Die Nuwe Era Beweging

Prof. Johan Malan

Die Nuwe Era Beweging verskaf die mistiese, kosmiese ervarings en eenheid waarop die antichristelike nuwe węreldorde gebou word.

‘n Nuwe internasionale orde

Die Nuwe Era Beweging het in die laaste twee dekades van die 20ste eeu uit sy geslote kringe na vore getree en met mening sy ideologie van ‘n verenigde węreld begin propageer. Dit vind noue aansluiting by die konsep van ‘n nuwe węreldorde, en word dikwels in assosiasie daarmee genoem. Die beweging en sy ideologie van globalisme is in die meeste kringe goed bekend, en daar word dikwels in die media daarna verwys. Koerant- en tydskrifopskrifte soos die volgende is vir die man op die straat glad nie meer vreemd nie:

·      Soul of a New Age

·      Welcome to the Global Village

·      The World Teacher is now here

·      The Age of Aquarius has dawned

·      Americans get religion in the New Age

·      Anything is permissible if everything is God

·      Tutu decries break up of New Age prayer meetings

Die Nuwe era beweging is daarop uit om die mensdom se bewussynsvlak te verhoog, mistiese kragte in mense te ontsluit, en die węreld veral op godsdienstige gebied te verenig, sodat dit ook op ander terreine verenig kan word. Die verbandhoudende ideale van politieke en ekonomiese eenheid word veral deur voorstanders van die nuwe węreldorde bevorder. Saam gee hierdie twee bewegings gestalte aan die ideaal van globalisme en węreldburgerskap. In die proses moet alle grense en verdeeldheid tussen mense ter wille van groter eenheid verdwyn.

Oorsprong van die beweging

Volgens Openbaring 17 kan die oorsprong van die valse węreldgodsdiens van die eindtyd na Babilon teruggevoer word. Die antieke Babiloniese ryk wat deur Nimrod gestig is, is in ‘n noue assosiasie met die heidense godsdiens van daardie tyd beheer en bestuur. Die huwelik tussen godsdiens en politiek was só intiem dat hierdie koninkryk deur ‘n priester-koning regeer is. Hy het van okkultiese kragte en astrologie gebruik gemaak om besluite te neem en te regeer. Die koning was ook die verpersoonliking van die songod, wat as die gewer van lig en lewe beskou is. Uit hierdie bygeloof het die kultus van die sonpilare verrys, waaruit die latere obeliske en die vredespale van ons tyd ontwikkel het. In Openbaring 17 en 18 word beskryf hoedat daar voor die wederkoms van Christus weer ‘n neo-Babiloniese regering, godsdiens en ekonomie gaan ontstaan. Die wortels van die Nuwe Era Beweging gaan dus duisende jare ver in die geskiedenis terug. Dit is inderdaad niks nuuts nie.

Wat die eindtydse propagering van ‘n Nuwe Era betref, kan dit na die Russies-gebore madame Helena Blavatsky teruggevoer word wat die Teosofiese Vereniging in 1875 in New York gestig het. Sy het haar openbaringe en opdragte regstreeks van ‘n geestelike meester ontvang met wie sy telepaties in verbinding was. Sy was dus bloot ‘n medium vir hoër [demoniese] magte wat deur haar gewerk het.

Na aanleiding van hierdie openbaringe het sy in 1877 die boek Isis Unveiled geskryf en in 1888 The Secret Doctrine wat uiteindelik ses volumes beslaan het. Hierin bespreek sy die geheime leerstelling wat volgens haar geestelike meester die grondslag van alle godsdienste, filosofiese stelsels en kennissisteme vorm. In die inleiding tot Volume 1 van The Secret Doctrine sę sy:

“Die leerstelling in hierdie volumes behoort nie net tot die Hindoe, die Zoroastris, die Chaldeër of die Egiptenaar nie, ook nie eksklusief tot die Buddhisme, Islam, Judaďsme of die Christendom nie. Die Secret Doctrine is die essensie van al hierdie gelowe. In hulle vroegste oorsprong het hulle daaruit voortgespruit. Nou moet die verskillende godsdienste terug herlei word na die oorspronklike wysheid waaruit elke dogma en mistiese leer gegroei, ontwikkel en gevestig geraak het.”

Die Nuwe Era doelstelling is dus om alle godsdienste, insluitende ‘n vervalste weergawe van die Christendom, in ‘n alliansie van węreldgodsdienste met mekaar te verenig. Dit moet dan saam met valse leerstellings soos evolusie, reďnkarnasie, metafisika, parapsigologie, astrologie, panteďsme en sosialisme na die mistiese bron van Luciferiese wysheid teruggevoer word waaruit dit ontstaan het. Sodoende kan daar ware eensgesindheid in die węreld geskep word, en kan alle mense se lewens volgens dieselfde [bose] beginsels gereël word.

Omdat die tyd in 1875 nog nie daarvoor ryp was nie, het madame Blavatsky se geestelike meester aan haar gesę dat die Teosofiese leerstelling en die ideaal van ‘n verenigde węreld wat volgens ‘n eenvormige esoteriese kennissisteem en godsdiensstelsel bestuur sal word, vir ‘n honderd jaar geheim gehou moes word. In dié tyd moes dit slegs aan geďnisieerde lede van die beweging bekend gemaak word.

Die openbaringsfase moes in die laaste kwart van die 20ste eeu geskied, wanneer die algemene denkklimaat as gevolg van die invloed van die liberalisme, sosialisme, humanisme, en die verval in fundamentele Christelike denke meer ontvanklik vir die Nuwe Era idees sou wees.

Kort ná 1975 het die openbaringsfase van die Nuwe Era Beweging begin. In 1977 is die Tara organisasie onder die leiding van Benjamin Creme in Londen gestig, en is aangekondig dat die gemeenskaplike messias van alle gelowe nou hier is en die regte tyd afwag om homself as węreldleraar te openbaar. As die Maitreya Boeddha kom hy uit ‘n Boeddhistiese tradisie, maar hy is terselfdertyd ook die verpersoonliking van die Hindoes, die Moslems, die Jode én die Christene se messiaanse verwagtinge. Hy is die kosmiese Christus van alle gelowe. Creme het ‘n boek oor hom gepubliseer, met die titel The Reappearance of the Christ and the Masters of Wisdom.

In hierdie tyd het verskeie Oosterse kultusse met hulle esoteriese leringe ‘n sterk aanslag op tradisionele Westerse denke gemaak. Hieronder is Hindoeďstiese Transendentale Meditasie, Zen Boeddhisme en die Bahai geloof. Hulle baan almal die weg terug na die mistiek.

Nuwe Era organisasies

Die netwerk van organisasies en bewegings waardeur die Nuwe Era ideologie gepropageer word, word by die dag meer intensief en uitgebreid. Hoewel die beweging tans nog koploos is omdat die verwagte węreldleier nog nie sy verskyning gemaak het nie, is daar reeds ‘n groot aantal organisasies opgebou wat die aanvoorwerk vir die nuwe bedeling doen. Hulle funksioneer op verskillende vlakke, soos hieronder uiteengesit:

Kernorganisasies

Die binnekring van die beweging is Luciferies. Die einddoel daarvan is om Lucifer te aanbid en die hele aarde aan sy direkte beheer te onderwerp. Organisasies op hierdie vlak sluit die drie top grade van Vrymesselary in, die Illuminati en ander geheime ordes. Verder is daar Planetary Citizens en Lucis Trust (vroeër die Lucifer Publishing Co.), waarin openlike erkenning aan Lucifer gegee word. Een van die leidende bewegings in dié stadium is Planetary Initiative for the World we Choose, onder die leiding van David Spangler. Hy is ook die hoof van Planetary Citizens.

Middelorde-organisasies

Daar is reeds ‘n węreldwye netwerk van organisasies opgebou wat in baie gevalle ook diep in die mistiek betrokke is. Hulle verberg egter hulle okkultiese karakter deur die gebruik van terme soos die universele God van alle gelowe, meesters van wysheid, geestelike gidse, die komende węreldleraar, die hoër self, ‘n kosmiese bewussyn en psigiese kragte. Hulle primęre taak is om ‘n denkklimaat te skep en praktyke te vestig wat bevorderlik vir die oorskakeling na ‘n nuwe węreldorde is.

Die bekendste van hierdie organisasies is die Vrymesselaars (ook minder ingeligte laer grade), Tara, New Group of World Servers, World Future Society, die Association for Humanistic Psychology, die World Council of Wise Persons, die Teosofiese Vereniging, die Klub van Rome, die Humanistiese Beweging, Global 2000, verskeie Oosterse meditasiekultusse, die Astrologiese Vereniging, asook ‘n aantal vredesbewegings en ekologiese groepe wat hulleself onder Nuwe Era simbole soos reďnkarnasietekens en gebreekte kruise skaar. Ander simbole wat algemeen gebruik word, sluit in die reënboog, die piramide, die derde of alsiende oog, 666, die jin en jang, die pentagram, pegasus, en beeldjies van persone in ‘n lotusposisie wat meditasie uitbeeld.

