Nuwe Era Genesing is in die Okkulte Gewortel

Medisyne, asook die manier waarop siekte behandel word, is besig om te verander. Alternatiewe medisyne neem baie in gewildheid toe, terwyl die wetenskap en mistiese spiritualiteit in sommige gevalle besig is om hande te vat en n nuwe koers vir gesondheidsorg in te slaan. Nuwe Era medisyne behels die gebruik van Oosterse, okkultiese metodes van genesing waarin daar op die behandeling van die hele persoon liggaam, siel en gees aangedring word. Hierdie term word dikwels afwisselend met holistiese medisyne en alternatiewe medisyne gebruik. Okkultiese en metafisiese terminologie word van Nuwe Era medisyne en genesingstegnieke verwyder om dit vir die wye publiek meer aanvaarbaar te maak. Die gevolg is dat mense van hierdie genesingsvorm gebruik maak sonder om te besef waarby hulle betrokke is.

Alternatiewe terapie word aan mense gebied om biomedisyne en die nadelige newe-effekte daarvan uit te skakel. Pasinte word aangeraai om in plaas van pynstillers liewer akupunktuur te ondergaan, terwyl die balansering van kosmiese energie aangemoedig word om moontlike operasies en duur medisyne mee te vervang.

Die denkrigting waarop Nuwe Era medisyne gebaseer is, is dat daar n intelligensie, n kosmiese krag of n lewenskrag is wat in die hele skepping teenwoordig is, en dat mense siek word wanneer hulle nie behoorlik by hierdie kragveld ingeskakel is nie. Gesondheid word as n holistiese konsep voorgestel, waarby die emosionele, geestelike n liggaamlike aspekte van die mens se bestaan ingesluit is. Tegnieke waardeur die mens se gesondheid op al hierdie terreine verseker word, is nie aan algemene praktisyns bekend nie omdat hulle net op liggaamlike siektes ingestel is. Nuwe Era praktisyns, aan die ander kant, is weens die mistiese werking van die universele lewenskrag, asook pogings tot die herstel van die kosmiese energievloei in die pasint, op die gesondheid van die totale persoon ingestel.

Dit is n bekende okkultiese leerstelling dat alles in die heelal vibrasies, n klank, n kleur, n nommer en n vorm het. Hierdie eienskappe kan gebruik word om deur die regte energievloei veranderings in n organisme te weeg te bring, of om organismes wat nie reg funksioneer nie, te genees. Die hande is kragtige instrumente wat vir okkultiese genesing gebruik word. n Bekende Nuwe Era skryfster, Alice Bailey, het ges: Dit is n okkultiese feit dat geestelike energie deur die hande van n dissipel oorgedra kan word. Massering, die oplegging van hande en die toepassing van druk op sekere liggaamsdele deur die praktisyn se hande, kan pasinte egter aan gevaarlike okkultiese invloede blootstel.

In okkultiese genesing word die ware bron van die energie wat gebruik word, selde openbaar gemaak. Om hierdie rede is dit by enige godsdiens aanpasbaar, en word soms ook as baie Christelik voorgestel om meer gewillige slagoffers te kry. Sekere praktisyns beroep hulleself op die God van die vestings (Eng. the God of forces) omdat hy in beheer van die kragte is wat deur hulle gemanipuleer word. Dit is n titel van die duiwel. Die komende Antichris sal homself teen die ware God verhef, en in sy plek die God van vestings, of kragte, vereer (Dan. 11:36-38; vgl. Op. 13:2). Miljoene mense word mislei deurdat hulle hulself aan mistiese tegnieke onderwerp waarin daar van Satan se krag gebruik gemaak word.

Die volgende is sommige van die mistiese terapie wat deur Nuwe Era praktisyns as n alternatief vir biomedisyne gebruik word:

Genesing deur klanke. In die Nuwe Era filosofie word geglo dat elke orgaan in die liggaam sy eie vibrasies het. Die vloei van energie deur hierdie organe kan deur onnatuurlike geluide soos die lawaai van motors en gille van angs, woede of pyn geblokkeer of uit balans gegooi word. Meditatiewe Nuwe Era musiek word gebruik om die siel te kalmeer en alternatiewe bewussynstoestande te skep. Aanvullend tot musiek word daar ook van mantras, of heilige woorde, gebruik gemaak om na die dieptes van die siel deur te dring en die onderbroke energievloei reg te stel. Die gevaar wat aan meditatiewe transtoestande soos di verbonde is, is dat n persoon homself vir vreemde geeste oopstel, waarna dikwels as geestelike gidse verwys word. Hulle is demone wat hulleself as engele van die lig voordoen (2 Kor. 11:14), met die doel om die persoon te help om n valse vorm van innerlike vrede en genesing te verkry, en ook as raadgewers op te tree wanneer besluite geneem moet word.

