sou lynreg in teenstelling met die skryfster se uitgangspunt wees, omdat die mens nie aangemoedig word om na 'n God buite homself te soek nie. In plaas daarvan moet hy na die verborge dieptes van sy regterbrein afdaal en in 'n mistiese wÍreld van drake, engele, en godinne die skeppingskrag van sy eie gees inspan om sy probleme op te los.

Regterbrein-Christene in die kerk

Ds. Nickey Grobler, vroeŽr van Radiokansel, het in Die Voorligter van Augustus 1993 'n artikel geskryf onder die opskrif: Kerk het regterbrein-Christene nodig. Hierin het hy onder meer gesÍ:

"Ek glo die tyd het aangebreek dat ons nuut en skeppend moet dink oor die kerk se taak in die wÍreld... Dit pas nie by ons om op 'n goedkoop manier kreatiewe denke af te maak as 'New Age' nie... Laat mense met linker- en regterbreinvoorkeure hande vat en vorentoe beweeg Ė die jaar 2000 tegemoet."

Holisties

In 'n skets by die artikel word die regterbrein onder meer as intuÔtief en holisties beskryf. Ds. Grobler verduidelik nie hierdie begrippe nie en doen geen moeite om moontlike verwarring met antichristelike Nuwe Era-begrippe te voorkom nie. Omdat hy nie sÍ wat hy met holisties bedoel nie, sal mens maar 'n verklarende woordeboek moet raadpleeg. In die Verklarende Handwoordeboek van die Afrikaanse Taal (HAT) word gesÍ:

"Holisme. Filosofiese standpunt wat berus op die beginsel dat die geheel meer as die som van die dele is... Ė 'n teorie wat uitgewerk is deur J.C. Smuts en waarin die klem gelÍ word op sintese en skeppende invloede binne die geheel."

In een van die mees wyd gelese boeke oor die Nuwe Era Beweging, The Aquarian Conspiracy Ė personal and social transformation in the 1980's deur Marilyn Ferguson, word na genl. Smuts as een van die baanbrekers in die vestiging van Nuwe Era-denke verwys. In sy boek Holism and Evolution word beweer dat daar 'n ordenende beginsel in die heelal is waarvolgens alles deur evolusionÍre ontwikkeling in groter eenhede opgaan.

Indien ds. Grobler nie hierdie konnotasie aan holisme koppel nie, dan moes hy ten minste 'n alternatiewe begripsbeskrywing daarvoor aangebied het, om verwarring met die Nuwe Era Beweging en sy monistiese ('alles is een') verklaring van 'n kosmiese geheelbeeld te voorkom. Laasgenoemde is tog totaal antichristelik!

Daar is ook ander begrippe wat in die lig van die voorgaande interpretasie en toepassing van regterbrein-denke dringend in 'n artikel oor Christelike waardes opgeklaar sal moet word, soos die volgende:

IntuÔsie, flitsende insigte en visioene

In 'n ondersteunende uiteensetting by ds. Grobler se artikel word onder meer deur Nicolin Hoffmann gesÍ:

"Die intuÔtiewe (regterbrein) sal maklik opgaan in meditasie en die inwerking van die Heilige Gees (of intuÔsie)... IntuÔtiewe denke en flitse van skielike insig (of visioene) is as minderwaardig of selfs bonatuurlik beskou. Vandag weet ons egter dat dit ook funksies van die regterbrein... is."

Bybelse beoordeling

Meditasie, as 'n vorm van aandagsvernouing en die uitskakeling van aktiewe logiese denke ten einde na die meer kreatiewe regterbrein oor te skakel, word nÍrens in die Bybel as 'n opdrag aan ons gegee nie. Die Bybel be-veel ook nie aan dat linker- en regterbrein-Christene moet saamkom om oplossings vir die probleme van die toekoms uit te werk nie. Daar bestaan net eenvoudig nie so-iets nie! Wat daar wťl is, is Christene met verskilende gawes van die Heilige Gees. Hulle moet saamkom om planne te maak en aksies te loods:

"Namate elkeen 'n genadegawe ontvang het, moet julle mekaar daarmee dien soos goeie bedienaars van die veelvuldige genade van God" (1 Pet. 4:10).

Waar daar wťl van twee groepe Christene sprake is, is in 1 KorinthiŽrs 3:1-3 waar daar van geestelike en van vleeslike Christene gepraat word. Die oplossing vir die vleeslike Christene is nie 'n oorskakeling na die regterbrein deur middel van meditasie nie, maar vervulling met die Heilige Gees. U noem nie sulke begrippe nie en haal nie een teks uit die Bybel aan nie.

Visioene en flitse van skielike insig is ook nie sonder meer die wyse waarop Christene leiding ontvang oor hoe hulle moet optree nie. Ons moet onderskei tussen die geeste en ook elke gedagte gevange neem tot gehoorsaamheid aan Christus (2 Kor. 10:5).

In die Christen se gebede moet hy by sy volle positiewe wees (nie in 'n meditatiewe toestand van beswyming nie). Jy moet deur jou gees en deur jou verstand bid (Joh. 4:24; 1 Kor. 14:15). Die Here gee jou deur sy Gees verligte oŽ van die verstand om onderskeidingsvermoŽ te hÍ, sy wil te kan ken en in ooreenstemming daarmee te bid. Waarom dan met behulp van jou regterbrein mediteer?

VroeŽr in hierdie artikel is aangedui hoedat duisende mense met regterbrein-teorieŽ mislei en deur hierdie geestelike dwaling van die Here af weggetrek word. Dit is "mense wat verduisterd is in die verstand en vervreemd van die lewe van God deur die onkunde wat in hulle is vanweŽ die verharding van hulle hart" (Ef. 4:18). Die god van hierdie wÍreld (die duiwel) het hulle sinne verblind sodat die heerlikheid van Christus, wat die beeld van God is, nie op hulle sou skyn nie (2 Kor. 4:4).

Ons moet dit dus eerder vir ons ten doel stel om mistiese regterbrein-leringe te weerstaan en mense daarteen te waarsku, of dit nou suggestopedie, Nuwe Era-krisisberading of meditasie is, sodat die volk van God op sy hoede vir dwalinge kan wees.

Verwysings

Sherman, Harold, 1964: How to make ESP work for you. Fawcett Crest, New York.

Sutphen, Dick, 1989: Finding your answers within. Pocket Books, New York.

Zdenek, Marilee, 1983: The right-brain experience. Corgi Londen.