Voorbeelde van Nuwe Era-simbole

1-3.  Hierdie simbole stel aldrie die antichristelike 666 van Open­baring 13:18 voor. F is die sesde letter van die alfabet, vandaar die verband tussen FFF en 666.

4-5. Die inwaartse en uitwaartse bewegings van spirale word met die lewensproses van in- en uitaseming, die jin en jang, die siklusse van evolusie, en die ritmes van die natuur verbind. Alles wat spiraalvormig is, is belangrik. In ‘n war­rel­wind of sikloon is die beweging opwaarts na kosmiese sfere. ‘n Draai­kolk het ‘n afwaartse suig­be­we­ging en genereer ook baie krag.’n Labirint is ‘n horisontale staptog op ‘n paadjie wat deur kleiner wordende sirkels na ‘n middel­punt toe beweeg, waar jy geestelike verligting en kosmiese wysheid sal verkry.

6.    Die wit perd, saam met die VN wapen, is die simbool van vrede deur mag. Dit beeld ook die ideaal van ‘n nuwe węreldorde uit, waarin die organisasie self die hand­hawer en afdwinger van węreldvrede en -eenheid sal wees.

7.    Die songod is die skeppergod wat die gewer van lig en lewe is. Dit is die uni­ver­sele god van alle gelowe, en dus ‘n simbool van godsdienseenheid.

8.    Kristalle word algemeen gebruik om kosmiese strale in ‘n ver­trek of op ‘n persoon te fokus. Dit bevorder rustigheid, kalm­te en genesing, en verseker ook mooi drome.

9.    Die gebreekte kruis is die simbool van ‘n humanistiese vrede buite Christus. Die kruis van Jesus word verwerp en gebreek sodat mense van alle oortuigings hande kan vat om vrede op aarde te skep en hulle eie heil uit te werk.

10.   Die jin en jang word in die Oosterse mistisisme as die skep­pende krag in die heelal beskou. Die twee pole moet altyd in volkome balans wees sodat die kosmiese krag­vloei kan plaas­vind. Jin is die negatiewe pool wat swart, koud, stadig en vrou­lik is, en jang is die positiewe pool wat wit, warm, vinnig en manlik is.

Die sekelmaan stel die hemelgodin voor wat liefde, vrou­lik­heid en versorging uit­beeld. Die ster is Lucifer, en towerkrag word daaraan verbind.

12.    Die driehoek met die drie sirkels wat oorvleuel en daardeur drie sesse vorm, stel holisme voor, of eenheid tussen die mens se gees, siel en liggaam.

13.  Die alsiende oog in die piramide dui op insig in die ver­bor­ge dinge. Dit word dik­wels as ‘n derde oog op ‘n persoon se voor­kop uitgebeeld. Die piramide word as ‘n sterk fokuspunt van kosmiese krag beskou, en kan bv. ge­ne­sende krag uitstraal.

14.  Oneindigheid word deur hierdie simbool voorgestel, omdat die lyn daarvan altyd voortgaan. Dit neem die vorm van drie sesse aan wat inmekaar gevleg is.

15.  Die Egiptiese heilige kewer is ‘n simbool van reďnkarnasie.

16.  Die hakekruis stel die verwerping van Christus en die ver­hef­fing van die mens in sy plek voor. Dit lei ook na verwronge voorstellings van die evangelie van Christus.

17.  Die ankh-kruis is ‘n simbool van ewige lewe en bestaan uit ‘n kombinasie van die vrou­­like en manlike tekens van Isis en Osiris in die Egiptiese mitologie. Seks­be­wust­heid word ook hier­aan gekoppel.

18.  Die reënboog is een van die belangrikste simbole in die Nuwe Era ideologie. Volgens hulle moet elke mens ‘n reënboog in sy hart hę. Dit is die reënboog (antakarana) wat d.m.v. meditasie na jou hoër self, dieper self, of die god binne-in jou lei. In werklikheid is dit ‘n mistiese brug na Lucifer wat aan ‘n persoon toegang tot ‘n nuwe węreld verleen, asook ‘n nuwe selfbeeld en kosmiese bewussyn. Gevoelens van vrede en die eenheid van alle dinge neem van só ‘n persoon besit.

19.  Die kristalbal dui op die vermoë om in die toekoms te kan insien en te profeteer.

20.  Die mitologiese wit perd, unicorn, word met die Nuwe Era utopia op aarde verbind.

Frontorganisasies

Die Nuwe Era Beweging beskik oor die spontane samewerking van ‘n groot aantal frontorganisasies wat sy ideologie van globalisme, godsdienseenheid en die gebruikmaking van kosmiese kragte vir die verkryging van ‘n hoër bewussynsvlak, bevorder. Hulle tree, bewustelik of onbewustelik, as fronte vir die propagering van hierdie ideologie op. Daar is tekens dat hulle én die Nuwe Era Beweging as natuurlike bondgenote nader aan mekaar beweeg en kragte vir hulle gemeenskaplike doelstelling saamsnoer.

Onder hierdie frontorganisasies tel die Oosterse godsdienste, die Rooms-Katolieke Kerk, ekumeniese liggame soos die Węreldbond van Gereformeerde Kerke, die Węreldraad van Kerke, die Węreldparlement vir Godsdienste en die Węreldkonferensie vir Godsdiens en Vrede, die Verenigde Nasies en sy agentskappe, die Węreldbank, die Internasionale Monetęre Fonds, verskeie groot bankiers en multinasionale maatskappye, die CFR, die Royal Institute of International Affairs, asook verskeie regerings, politieke bewegings, opvoedkundige instellings en invloedryke mediagroepe wat die openbare mening kan swaai.

Die moderne tydsgees in die węreld het al grootliks ten gunste van die Nuwe Era Beweging, die nuwe węreldorde, die humanistiese beweging, die intergeloofsbeweging, die realisering van die volle potensiaal van die mens deur die ontginning van psigiese kragte, en die toelating van onbelemmerde menslike vryhede van spraak, uitdrukking, seksuele oriëntasie en godsdienstige oortuiging ontwikkel.

Die bedeling van Akwarius

Die nuwe bedeling waarvoor die Nuwe Era Beweging homself nou voorberei, word die bedeling van Akwarius genoem. Dit is ‘n astrologiese begrip en is afgelei van die beweging van die son deur die twaalf sterrebeelde in die sodiak, soos van die aarde af waargeneem. Benewens die jaarlikse siklus deur die twaalf sterrebeelde, is daar ook ‘n groter baan waarvolgens die son in ‘n omgekeerde orde langsaam deur die sterrebeelde beweeg. Op grond hiervan word daar bedelings van 2000 jaar elk onderskei.

Michal Eastcott en Nancy Magor maak in hulle boek Entering Aquarius die bewering dat elke konstellasie waardeur die son beweeg, die aarde in ‘n bepaalde gebied van kosmiese beďnvloeding plaas. Die periode tussen 2000 en 4000 jaar voor Christus was die bedeling van die Bul (Taurus). Die bul was ‘n heilige simbool in die mitologie van daardie tyd. Die 2000 jaar voor Christus was die bedeling van die Ram (Aries). In dié tyd was die offerlam (‘n rammetjie) ‘n sterk simbool in Israel, asook die sondebok. Israel is ernstig vermaan omdat hulle ‘n goue kalf vereer het, wat ‘n simbool van die vorige, uitgediende, bedeling was.

Met die koms van Christus het die bedeling van die Visse (Pisces) aangebreek. Die vis is dikwels as simbool van die Christendom gebruik, ook in sommige van die gelykenisse. Van die dissipels was self vissermanne wat nou ook vissers van mense geword het.

In die tydperk van die Visse het die klem volgens astroloë op gesag, idealisme en die fanatiese toewyding aan ‘n saak geval. Hierdie eienskappe het na ‘n duidelike mate van militantheid in mense se godsdiens en nasionale lewe gelei, vandaar al die oorloë en godsdiensvervolging.

Die gees van fanatiese toewyding aan sake het egter ook positiewe resultate in die vorm van ‘n groot aantal ontdekkings en wetenskaplike vooruitgang opgelewer. Die mensdom is in dié tyd van die vlak van barbarisme af tot in die beskawing van die kerneeu opgehef. Twee groot godsdienste is ook in dié tyd gevestig, naamlik Islam en die Christendom.

Die einde van die bedeling van die Visse het nou, ná 2000 jaar, aangebreek; gevolglik moet die mensdom voorberei word om die bedeling van die Waterdraer (Akwarius) binne te gaan. In dié verband word ook na die Bybel verwys, nl. ‘n aanduiding wat Jesus voor die laaste pasga aan sy dissipels gegee het: “Kyk, as julle in die stad ingaan, sal ‘n man julle ontmoet wat ‘n kruik water dra; volg hom na die huis waar hy ingaan” (Luk. 22:10). Daar word gesę dat die Waterdraer al die tyd voor ons uitgestap het, en dat die deur na die volgende bedeling nou oopswaai.