Genesing deur kleure. In Nuwe Era genesing word daar ook van kleure gebruik gemaak. n Esoteriese betekenis word aan elke kleur verbind. Genesing en n positiewe energievloei word bevorder wanneer die mistiese betekenis van n spesifieke kleur gevisualiseer word. Voorwerpe met die kleur van die probleemarea word naby aan die siek liggaamsdeel gesit om genesing in die hand te werk. Vrugte met genesende kleure word ook geet, terwyl klere met ooreenstemmende kleure gedra word. Astrologie speel ook in hierdie genesingsvorm n rol omdat die sterrebeelde in die sodiak volgens okkultiese denke hulle eie kleure het wat met di van die menslike anatomie ooreenstem.

Genesing deur kristalle. Kristalle het na bewering golwe van vibrasie wat op n mistiese vlak met die energievloei van die aarde n van mense verbind is. Hulle word gebruik om psigiese of kosmiese energie ter wille van genesing en die bereiking van alternatiewe bewussynstoestande te versterk of reg te kanaliseer. Die tydskrif Time het die opmerking gemaak dat kristalkrag en kristalgenesing onder die mees gewilde Nuwe Era tegnieke tel om siektes te genees en die bewussyn te verruim. Afhangende van die aard van die siekte sal die kristal warm of koud word wanneer dit oor n persoon se aura beweeg word. Volgens hierdie okkultiese geloof absorbeer die kristal slegte energie wat in die liggaam teenwoordig is. Mense sit ook kristalle onder hulle kopkussings om mooi drome te h en in hulle onderbewussyn deur die kosmiese wysheid waarmee die kristalle hulle in verbinding bring, geleer te word.

Bioterugvoer. n Instrument word gebruik om die vyf sintuie van die mens uit te brei met die oog daarop om sterker gewaarwordings tot gevolg te h. Sodoende word jou gees en liggaam verenig op n manier waarop jou normale bewussyn dit nie kan doen nie. Die dieper, gentegreerde bewussynstoestand werk ontspanning, kreatiwiteit en intusie in die hand. In reaksie op die inligting wat jy van die monitor af ontvang, neem jy bewuste beheer oor jou liggaamlike prosesse oor. Jy word in staat gestel om jou spiere, die bewegings van jou o en jou breingolwe te beheer, en jy kan ook selfhipnose beoefen deur n alternatiewe bewussynstoestand te verkry. Op hierdie manier betree jy die kosmiese sfeer en maak van n okkultiese energiebron gebruik.

Genesing deur blomme. Edward Bach was n Londense dokter wat sy praktyk laat staan het om genesing deur die gebruik van blomme verder te ontwikkel. Blomme word van verskeie mak n wilde plante verkry. Die rotsroos word bv. gebruik om gevalle van uiterste vrees te behandel, terwyl daar meer as 30 ander medisynes berei word om emosionele probleme mee te behandel en sodoende die genesing van die liggaam te bevorder. Die filosofie van hierdie terapie berus op die aanname dat blom-geneesmiddels n persoon sal help om negatiewe emosies soos vrees, bekommernis en depressie te oorkom. Daardeur sal hy gehelp word om van fisiese siektetoestande wat deur versteurde emosies veroorsaak word, te genees. n Persoon se gemoedstoestand is in n direkte verhouding tot sy liggaamlike gesondheidstoestand. Wanneer vrede en harmonie na die gemoed terugkeer, keer gesondheid na die liggaam terug. In hierdie geval word daar ook van kosmiese energie gebruik gemaak, aangesien daar geglo word dat die genesing van versteurde emosies op n mistiese manier plaasvind. Dit is maar net nog n manier om die vloei van kosmiese energie na die pasint te verseker.

Aromaterapie. Dit is die kuns van genesing deur middel van die inaseming van noodsaaklike geure van blomme, kruie en geurige houtsoorte, om daardeur die liggaam, siel en gees in balans te bring. Plantekstrakte en plantolies word ook vir massering gebruik. Die holistiese aard van hierdie terapie blyk duidelik uit die aanspraak dat dit die mens se gees en siel kan benvloed.

Astrale reise. Hierdie gebruik word ook as reise van die siel beskryf. n Persoon word geleer om tydens sy drome by sy bewussyn te wees en na ander dimensies van geestelike sfere te reis. Tydens hierdie ondervindings, wat plaasvind wanneer sy liggaam slaap, sien mense gewoonlik n lig en hoor ook hemelse musiek. Hulle ontmoet geestelike gidse wat hulle help om hulle persoonlike probleme op te los. Uit n Christelike oogpunt gesien, stel mense hulle gees deur middel van astrale reise in mistiese sfere oop waar demone beheer oor hulle kan verkry.