Die tyd het aangebreek om na die hoër vlak van die universele mens (homo universalis) te evolueer. Dit behels die ontwikkeling van ‘n veranderde, kosmiese bewussyn sodat die onderlinge eenheid van alle dinge begryp kan word. Wanneer dié ‘verligting’ ingetree het, sal dit nie meer nodig wees om godsdienstige en nasionale belange na te streef en daarvoor te veg nie. Alles is een en alle dinge moet nou, soos ‘n rustig vloeiende stroom, in harmonie met mekaar gebring word. Die donker en stormagtige nag van Pisces is verby, en nou breek die lig van ‘n nuwe bedeling van eenheid en versoening deur. Die groot uitdaging van ons tyd is om dié mense te oortuig wat nog aan die ou orde vasklou.

‘n Sterk oproep word deur die Nuwe Era aanhangers gedoen dat mense moet leer hoe om uit die groot skatkamer van kosmiese wysheid te put. Die stelling word gemaak dat in alle beskawings die sterrekykers, of astroloë, die wyse manne, profete en sieners was wie se advies oor feitlik alle sake ingewin is.

Wat sę die Bybel oor hierdie kosmiese bron van wysheid, en van al sy okkultiese towerkrag?

“Tree tog op met jou besweringe en met die menigte van jou towerye waarmee jy jou vermoei het van jou jeug af; miskien kan jy iets uitrig, miskien kan jy skrik aanjaag! Jy het jou vermoei met die menigte van jou planne; laat hulle tog optree en jou red – die wat die hemel indeel, die sterrekykers wat elke maand laat weet wat oor jou sal kom. Kyk, hulle het geword soos stoppels, vuur het hulle verbrand; hulle kan hulself nie red uit die mag van die vlam nie – dit is geen kool om by warm te word nie, geen vuur om daarvoor te sit nie” (Jes. 47: 12-14).

Hierdie mense, wat nie skroom om uit die Bybel aan te haal om geloofwaardigheid aan hulle dwalinge oor ‘n valse eenheid en kosmiese kragte te gee nie, maak net hulle eie oordeel nóg groter.

Grondgedagtes

Die drie basiese beginsels waarop die Nuwe Era filosofie berus, is die volgende:

Alles is een (monisme)

Alles wat bestaan is onderdele van ’n groter geheel. In die materiële én geesteswęreld is daar ‘n onderlinge samehorigheid tussen alle dinge, en hierdie geheelbeeld wat gebroke geraak het, moet herstel word. Op die vertikale vlak moet die selfopgelegde grens tussen die natuurlike en die bonatuurlike oorgesteek word, sodat die mens se leefwęreld met die kosmiese sfeer verenig kan word. Op die horisontale vlak moet mense daarteen waak om grense tussen rasse, kulture, godsdienste en politieke ideologieë te trek, omdat dit na verdeeldheid en die najaag van konflikterende groepsbelange lei. Hierdeur sal die kosmiese eenheid en harmonie versteur word.

Monisme moet op alle terreine deur ‘n proses van sintese, samevloeiing en die bou van versoeningsbrűe bevorder word. Daar is nie ‘n antitese in die heelal nie, dus is daar niks wat wesenlik sleg en boos is nie – daar is nie ‘n duiwel, ‘n Antichris, bose geeste of ‘n hel nie. Al wat sleg en boos is, is die neiging by oningeskakelde mense tot verdeeldheid, onverdraagsaamheid en die veroordeling van andersdenkendes as gevolg van die bevordering van selfsugtige belange.

Alles is God (panteďsme)

God is in alles aanwesig – in alle mense én ook in die natuur. Soms word hy as die Kosmiese Intelligensie beskryf, maar meesal net as ’n onpersoonlike kosmiese krag (cosmic life force of vital force). Omdat hierdie kosmiese lewenskrag in die hele skepping werksaam is, is daar ook ‘n mistiese element in die natuur en in moeder aarde aanwesig. In die natuur, die diereryk én onder mense vind daar ‘n geleidelike evolusieproses na hoër lewensvorme plaas. Die dood is net ‘n illusie omdat een lewensiklus deur ‘n ander opgevolg word. Deur reďnkarnasie kom die mens telkens weer terug om sy ontwikkeling na hoër vorms van bewussyn (of goddelikheid) voort te sit.

Ons is God (selfvergoddeliking)

Omdat die mens op die toppunt van die evolusieleer is, ervaar hy ook die hoogste vlak van bewussynsontwikkeling. Hy is van die mistiese, kosmiese węreld bewus, en kan verder daarin opgaan na hoër vlakke van vergoddeliking. Deur tegnieke soos meditasie moet hy een met die kosmiese kragwęreld rondom hom word, dan kan hy uiteindelik die vlak van ‘n meester van wysheid bereik. Só ‘n persoon is dan self ‘n god omdat hy met die Christus- of Boeddha-bewussyn beklee is. Dit is die kosmiese Christus van alle gelowe.

Daar is ook ‘n korporatiewe sin waarin die hele mensdom as God beskou word. Alle mense saam vorm die universele brein (die sg. global brain). Indien ‘n groot groep mense se gedagtes en kosmiese energie almal op een gebied of onderwerp gekonsentreer word, kan daar kragte vrygestel word wat groot veranderings teweeg sal bring. Om hierdie rede word daar groot gesamentlike meditasiesessies gereël om op probleemareas te konsentreer en aan positiewe gedagtes van eenheid en harmonie te dink. Só, sę die Nuwe Era Beweging, kan die mens sy eie lotgevalle bepaal, haat en verdeeldheid teëwerk en die gevaar van ‘n dreigende derde węreldoorlog afweer. Die ‘god van hierdie węreld’ moet dus nie verdeeld wees nie, maar verenig.

Kosmiese bewussyn

Die belangrikste mikpunt van die Nuwe Era Beweging is om kontak en uiteindelike eenwording tussen mense en die kosmiese kragte van die heelal te bewerkstellig. Dit gaan met ‘n bewussynsverandering, die vermoë tot buitesintuiglike waarneming, en ‘n totaal nuwe werklikheidsbeeld gepaard. Die volgende stappe word in hierdie bewussynsontwaking gevolg:

‘n Nuwe selfontdekking

Eers moet die persoon ‘n selfontdekking doen waarin hy van sy inherente goddelikheid bewus word. Dit gaan met die besef gepaard dat alles een is omdat god in alles is. Hierdie besef spruit uit die onverkende dieper lae van sy kreatiewe regterbrein, waar sy kosmiese bewussyn en latente psigiese kragte na bewering gesetel is.

‘n Besluit vir dieper betrokkenheid

In hierdie stadium van die ontwaking van ‘n nuwe bewussyn word die persoon gekonfronteer met die noodsaaklikheid van intensiewe skoling in die beoefening van buitesintuiglike waarneming en die aanwending van kosmiese kragte vir ‘n verskeidenheid doeleindes. ‘n Keuse vir dieper betrokkenheid moet dus gemaak word. Hy/sy word dan ‘n kultuslid van bv. TM meditasie, astrologie, fortuinvertellery, ens.

Meditasie

‘n Psigo-tegniek moet nou vir inskakeling (attunement) by die kosmiese sfeer aangeleer word. Die belangrikste hiervan is meditasie. Die persoon moet homself van die bestaande werklikheid afsluit en aan niks dink nie. Ten einde die oorskakeling na ‘n alternatiewe bewussyn te verwesenlik, moet hy ‘n mantra gebruik, wat ‘n gebed of towerspreuk is. In Transendentale Meditasie is die mantras die name van Hindoe-gode (m.a.w. demone). Die woord of frase word oor en oor herhaal totdat ‘n alternatiewe bewussynstoestand intree. Só ‘n persoon ontvang nou verligting en sien homself én die węreld heel anders as tevore. Hy ontvang ook allerlei ingewings en hoor selfs stemme wat met hom praat. Geestelike metgeselle doen hulle ook aan hom voor.

Psigiese gawes

Die oorgang na die kosmiese kragwęreld stel verskeie psigiese gawes tot die beskikking van die mediteerder. Dit sluit paranormale vermoëns soos heldersiendheid, buitesintuiglike waarneming, toekomsvoorspelling en selfgenesing in. ‘n Persoon kan ook ‘n super geheue kry wat hom help om maklik te leer. Die ontsluiting hiervan is deel van ‘n Nuwe Era leermetode wat as suggestopedie bekend staan. Kinders word geleer om ontspanningsoefeninge te doen en na ritmiese barokmusiek te luister totdat hulle in ‘n meditatiewe toestand na die sg. regterbrein oorskakel. Inligting kan dan in hulle onderbewussyn se super geheuevlak ingelees word deur ‘n onderwyser, en hulle sal dit onthou.

Kanaliseerders

Daar is tans duisende hoogs bedrewe Nuwe Era-lede wat hul dienste as kanaliseerders, of psigiese konsultante, aan die publiek bied. Die meeste van hulle het ‘n geestelike gids met wie hulle telepaties in verbinding is. Hierdie gees sal dan aan hom die antwoorde verskaf op die vrae wat mense aan hom vra. Sodoende kanaliseer die konsultant net die kosmiese wysheid en krag deur hom na die behoeftige persoon. Hy is dus niks anders nie as ‘n spiritistiese medium. Daar is ook ander genesingspraktyke wat gebruik word, bv. akupunktuur, om blokkasies in die kosmiese energievloei in ‘n persoon se liggaam te vewyder.

Benutting van kosmiese fokuspunte

Daar word ook massa-aksies gereël waarin groot groepe mense op bepaalde tye en plekke saam mediteer om kosmiese energie op ‘n sekere land of gemeenskap te fokus. Vrede, eenheid en harmonie sal dan in só ‘n gemeenskap intree. Hierdie gebruik is glo op sy effektiefste indien dit in die omgewing van een van die fokuspunte vir kosmiese energie beoefen word. Hieronder is Tafelberg in Kaapstad, Stonehenge in Engeland, die Egiptiese piramides, die Olimpusberg in Griekeland, die Gangesrivier in Indië, Berg Fuji in Japan, Central Park in New York, ens.

Meesters van wysheid

‘n Persoon wat tot in die diepste verborgenhede van die kosmiese węreld ingedring en ‘n hoë vlak van bewussynsontwikkeling bereik het, word as ‘n meester van wysheid beskou. Sulke persone word ná hulle dood avatars (opgevare meesters) wat aanbid word. Onder die bekendstes van hulle is Krishna en Boeddha. Hulle esoteriese wysheid word deur spiritistiese mediums [ghoeroes] op aarde verkondig.

Aan westerlinge wat miskien nog skepties teen die filosofie en tegnieke van die Oosterse godsdienste staan, bied die Nuwe Era Beweging dieselfde okkultiese kragte in ‘n ander pakket aan. Onder die dekmantel van humanistiese sielkunde en suggestopedie word programme vir regterbreinontwikkeling, paranormale vermoëns, psigiese kragte en ‘n nuwe selfbeeld gebied wat op dieselfde mistiese grondslag berus. Die voordele van hoër werksdoeltreffendheid, psigiese genesingskrag en hoogs doeltreffende studiemetodes word as die voordele van die Nuwe Era bewussynstransformasie en die ontdekking van jou hoër self voorgehou. Hierdie tegnieke sluit ten nouste by dié van die ghoeroes aan. Ook in baie kerke word Hindoeďstiese meditasie (TM) as sg. Christelike meditasie aangeleer. Dit word ‘n selfverlossingsleer en ‘n inkeer na binne waar die kosmiese christus (die god binne-in jou) ontdek word!

Gebed

Die volgende standaard gebed is węreldwyd onder Nuwe Era aanhangers, asook onder niksvermoedende meelopers, versprei om gereeld op vasgestelde tye gebid te word.

From the point of Light within the Mind of God,
Let Light stream forth into the minds of men.
Let Light descend on Earth.
From the point of Love within the Heart of God,
Let love stream forth into the hearts of men.
May Christ return to Earth.
From the centre where the Will of God is known,
Let purpose guide the little wills of men –
The purpose which the Masters know and serve.
From the centre which we call the race of men,
Let the Plan of Love and Light work out.
And may it seal the door where evil dwells.
Let Light and Love and Power restore the Plan on Earth.

Die rede vir die bekendstelling van hierdie gebed word só deur die Nuwe Era uitgewer, Sundial House, verduidelik:

“In 1945 is hierdie gebed, of Mantram, in die Weste bekend gestel. Dit is toe lank reeds deur die mistiese wysgere gebruik… Deur die eeue het die mensdom in tye van krisis smeekbede tot ‘n hoër mag gerig. Elke tydperk het in reaksie op sy besondere konflikte en spanning sy eie vorm van gebed ontwikkel. Vandag, terwyl ons deur die probleme en uitdagings van die oorskakeling na ‘n Nuwe Era gekonfronteer word, is hierdie groot Gebed, of Mantram, tot ons beskikking om ons vir die oorgang na die Nuwe Era te bekragtig.”

Die oppervlakkige waarnemer mag dalk hierdie gebed in orde vind. Gegewe die Oosterse godsbegrip en die feit dat hulle die naam Christus vryelik met ander name uitruil, is dit ‘n baie subtiele en bedrieglike poging om die Christendom ook by hulle vervalste węreldgodsdiens te betrek.

Wanneer hierdie gebed ontleed word, word dit duidelik dat dit op die volgende beginsels berus:

Panteďsme

Omdat God volgens panteďstiese beskouinge in alle mense aanwesig is, is hierdie gebed ‘n poging om soveel as moontlik mense se kollektiewe aandag op die gedagte van liefde te vestig, sodat hulle dienooreenkomstig kan begin optree. Die Nuwe Era Beweging beskryf dié gebed tot God só:

“Dit druk sekere basiese waarhede uit wat mense as vanselfsprekend aanvaar – die waarheid van die bestaan van ‘n Intelligensie aan Wie ons vaagweg die naam God gee; die waarheid dat agter al die skyn, die motiverende krag van die heelal Liefde is; die waarheid dat liefde en intelligensie die gevolge is van wat ons die Wil van God noem; en dan ook die klaarblyklike waarheid dat slegs deur die mensdom self kan die goddelike Plan uitgewerk word. Niemand kan hierdie gebed op ‘n deurdagte en ernstige wyse gebruik sonder dat daar groot veranderinge in sy eie lewe plaasvind, in sy houdings en lewensuitkyk nie, want dit is ‘n basiese wet dat ‘soos ‘n mens dink, so is hy ook’. Die voortdurende vestiging van die gedagtes op Lig, Lewe, en die Goddelike Wil, kan nie anders as om gevolge te hę nie. As die Groot Gebed reg gebruik word op ‘n groot skaal, en dit ‘n węreldgebed word, sal dit in die mensdom die Lig, Lewe en Geestelike Krag laat ontwaak wat die deur sal sluit waar boosheid woon.

Panteďsme lei dus noodwendig na humanisme. Omdat die mens ook god is, moet hy homself deur sy eie pogings verander en na hoër vlakke van bestaan ophef.

Psigiese kragte

Die mens moet sy inherente psigiese kragte in werking stel om sy doel te bereik: “Laat Lig op die aarde neerdaal, is ‘n direkte oproep op die Bron van Lig en ook ‘n stimulus vir diegene wat die oproep doen… Die energie van die psige moet veral in hierdie strofe gebruik word om illuminasie en verligting in die gees van mense tot gevolg te hę.”

Die universele Christus

Oor die identiteit van die kosmiese Christus draai hulle geen doekies om nie:

Mag Christus na die aarde terugkeer, is ‘n vreugdevolle en oorwinnende stelling oor die verwagting van mense oral op aarde dat die Węreldleraar, die Avatar wat die volgende ontplooiing van die Godsplan sal laat geskied, sy verskyning in ons kritieke tye sal maak. Die woord Christus sluit baie meer as net die hoof van die Christelike kerk in. Dit is die Węreldleraar van die huidige tydvak, en hy is in die Ooste as Heer Maitreya, Boeddha en die Imam Mahdi bekend.”

Meditasie en kosmiese kragte

Deur meditasie word mense kanaliseerders van kosmiese energie, en dus kreatiewe herskeppers van die węreld:

“Meditasie is die vereniging van die energie van die verstand, die hart en die wil. Dit is die hoogste vorm van gebed wat daar is. Dit is ‘n geestelike oproep wat deur ons verstandelike groei moontlik gemaak word, en wat deur ons begrip van die krag van die verstand en die wetenskap van meditasie doeltreffend gemaak word. Deur smeekbede en meditasie word geestelike energie gekontak en in beweging gebring. Deur duidelike verstandelike persepsie en beheerde gedagtes kan dié krag begeer en as ‘n werklikheid in ons daaglikse leefwęreld ingebring word.”

Die krag van positiewe denke, meditasie en visualisering, verleen aan die mens die kreatiewe vermoë om dinge te verander. Sekere Christelike groepe is ook al deur hierdie Oosterse psigo-tegnieke binnegedring.

Die Plan van Liefde en Lig

Die Nuwe Era Beweging se Plan van oorname berus op die implementering van hulle universele en antichristelike beskouings van liefde, lig, en die mistiese broederskap van alle mense: “Die dringende behoefte van die Nuwe Era is ‘n oproep vir lig op ons weg, en vir liefde en broederskap.”