Die lees van auras. In Nuwe Era genesing word geglo dat elke persoon deur n aura, of energieveld, omring word wat die vorm van sy of haar liggaam aanneem. Verskillende kleure in die aura gee n aanduiding van die persoon se gesondheid, houding en bewussynstoestand. Grys word met vrees en depressie geassosieer, oranje met hoogmoed, terwyl rooi flitse op woede dui. Deur die aura van n persoon te lees, kan siektes vasgestel word nog voordat die simptome daarvan waarneembaar is. Nuwe Era praktisyns het die vermo om n persoon se aura te reinig en weer reg in te stel. N die terapie moet hy sy hande skud om enige negatiewe energie wat aan hom mag kleef, af te skud. Hy het n sesde sintuig, of derde oog, nodig om verborge dinge soos auras te kan sien.

Refleksiologie. Dit word ook areaterapie of drukmassering genoem, en is n tegniek wat die massering van n persoon se voete op bepaalde plekke behels om ontspanning of die verligting van pyn in ander liggaamsdele tot gevolg te h. Om bv. die groottoon op die regte plekke te masseer, kan help om hoofpyn, skildklier- en nekprobleme te verlig. Refleksiologie is nie net tot die voete beperk nie. Die hande en ander liggaamsdele het ook sulke punte of areas. Dr. William Fitzgerald het hierdie ou tegniek laat herleef en in 1913 aan die mediese professie voorgel. Hy het dit areaterapie genoem omdat hy die liggaam in tien areas verdeel het vyf aan elke kant. Hoewel min mense refleksiologie ken, is dit n baie ou, okkultiese tegniek. Dit is op die teorie van die jin en jang, asook die vyf elemente, gebaseer, wat n antieke okkultiese beskouing uit Sjina is.

Handpalmlees is n okkultiese gebruik van toekomsvoorspelling deur middel van die lees van die handpalm. Dit is ook op die teorie van die jin, jang en die vyf elemente gebaseer. Volgens Oosterse waarsers bevat die handpalm die geheime van die lewe. Volgens n antieke Sjinese beskouing is die handpalm n replika van die jin en jang, en kan dit inligting oor siekte, goeie gesondheid n toekomstige gebeure verskaf. Deuteronomium 18:10-12 s dat diegene wat met waarsers ( bv. sterrewiggelaars en handpalmlesers) , die verklaring van voortekens of towery omgaan, n gruwel vir die Here is en nie onder sy volk mag voorkom nie.

Reiki. Die woord reiki is van die Japannese woorde rei (universele gees) en ki (energie) afgelei. Dit verwys na n gebalanseerde, kosmiese energiekrag. Die beginsel waarvolgens reiki werk is dat dit nadelige energie in jou aura, of lewenskrag, oplos. Dit kan op die fisiese, emosionele, verstandelike f geestelike vlakke wees. Reiki help om n gebalanseerde energieveld te skep, wat op sy beurt harmonie in die menslike liggaam tot gevolg het, sodat genesing kan plaasvind. Mense wat reiki genesers wil word, moet eers leer om by die reiki energieveld in te skakel sodat hulle natuurlike genesingskrag verhoog kan word. Hierdie energie word deur n reiki meester aan sy studente oorgedra. Hy leer hulle om geleidelik meer hierby in te skakel, en openbaar ook aan hulle simbole van meditasie, dikwels joga meditasie, wat gebruik kan word om hor vibrasies van energie te ervaar. Hierdie meditasie word deur n universele krag gelei, wat elke student op sy of haar reis na genesing begelei. Reiki is n okkultiese tegniek wat daarop ingestel is om pasinte deur middel van n verborge geestelike kragbron te manipuleer. In reiki het ons dieselfde probleem as met terapeutiese aanraking en ander vorms van spiritualistiese of psigiese genesing. Oppervlakkig lyk dit of daar niks met hierdie gebruike verkeerd is nie, daarom dink mense verkeerdelik dat dit nie skade kan doen nie. Dit kan egter ernstige emosionele en geestelike probleme veroorsaak. Om hierdie rede moet reiki heeltemal vermy word.