Liefde en broederskap

‘n Sterk tema in die Nuwe Era boodskap is liefde en broederskap. Die universele geldigheid van hierdie boodskap is só suksesvol gepropageer dat dit tans die oorheersende tema in die prediking van die meeste godsdienste is. Hierdie humanistiese liefde is só groot en lewensbelangrik vir almal se voortbestaan, dat dit deur geen dogma ingeperk of aan sekere gelowe alleen toevertrou word nie. Alle mense moet voortdurend hierop konsentreer sodat hulle alle ander groepe, ongeag kultuurverband of geloof, ten volle kan aanvaar en liefhę sonder voorbehoude. Hierdie liefde moet dus nie eng gedefinieer word nie.

In die lig hiervan moet die Christendom sy vooroordele teenoor ander gelowe laat vaar, en broederlik met hulle assosieer. Waar verwydering as gevolg van onkunde of dogmatiese onbuigbaarheid ingetree het, moet daar nou brűe van liefde en eenheid gebou word.

Die Nuwe Era skrywer, Michal Eastcott, sę in sy boek The Spiritual Hierarchy of the World die volgende oor Jesus se liefdesbediening:

“Deur sy werk in Palestina weet ons dat Hy die volheid van die begrip liefde gevestig het. Dit is egter nie so algemeen bekend nie dat Hy in dié opsig die werk voltooi het wat omtrent vyf eeue tevore deur Boeddha begin is. Die Verligte Een, soos wat Boeddha dikwels genoem word, het die weg van Verligting bekend gemaak. Deur sy lewe en onderrig het hy Wysheid, as die een deel van die groot dubbele aspek van God, nl. Liefde en Wysheid, gevestig. Christus het die manifestasie van die ander aspek gebring, nl. Liefde.”

Die Nuwe Era Beweging het inderdaad geen besware as die liefde van Christus verkondig word nie, solank dit net nie aan sy kruisdood gekoppel word nie. Die bloed en die kruis moet heeltemal verswyg word, omdat dit nie by die Nuwe Era ideologie inpas nie. Daar moet eerder gekonsentreer word op onderwerpe soos die koninkryk van God wat in mense se harte is, en dat hulle dit net moet ontdek en ontwikkel om self gode te word. Die gedagte van sterwe en selfkruisiging is heeltemal in stryd hiermee, daarom word die kruisdood van Jesus ook as dwaasheid beskou. In sy boek, The Path of the Masters, sę Santon Ki Shiksha die volgende oor die Christelike evangelie:

“Toe die nuwe godsdiens geformuleer en bekend gestel is, was dit weinig minder as ‘n allegoriese gedaanteverwisseling van Judaďsme. Jesus het nou die offer geword, die Lam wat van die grondlegging van die węreld af geslag is. Dit is sy bloed wat die sondes van die węreld sou wegneem… As gevolg hiervan het die werklike sending van Jesus, naamlik om sy dissipels te laat besef dat die koninkryk van die hemel in hulle is, in ‘n bloedige tragedie verander… Dit was ‘n groot belediging vir die verhewe doel van die Meesters.”

Waarom wil die meesters van die nuwe węreldorde mense van die kruis af weghou? Sodat hulle nie gered kan word nie! In hulle ongeredde, vormgodsdienstige toestand kan mense maklik beďnvloed word om verleidende geeste en leringe van duiwels aan te hang (1 Tim. 4:1).

Die liefde van God kom tot sy volle openbaring deur die kruisdood van Jesus Christus. Hiersonder is geen verlossing moontlik nie, daarom sę Paulus uitdruklik: “In Hom het ons die verlossing deur sy bloed, die vergifnis van die misdade deur die rykdom van sy genade” (Ef. 1:7). Petrus sę dat ons van ons ydele lewenswandel vrygekoop is deur die kosbare bloed van Christus, soos van ’n lam sonder gebrek en vlekkeloos (1 Pet. 1:18-19).

Word u aan humanistiese liefdesprediking sonder die kruis en die bloed van Jesus Christus blootgestel? Vlug dan haastig daarvan weg en soek die ware evangelie wat alleen in staat is om u siel te red. Alle vervalsings van die Christendom is kragteloos om in die mens se geestelike behoeftes te voorsien en hom na innerlike vernuwing te lei.

‘n Ander Jesus

Omdat die Oosterse godsdienste, sowel as Rooms-Katolisisme en vervalle Protestantisme, natuurlike aansluiting by die Nuwe Era se węreldgodsdiens vind, is die fundamentele evangeliese Christene die beweging se belangrikste teiken. In hulle propagandaveldtog doen hulle hul bes om ‘n ander Jesus, ‘n ander Gees en ‘n ander evangelie aan Christene voor te hou. Paulus waarsku die Christene baie sterk teen verdraaiings en vervalsings van hierdie aard:

“Ek vrees dat, net soos die slang Eva deur sy listigheid bedrieg het, julle sinne so miskien bedorwe kan raak, vervreemd van die opregtheid teenoor Christus. Want as iemand kom en ‘n ander Jesus verkondig as wat ons verkondig het, of as julle ‘n ander gees ontvang as wat julle ontvang het, of ‘n ander evangelie as wat julle aangeneem het, laat julle jul dit goed geval” (2 Kor. 11:3-4).

In Galásiërs 1:6-8 sę Paulus dat enigeen wat die evangelie van Christus verdraai, ‘n vervloeking genoem moet word. Dit is baie duidelik ook op die Nuwe Era Beweging van toepassing, omdat hulle ‘n Jesus sonder die kruis voorhou, en ‘n onbybelse kosmiese Christus wat assosiasies met die Boeddhisme en ander valse godsdienste het.

Van al die aanslae wat hierdie beweging op die evangelieboodskap loods, is dit wat in The Aquarian Gospel of Jesus the Christ vervat is, seker die ergste. Dit is ‘n poging om Jesus buite die verband van die tradisionele Christendom te plaas, verskeie Oosterse godsdienstige titels aan Hom toe te skryf, en sodoende van Hom die universele [kosmiese] Christus van die nuwe węreldorde te maak.

As aanknopingspunt neem hulle die tydperk tussen Jesus se 12de en 30ste jaar, en beweer dat Hy tydens dié 18 jaar in Indië, Nepal en Tibet was, en daarna ook na Egipte en Griekeland gegaan het voordat Hy met sy openbare bediening in Israel begin het. Hy het na bewering in Indië ‘n intensiewe studie van die Vedas (die heilige geskrifte van die Hindoes) gemaak, en in Nepal in die Himalajas Homself in die Boeddhistiese geskrifte verdiep. Hy is daar as ‘n reďnkarnasie van Boeddha beskou en het ook die titel Issa (Seun van God) gekry. In ‘n Egiptiese tempel in Heliopolis (die Stad van die Son) het Hy die amp van die Christus verwerf en was daarna vir sy bediening in Israel gereed.

‘n Russiese historikus, Nikolai Notovitch, het die ‘ontdekkings’ van die Seun van God se reis deur die Ooste in 1897 in Tibet gemaak waar hy die geskiedenis van Issa opgespoor het. In aansluiting by hierdie verhaal, maar heeltemal onafhanklik daarvan, het die Skot Levi Dowling in 1908 ‘n vervalste evangelie, The Aquarian Gospel of Jesus the Christ gepubliseer. In die skryf hiervan het hy uitsluitlik van ‘n mistiese openbaringsbron, naamlik die Akasha rekords, gebruik gemaak. Akasha is ‘n Sanskrit woord wat vertaal kan word as die Universele Brein, die Kosmiese Komper of die Boek van die Lewe. ’n Menslike brein wat in diep meditasie ten volle met die universele brein in verbinding is, kan enige inligting hieruit verkry – selfs oor wat duisende jare gelede gebeur het. Die skrywer moes 40 jaar lank mediteer voordat hy die verborgenhede van die Akasha rekords kon ontrafel en verstaan. In die Akwariese Evangelie word ‘Jesus’ onder meer soos volg aangehaal waar hy die panteďstiese begrip van ‘n onpersoonlike God verklaar, soos ook aktief deur die Nuwe Era Beweging gepropageer:

“Die universele God is een, en tóg is hy meer as een; alle dinge is God en alle dinge is een… Mense, voëls, diere en kruipende dinge is almal gode in ‘n vleeslike vorm, en hoe durf mens enigiets doodmaak? Die God waarvan ek praat is oral; hy kan nie deur mure ingesluit of op enige wyse afgebaken word nie. Alle mense dien God, die Een, maar nie almal sien hom dieselfde nie. Die universele God is wysheid, wilskrag en liefde. Nie almal sien hom as die drie-enige God nie. Een sien hom as die God van mag; ‘n ander as die God van wysheid, en ‘n ander as die God van liefde. Die nasies van die węreld sien God uit verskillende oogpunte, daarom lyk hy nie vir almal van hulle dieselfde nie. Die mens gee ‘n naam aan dié deel van God wat hy kan sien, en wat volgens hom die totaliteit van God is. Elke nasie sien egter net ‘n deel van God, daarom het elke nasie sy eie naam vir God… Wanneer die mens God as een met homself sien, het hy geen middelaar of priester nodig om vir hom in te tree nie… Elkeen van julle is ‘n priester vir julleself… Stel julleself net in diens van hierdie Alles in die lewe” (Hfst. 28).

Nuwe samelewingsorde

Die oorheersende eenheidsindroom van die Nuwe Era Beweging is die motiverende krag agter verskeie aksies in ‘n hele netwerk van organisasies om ‘n nuwe, geďntegreerde samelewingsorde op aarde tot stand te bring. Grense moet uitgewis word, sodat die einde van botsende en konflikterende groepsbelange kan aanbreek. Rasse en kulture moet sover moontlik met mekaar vermeng raak en hulle eie waardestelsels prysgee deur universele norme te aanvaar. Die nuwe orde van węreldburgers (planetary citizens) moet só intiem by mekaar aansluiting vind dat hulle soos een groot węreldfamilie (global village) sal funksioneer. Die Nuwe Era sielkundige, Marilyn Ferguson, sę in haar boek, The Aquarian Conspiracy, die volgende oor dié nuwe oriëntasie:

“Die ontdekking van ons verband met alle mans, vroue en kinders bind ons in ‘n ander familie saam. Om onsself as ‘n węreldfamilie te sien wat sy probleme moet oplos, eerder as verskillende volke en nasies wat mekaar blameer en oplossings uitvoer, mag die finale paradigmaverandering wees.”

Om só ‘n samelewingsorde te kan skep, moet alle nasionale en ander grense uitgewis word. Volgens Ferguson gebeur dit reeds op groot skaal:

“Daar is vandag miljoene inwoners van daardie groot land, die hele węreld. In hulle harte en gemoed het oorlog, grense en dogma inderdaad gesterf. Die hele aarde is ‘n land sonder grense…

‘n Nuwe ekonomiese stelsel

Die herverdeling van rykdom en die vestiging van ‘n nuwe ekonomiese orde in die węreld, is ook hoog op die ranglys van die Nuwe Era Beweging. Alle natuurlike hulpbronne, kapitaalbronne en nywerheidsbronne moet deur ‘n węreldregering beheer word, en almal moet gelyke en vrye toegang daartoe hę. Daar moet dus ook ‘n ekonomiese gelykmakingsproses wees.

Die węreld moet net een monetęre stelsel hę wat sentraal beheer word. Dit sal ‘n węreldregering in staat stel om alle lande én individue te beheer en sy beleid oral af te dwing. Eenvormigheid kan hierdeur verseker word.

Dit is opvallend dat die geldmagnate van die węreld eeue reeds besig is om deur selektiewe en geheime organisasies beheer oor regerings uit te voer en die węreld ideologies in die rigting van die nuwe węreldorde te stuur. Stadig maar seker is hulle besig om in hulle doel te slaag.

‘n Meesterplan vir oorname

Nuwe Era leiers het ‘n dertienpuntplan (The Plan) vir die instelling van die nuwe węreldorde uitgewerk:

1.    Die hoofdoel van die Plan is om ‘n węreldgodsdiens en ‘n nuwe, verenigde politieke en sosiale orde vir die hele węreld te skep.

2.    Die Nuwe Era godsdiens moet ‘n herlewing van die antieke Babiloniese godsdiens wees, waarin astrologie en kosmiese kragte opnuut ‘n groot rol moet speel.

3.    Die Plan sal tot sy volle ontplooiing kom wanneer die węreldmessias met sy nommer 666 geopenbaar is. Hy sal die messias van die nuwe węreldgodsdiens wees, asook alle ander instellings van die nuwe węreldorde.

4.    Gidse uit die geesteswęreld sal help om die węreld op die koms van die messias voor te berei. As die god-mens sal hy die hoogste meester van wysheid wees.

5.    Węreldvrede, eenheid en harmonie moet as sleutelbegrippe vir godsdienstige vereniging gebruik word.

6.    Nuwe Era leerstellings moet op elke terrein van die samelewing gepropageer word.

7.    Jesus moet as ‘n profeet en ‘n meester van wysheid aanvaar word, maar daar moet ontken word dat Hy God is.

8.    Alle godsdienste moet deel van die inklusiewe węreldgodsdiens van die Nuwe Era word.

9.    Fundamentele Christelike beginsels wat in die weg van hierdie hervormingsbeweging staan, moet in diskrediet gebring en verwerp word.

10.  Kinders moet in die klaskamer met die Nuwe Era dogma beďnvloed en geďndoktrineer word.

11.  Die hele węreld moet oortuig word om te glo dat die mens goddelik is.

12.  Die wetenskap en die Nuwe Era godsdiens moet een word. Metafisika, parapsigologie, astrologie en die geloof in ander manifestasies van kosmiese kragte moet wetenskaplike geloofwaardigheid verkry.

13.  Christene wat die Plan teëstaan, en wat nie aan oorreding of druk wil toegee om daarby in te skakel nie, sal uitgewis moet word sodat die węreld van hulle invloed gesuiwer kan word.

Bewusmakingsprogramme

Die beweging het uitgebreide bewusmakingsprogramme en poog nie alleen om kerke en regerings volgens hulle beginsels te heroriënteer nie, maar om ook die ganse media-, opvoedkundige- en vermaaklikheidswęreld binne te dring.

Veral die opvoedingstelsel moet volgens hulle radikaal verander word. Dit moet op die vlak van die voorskoolse kind begin en tot op die vlak van die mees gevorderde tersięre instellings deurgetrek word, insluitende teologiese seminariums. Leerlinge en studente se identiteitsbewustheid moet teëgewerk word en hulle moet voorberei word om as węreldburgers in ‘n multikulturele, multigodsdienstige, nie-rassige en nie-seksistiese samelewing op te gaan. Eng leerstellings moet met die grootste moontlike mate van openheid na alle kante toe vervang word. Psigo-tegnieke moet ook vir die verkryging van hoër vlakke van persoonlike bewuswording aangeleer word, asook die ontsluiting van die mens se verborge psigiese potensiaal. Teologiese fakulteite moet tot oop fakulteite hervorm word waarin die Oosterse godsdienste in die leerplanne van vergelykende godsdiens en godsdienswetenskap ingesluit moet word.

Daar word baie van die bonatuurlike, kosmiese węreld in sekere opvoedingsprogramme gemaak. Deur ‘n hernude belangstelling in die astrologie word die invloed van die hemelliggame op die lewens van mense bestudeer. Paranormale verskynsels word in ‘n toenemende mate ondersoek, en verskeie universiteite in die węreld gee erkenning aan holistiese genesingspraktyke, insluitende die rol van tradisionele genesers soos toordokters in die behandeling van pasiënte. Hulle psigo-tegnieke, natuurgenesingsmiddels en mistiese medisyne word vir baie mense aanbeveel.

Die Nuwe Era se alternatiewe [kosmiese] bewussynstoestand vind aansluiting by sommige van die selfbeeldontwikkelingsteorieë waarmee in die humanistiese sielkunde geëksperimenteer word. Bestuurseminare word ook vir die sakesektor gehou waarin hierdie nuwe selfbeeld, Silva mind control, telepatie, die psigiese beďnvloeding van mense, toekomsvoorspelling vir sakeprojeksies, meditasie en joga ontspanningstegnieke aangeleer word.

‘n Tema wat sterk in die media- en vermaaklikheidswęreld beklemtoon word, is die bestaan van wesens van ‘n hoër orde in die heelal. Hulle word soms meesters van wysheid of meesters van die heelal (masters of the universe) genoem, en hulle leier is iemand soos He-man of Superman wat oor onbeperkte magte beskik.

Dié temas word op ‘n gedramatiseerde wyse in strokiesprente en TV verhale uitgebeeld, en het al die videomark verower. Dit skep ‘n heel ander ingesteldheid en denkklimaat by die jongmense, en bevorder gevoelens van ontevredenheid oor die beperkinge van hulle huidige bestaan. Hulle sien hulleself as gevangenes in ‘n węreld vol onderdrukkende strukture. Om aan hierdie wrede werklikheid te ontkom, soek die moderne jeug na helde wat die bestaande orde én die gesag van God openlik smaad, en wat aan hulle ‘n bevrydingsbeweging vir die gees, siel én liggaam bied. Deur verbeeldingsvlugte na dié ander węreld ontvlug hulle in elk geval tydelik hul huidige onaanvaarbare bestaan.