Die Pilates metode. Hierdie oefenprogram wat op die fiksheid van die liggaam en gees ingestel is, is deur n Duitser, Josef Pilates, ontwikkel. In die program word daar van basiese strekoefeninge en liggaamsbewegings gebruik gemaak. In baie gevalle word daar egter in die gimnasiums en oefensentrums waar die program aangebied word, ook van beheerde asemhaling en Nuwe Era tegnieke soos visualisering, kundalini joga and tai chi gebruik gemaak. Wanneer dit gedoen word, word die deur na toegang tot n okkultiese energieveld geopen, wat benut word om die gees en siel van persone wat die oefeninge doen, te versterk. Hierdie program leen homself vir sulke assosiasies.

Gevolgtrekkings: Volgens Ankerberg & Weldon (Encyclopedia of New Age Beliefs) is daar twee groot probleme met Nuwe Era medisyne: (1) Nuwe Era praktisyns is gewoonlik nie kundig op die terrein van biologiese medisyne nie; en (2) hulle behandeling van die liggaam, siel en gees is op okkultiese aannames en gebruike gebaseer. In beide gevalle kan daar skade aan n persoon se gesondheid veroorsaak word. Die basiese okkultiese aannames is di van n magiese lewens- en wreldbeskouing waarin alles met bonatuurlike kragte deurtrek is, alternatiewe bewussynstoestande waarin mense na mistiese sfere van benvloeding verplaas word, asook n verborge liggaamsenergie wat uit die kosmiese sfeer van die jin en jang onttrek en ook daaruit beheer word. Okkultiese gebruike sluit bv. die lees van auras, akupunktuur, terapeutiese aanraking, kristalwerk, joga, transendentale meditasie en astrale reise in.

Elke persoon moet baie seker daarvan maak dat hy of sy nie by die Nuwe Era Beweging se holistiese terapie betrokke raak nie, aangesien dit noodwendig tot okkultiese benvloeding sal lei. Dit beteken egter nie dat alle geneesmiddels buite die Westerse biomedisyne deel van die Nuwe Era Beweging se alternatiewe medisyne is nie. Daar is kruie en ander natuurlike geneesmiddels wat bewese genesende eienskappe het, sonder dat daar enige mistiese idees of gebruike daaraan verbonde is. Vra vrae en doen eers navorsing voordat jy n stempel van goedkeuring op enige geneesmiddel plaas. Die duiwel verberg op n listige wyse sy ondermynende aktiwiteite vir die oningeligtes, in n poging om hulle in sy web te vang en aan sy invloedsfeer bloot te stel.

Deel van n groot netwerk

Die geneeskunde is maar net een van verskeie lewensterreine wat deur die Nuwe Era Beweging binnegedring is in n poging om die hele wreld aan die beheer van demoniese magte te onderwerp. Die einddoel met di beweging is dat alle godsdienste dieselfde, universele god sal aanbid, wat in die Oosterse filosofie as n onpersoonlike energiebron voorgestel word. Hulle beywer hulleself daarvoor dat God in die Westerse wreld net as n positiewe krag beskou sal word wat in die hele skepping teenwoordig is, ook in mense. Omdat Hy volgens hulle nie n persoon is nie, moet gespreksgebede gestaak en deur stille meditasie vervang word totdat die mediteerder vrede in sy hart ervaar. Aangesien die Nuwe Era god ook diep binne-in mense verskuil is, moet hulle geleer word om na die middelpunt van hulle wese af te daal en deur n alternatiewe bewussynstoestand die oorgang na mistiese sfere te maak om sodoende hulle eie genesing en algemene welsyn te verseker (vir meer inligting oor hierdie gebedsvorm, lees ons artikel: Die gevaar van sentreringsgebede).

Wanneer hierdie dwaling sterk posgevat het, sal die evangeliese Christendom met sy veroordelende houding teenoor ander gelowe, volgens hulle gaandeweg sy ondersteuning verloor en deur multigodsdienstige denke en meditasiepraktyke vervang word. Die hele wreld met al sy gelowe sal dan vir dieselfde messias wag om n verenigde nuwe wreldorde van internasionale vrede en eenheid in te lui. Die politieke leiers sal ook hulle volle steun aan hom verleen, daarom sal die hele wreld verwonder agter die Antichris aangaan (Op. 13:3).

Wanneer hierdie misleier van Satan die wreld oorgeneem het en regeer, sal tekens en wonders met behulp van die demoniese kragveld wat volgens Efsirs 6:12 die wreld omring, algemeen voorkom. Dit sal alles op misleiding en bedrog gebaseer wees, daarom s die Bybel dat die Antichris se koms sal wees volgens die werking van Satan met allerhande kragtige dade en tekens en wonders van die leun (2 Thess. 2:8-9). Di antichristelike netwerk is vinnig besig om die wreld in sy mag te kry en onder valse voorwendsels te genees en te verenig.