Die hedendaagse rock sterre word ook as helde beskou. Hulle plaas geen demper op die verdorwe begeerlikhede van ‘n verlore siel nie, en is ten gunste daarvan dat hulle volgelinge ontvlugtingstegnieke soos dwelms beproef. Mistiese ervarings, dronkenskap, vrye seks, heksery en satanisme word as die hoogste ideale in die wegbreekbeweging na vryheid en ongebondenheid voorgehou. Ten spyte van die selfvernietigende gevolge wat hierdie anargistiese utopia inhou, is die slagoffers daarvan só verdwaas en onder die beheer van ‘n vreemde mag, dat hulle hul lewens en toekoms verwoes sonder om twee keer te dink.

Baie van die volwassenes van ons tyd is produkte van die goddelose kultusse van die sestiger-, sewentiger- en tagtigerjare. As gevolg van die ideologiese korrupsie in hulle akademiese skoling, die morele verval in ‘n humanistiese samelewing, en die geestelike disoriëntasie in dooie en afvallige kerke, soek baie van hulle nou na avontuur en ontvlugting in opspraakwekkende kragte wat in die sfeer van die mistiese węreld is. Hierdie populęre belangstelling het na filmproduksies soos die volgende gelei: Star wars, The Empire Strikes Back, Return of the Jedi, Poltergeist, The Exorcist, Raiders of the Lost Ark, Indiana Jones and the Temple of Doom, ET, Close Encounters, en The Dark Crystal.

Die węreld is nou ryp om aan die groot superman, beoefenaar van okkultiese magte, anargis en valse vredevors, die Antichris, uitgelewer te word. Die Bybel noem hom die mens van sonde (Eng. The lawless one), die seun van die verderf, en hy wie se koms is volgens die werking van die Satan met allerhande kragtige dade en tekens en wonders van die leuen (2 Thess. 2:3-9). Is u en u kinders dalk onder die slagoffers van sy intellektuele, morele en geestelike korrupsie, of het u deur die Heilige Gees verligte oë van die verstand om die waarheid van die leuen te kan onderskei? Die koninkryk van die duisternis werp nou alles in die stryd om die mensdom onder die krag van die dwaling te bring sodat hulle die leuens van sy valse vrede sal glo en aanneem.

Luciferiese leerstellings

Die Nuwe Era Beweging se wesens van ‘n hoër orde is niks anders as demone nie, en hul leier word duidelik as Lucifer geďdentifiseer. David Spangler, die hoof van Planetary Citizens, skryf bv. in sy boek, Reflections on the Christ:

“Die ware lig van Lucifer kan nie deur donkerheid, sorge en die verwerping van ander mense gesien word nie. Die ware lig van hierdie groot wese kan slegs gesien word wanneer ‘n mens se oë deur die lig van die Christus verlig is – die lig van die innerlike son. Lucifer werk in almal van ons om ons tot volkomenheid te lei. Terwyl ons die Nuwe Era tegemoet gaan, wat die era van die mens se ware volkomenheid en onverdeeldheid is, kom elkeen van ons by die punt in ons lewe wanneer ons ‘n Luciferiese inisiasie moet ontvang. Deur hierdie ondervinding tree ons tot die fase van lig en volkomenheid in ons lewe toe.”

Deur die gees van die kosmiese Christus van die onderwęreld [die Antichris] kom mense in kontak met die valse lig en valse vrede van Lucifer – die vader van die leuens. Die volle Luciferiese openbaringe is tans nog net vir die binnekringe van die Nuwe Era Beweging bedoel, aangesien nuwe lede eers deur verskeie fases van geestelike illuminasie moet gaan voordat kennis oor die ware identiteit van die beweging se hoofleier aan hulle oorgedra word.

‘n Goeie voorbeeld van progressiewe openbaring is die stelsel wat deur die Vrymesselaars gevolg word. Hulle is ‘n Nuwe Era organisasie, en hulle maandblad is ook getiteld The New Age. In die eerste 14 grade van hulle organisasie geniet die lede godsdiensvryheid, hoewel hulle aan vreemde rituele onderwerp word. Hiervandaan hoër op tot by die 29ste graad moet hulle die universele God van alle gelowe, Jahbulon, aanbid (dit is ‘n samestelling van Jahwe, die God van die Bybel; Bel of Baäl, die god van die Babiloniërs en Assiriërs; en On, die Egiptiese songod). Van die 30ste graad af boontoe noem hulle die God van die Vrymesselaars op sy regte naam, naamlik Lucifer. Albert Pike, ‘n 33ste graad leier van die Vrymesselaars in die vorige eeu, het op die 14de Julie 1889 die volgende opdrag aan die 23 Opperrade in die węreld gestuur:

“Dit wat ons vir die mense moet sę is dat ons ‘n God dien, maar dat dit die God is wat sonder bygeloof gedien word. Aan julle, die Hoofinstrukteurs-generaal, sę ons dat julle aan die broeders van die 32ste, 31ste en 30ste grade die volgende boodskap moet gee: ‘Die Vrymesselaars se godsdiens moet deur almal wat in die hoë grade geďnisieer is, in die suiwerheid van die Luciferiese leerstelling beoefen word’.”

Hy voeg in sy brief by dat as Lucifer nie die ware God was nie, dan sou Jesus, die God van die Christene, nie so bedreig gevoel het deur hom en hom sleg gemaak het nie. Die Here Jesus word dus verwerp en Satan aangehang.

‘n Sterk Luciferiese inslag blyk ook uit die werke van Alice Bailey. Sy het op madame Blavatsky se werke voortgebou en groot voorbereidingswerk vir die aanbreek van die Nuwe Era gemaak. Die Lucifer Publishing Company is in 1922 in New York deur haar gestig. In 1923 is die naam daarvan na Lucis Publishing Company verander, wat maar net ‘n ander naam vir Lucifer is. Takke van hierdie uitgewery is ook in Brittanje en Suid-Afrika gestig. Alice Bailey se Nuwe Era idees is feitlik identies aan dié van haar man, Foster Bailey, wat ‘n 32ste graad Vrymesselaar was. In sy boek, The Sprit of Masonry, sę hy onder meer:

“Die meesterbouers van die Vrymesselaars het met die verloop van tyd verskillende benaminge gehad. Daar kan na hulle verwys word as Christus en sy Kerk, die Meesters van Wysheid, die Illuminati (Verligtes), die Rishi’s van die Oosterse filosofie, die Bouers van die okkultiese tradisie, en daardie individue van uitstaande wysheid.”

Uit hierdie okkultiese, Luciferiese tradisie kom die leiers van die nuwe węreldorde. Bailey maak daarop aanspraak dat die Vrymesselaars ‘n groot rol in die instelling van die Nuwe Era sal speel, juis omdat die beweging so universalisties in sy denke en doelstellings is:

“Daar moet onthou word dat die Vrymesselaars nie spesifiek Christelik is nie. Lidmaatskap is vir persone van alle gelowe oop. Jode is 150 jaar gelede tot die organisasie toegelaat, Hindoes in 1865 en Moslems in 1836. Laat ons nie ons ideaal belemmer deur die kleinlikheid van ons sieninge en die beperktheid van ons visie nie. Ons moet ‘n organisasie in die węreld wees wat op só ‘n breë en akkommoderende basis berus dat dit nie alleen ‘n platform sal bied aan alle ideologiese denkrigtings nie, maar ook aan ‘n universele godsdiens en ‘n regering wat vrede vir die rustelose nasies sal bring.”

Aktiewe program

Die netwerk van organisasies in die Nuwe Era Beweging brei steeds uit. Hulle volg oral in die węreld aktiewe programme om ondersteuners te werf en finaal die denkklimaat ten gunste van die verskyning van hulle węreldmessias te beďnvloed. Hulle organiseer ook gereeld meditasiesessies vir konflikgebiede in die węreld. As gevolg hiervan eis hulle krediet vir alle deurbrake in die skepping van vrede en eenheid tussen groepe en nasies op.

Die afbreek van die ystergordyn tussen Oos- en Wes- Europa word in dié beweging as ‘n belangrike deurbraak ten gunste van groter eenheid in Europa gesien, asook in ‘n wyer verband tussen die Eerste- en Tweede Węreld, en uiteindelik vir die totstandkoming van ‘n węreld sonder grense.

Nuwe Era groepe het groot lofliedere gesing toe Suid-Afrika ‘n nuwe węreldorde georiënteerde regering gekry het, omdat dit met die beëindiging van die Christelike bedeling, ‘n intergeloofsbenadering, ‘n eenheidstaat vir die verskillende volke, en die gelykmaking en integrering van mense van verskillende rasse en kulture gepaard gegaan het.

Uit hulle oogpunt is belangrike voorbereidings vir dié groot deurbraak gemaak. ‘n Węreldfokus is vir die naweek van 11 tot 13 November 1989 op Tafelberg gereël. Mediteerders het selfs van oorsee af gekom om vir vrede en eenheid by Tafelberg te mediteer. Vir hulle is dit ‘n belangrike planetęre energiesentrum van waar kosmiese energie na die omliggende gemeenskappe gekanaliseer kan word.

Daar word sedert 1987 elke jaar op 31 Desember om 12 uur Greenwich-tyd in baie lande gekoördineerde meditasiesessies vir die hele węreld gehou om vrede, eenheid en versoening te bevorder. Daar word na hierdie spesiale dag as ‘n world-wide healing day verwys, omdat die hoofdoel daarvan is om die internasionale gemeenskap van sy verskeurdheid, verdeeldheid en liefdeloosheid te genees. Dié byeenkomste staan in sekere kringe ook as ‘n Luciferiese doping vir die hele węreld bekend, sodat die Christus-bewussyn van baie mense besit kan neem.

Benewens al die openbare programme om die Nuwe Era saak deur meditasie en op ander maniere te bevorder, word daar ook baie boeke gepubliseer om mense te help om hulle latente psigiese vermoëns te ontdek en te ontwikkel. Voorbeelde van sulke boeke is die volgende:

How to make ESP work for you, deur Harold Sherman. Die skrywer leer sy lesers om hulle onbenutte psigiese en geestelike gawes te leer ken en te gebruik. Hierdeur kan hulle in die toekoms insien, hulle drome self interpreteer en ook hulle inherente genesende kragte gebruik. Hipnose word bespreek, asook ondervindinge buite die liggaam (astrale reise).

Develop your psychic abilities, deur Litany Burns. Die beginsels van psigokinese word hierin behandel, asook psigiese genesing, heldersiendheid, telepatie, die gebruik van geestelike gidse, en hoe om as ‘n spiritistiese medium op te tree. Skakeling met die geesteswęreld word sterk aangemoedig. Psigiese hulpmiddels soos ouija-borde en die bestudering en herstel van mense se auras word ook bespreek.

Finding your answers within, deur Dick Sutphen. Die boek word bekend gestel as A complete New Age manual for healing and enlightenment from America’s foremost psychic researcher. Groot klem word op psigiese regressie na vorige lewens gelę, asook op geestelike gidse wat ‘n persoon op sy reis na sy vorige lewe kan begelei. Hierdie vorm van psigo-terapie is op die idee van reďnkarnasie gebaseer. Die stelling word gemaak dat baie van die emosionele- en gesondheidsprobleme wat ‘n persoon mag hę, toegekryf kan word aan letsels, skokke en traumatiese ondervindings wat hy in sy vorige lewensiklus opgedoen het. ’n Geestelike gids help hom dan om in ‘n meditatiewe, mistiese ervaring na hierdie lewe terug te keer. Daar word dan van die aard van die probleem kennis geneem en dit word reggestel, waarna die simptome wat hom geteister het, sal verdwyn.

Die aanslag op die ou orde en op tradisioneel Christelike waardes is omvangryk en goed beplan. Dit word deur ‘n horde verleidende geeste uit die koninkryk van die duisternis gerugsteun. Enigeen wat deur sy nuuskierigheid oorval word of uit onkunde homself hiervoor oopstel, sal die krag van die dwaling ontvang om die leuen te glo. Van hierdie misleiding af moet u baie ver wegbly!

“Moenie in dieselfde juk trek saam ongelowiges nie, want watter deelgenootskap het die geregtigheid met die ongeregtigheid, en watter gemeenskap het die lig met die duisternis? En watter ooreenstemming het Christus met Bélial?… Daarom, gaan onder hulle uit en sonder julle af, spreek die Here” (2 Kor. 6:14-17).

Die Christelike antwoord

Omdat die Nuwe Era Beweging op ‘n totaal nuwe lewens- en węreldbeskouing berus, is dit nodig om sommige van die basiese aannames daarvan teenoor erkende Christelike waardes te stel. Hieruit sal die dwalinge van die Nuwe Era ideologie duidelik blyk, waarvan sommige baie subtiel is:

Ryk van die Antichris

Ryk van Christus

Sintetiese (integrerende) denke wat verskille ignoreer en alle dinge in ‘n groter geheel saamvoeg, word as die hoogste ideaal nagestreef.

Antitetiese (teenstellende) denke wat dinge konseptueel van mekaar onderskei en in bepaalde kategorieë plaas, is die benadering tot die werklikheid.

Konvergensie of samevloeiing deur die bou van versoeningsbrűe moet bevorder word totdat alle dinge in die węreld verenig is.

Divergensie of uiteenloping na ‘n punt van ewige skeiding tussen lig en duisternis moet altyd erken en aanvaar word (die smal- en breë weg).

Kosmiese eenheid en die ontdekking en ontwikkeling van kosmiese kragte deur alle mense word aangemoedig.

Die kosmiese sfeer van demone is verbode terrein en die eksperimentering met okkultiese kragte is ontoelaatbaar.

Panteďsme – God is in alles aanwesig, ook in die diere en die natuur. Alle mense is inherent gode. Hulle moet net die god binne-in hulle ontdek en ontwikkel.

Monoteďsme – God is bokant sy skepping en die mens verhewe. Hy werk in die mens maar is nie deel van die mensheid nie en moet deur die mens in gebed genader word.

Die mens is deel van die natuurlike skepping, en deel met die plante en diere ‘n element van goddelikheid. In ‘n evolusieproses moet hy na hoër lewensvorme ontwikkel.

Die mens is ‘n unieke skepping van God omdat hy ‘n onsterflike gees het. Hy staan teenoor die natuurlike skepping en moet dit onderwerp en ook daaroor heers.

Die mens veredel homself in verskeie lewensiklusse. Hy kom deur reďnkarnasie meermale terug aarde toe, en kan sodoende na hoër vlakke van wysheid ontwikkel.

Die mens het net een lewensiklus. Dit is vir hom bestem om een maal te sterwe, en daarna kom die oordeel (Heb. 9:27). Hy kry nie nog ‘n kans ná sy dood om gered te word nie.

Die eenheid van die menslike familie moet ook godsdienstig manifesteer. Alle gelowe moet aanvaar dat hulle dieselfde God aanbid. Die een geloof moet dus nie as beter as die ander beskou word nie, en almal moet hande vat en verenig.

Die mensdom moet besef dat hy in twee kampe verdeel is, nl. die familie van valse godsdienste en die enigste ware godsdiens. Diegene wat in die duisternis is, word genooi om oor te kom na die lig. Die twee ryke kan beslis nie verenig word nie.

Omdat alle gelowe ten diepste dieselfde oorsprong het, wag hulle ook vir dieselfde kosmiese Messias wat hulle sigbaar sal verenig ná sy koms. Werk dus almal saam!

Omdat daar godsdienstig twee opponerende ryke is, gaan elk van hulle ‘n Messias na die aarde toe stuur – die ware Christus en die Antichris. ‘n Keuse moet dus gemaak word.

Die mens is inherent goed. Daar is ook niks slegs in die kosmos nie, en daar  is nie ‘n duiwel of ‘n hel nie. Die mens hoef nie deur wedergeboorte verander te word nie.

Die mens is innerlik bedorwe weens die sondeval. As hy nie weergebore word nie, is sy bestemming die hel. Dit is ‘n ernstige dwaling om hom te laat verstaan dat hy innerlik goed is.

Deur ‘n selfinkering, oopstelling en ‘n meditatiewe afdaling na jou eie dieper self kan jy met die Christus binne-in jou kontak maak en hierdie kragbron in jou lewe ontsluit.

In die gebed kan met Jesus Christus kontak gemaak word deur na sy genadetroon te nader. Sy vrede van sondevergifnis kan ervaar word, wat alle verstand te bowe gaan.

Transendentale Meditasie moet as model vir alle vorms van meditasie gebruik word. Hierdeur word die gemoed verander en ‘n reënboogbrug na die kosmiese sfeer gebou.

Gebed is onvervangbaar. Mens moet nugter en waaksaam wees om te kan bid, en nie in ‘n mistiese toestand nie. Daar is nie so iets soos Christelike meditasie nie.

Wanneer groot groepe saam mediteer, kan die mensdom se omstandighede positief deur ‘n invloei van kosmiese energie verander word deur verdeeldheid te genees. Die mens is sy eie god.

Wanneer Christene saam bid oor ‘n saak, werk die Heilige Gees kragtig om sy doel te bereik. Die mag van die duisternis word gebreek en siele gered. God verhoor gebed en verander dinge ten goede.

Versoening tussen mense, ideologieë en gelowe geskied deur die uitwissing van grense, kompromie, eenwording en samegroeiing. Die verskillende partye moet nie hulle eie norme en groepsbelange verabsoluteer en handhaaf nie.

Versoening tussen mens en God geskied by die kruis op grond van die soenverdienste van Jesus Christus. Versoening tussen mense geskied op grond van onderlinge samewerking, ooreenkomste en die sinvolle instandhouding van grense.