Baie Gelowiges in SA ry Saam op die Koninkrykswa

Prof. Johan Malan, Mosselbaai (Feb. 2010)

Christene word toenemend aan hulle byna vergete heerskappy-mandaat herinner en daardeur gemobiliseer om by pogings betrokke te raak om die hele węreld te beheer en te hervorm. Dit gebeur veral in die VSA en Suid-Afrika vanwaar die internasionale transformasiebeweging beplan en uitgevoer word. Dissipels van Christus het na bewering, soos gelowiges in die Ou Testament, nagelaat om hulle Bybelse mandaat uit te voer om die węreld te regeer, en word nou regstreeks verantwoordelik gehou vir die ernstige morele en geestelike krisis waarin die węreld homself bevind.

Die Joy-tydskrif in Suid-Afrika is een van baie stemme wat opgaan om Christene uit te daag om hulle godgegewe mandaat op te eis wat hulle aanhoudend vir byna tweeduisend jaar al verontagsaam het. In die Byvoegsel hieronder kan ‘n onlangse wekroep gelees word waardeur ‘n beroep op Christene gedoen word om hulle status as konings te aanvaar. Die volgende kommentaar word gelewer om die swakhede en verkeerde toepassings van die argumente ten gunste van dominionisme aan die lig te bring, en ook die korrekte Bybelse perspektief op die eindtydse openbaring van God se koninkryk aan te bied:

Die aard en vervulling van die heerskappymandaat

Die oorspronklike mandaat om die aarde te onderwerp en daaroor te heers (Gen. 1:26-28) is voor die sondeval gegee. Dit het op die veronderstelling berus dat mense wat na die beeld van God geskape is, altyd in ooreenstemming met sy goddelike natuur sou optree wat aan hulle verleen is. As kinders van die lig is hulle groep om mederegeerders met God oor sy skepping te wees. Die verdorwe natuur van die mensdom ná die sondeval het hulle egter onwaardig gemaak om oor die werke van God se hand te regeer. Proff. John Walvoord en Roy Zuck (The Bible Knowledge Commentary, bl. 29) sę: “As gevolg van die sonde is alle dinge nie onder die mens se beheer nie (Heb. 2:8). Jesus Christus sal by sy wederkoms beheer oor die hele aarde vestig.”

In Hebreërs 2:8 verduidelik Paulus die mens se huidige status: “Alle dinge het U onder sy voete gestel... Maar nou sien ons nog nie dat alle dinge aan hom onderwerp is nie.” Die vervulling van die heerskappymandaat sal Messiaans en eskatologies wees. Christene is nie tans in beheer van die węreld nie, en het nęrens enige opdrag om dit te doen nie.

Gedurende die kerkbedeling was ware Christene altyd ‘n klein minderheid in die węreld, en hierdie situasie sal voortduur totdat Christus weer kom (Matt. 7:14; Luk. 13:23-24; Joh. 3:19). Ons is geroep om die lig van ‘n geestelik donker węreld en die sout van ‘n moreel bedorwe aarde te wees (Matt. 5:13-14). As sodanig is ons in opposisie teen die werke van die duisternis wat deur die groot meerderheid ongeredde mense beoefen word (Ef. 5:11). Die węreld sal ons haat en vervolg (Joh. 15:18-19; 16:33) terwyl ons skyn soos ligte te midde van ‘n krom en verdraaide geslag (Fil. 2:15).

In die huidige bedeling is ons nie konings nie, maar getuies vir Christus wat dikwels deur die węreld verag word. As soldate van die kruis word ons aangeraai om die volle wapenrusting van God aan te trek sodat ons staande kan bly teen die liste van die duiwel (Ef. 6:10-12). Ons moet stryd voer teen “die owerste van die mag van die lug, [teen] die gees wat nou in die kinders van die ongehoorsaamheid werk” (Ef. 2:2). Selfs mede-Christene sal ons kritiseer en verwerp as ons die standaard van heiligheid verhoog na dit wat die Here van ons verwag.

Geestelike oorlogvoering in die kerkbedeling word duidelik op individuele gelowiges toegepas. Ons word geleer hoe om oor die versoekings van Satan te oorwin en geestelik sterk te word in die Here. Ons het beslis nie die opdrag om Satan uit gemeenskappe, stede, streke en selfs hele lande uit te werp, en daardeur die węreld van demoniese bindings en vestings te bevry as ‘n voorspel tot die hervestiging van God se koninkryk nie. Die vyand kan dalk lag vir die organisering van massabyeenkomste as pogings om mag teen hom te monster sodat hy uit ‘n betrokke gebied moet padgee. Hy sal hier bly totdat Christus kom om hom in ‘n put te bind en dan die koninkryk van die hemel te vestig. Tot daardie tyd moet ons as gelowiges vasstaan in die vryheid waarmee Christus ons vrygemaak het en altyd die duiwel weerstaan.

Satan regeer in die harte van ongeredde mense. Omdat hulle in die meerderheid is, het hy aansienlike invloed in węreldse sake. Ons as Christene leef in ‘n vyandige omgewing en moet leer om dit oorwinnend te doen totdat die Here kom. Sonder om aan negatiwiteit toe te gee, moet ons eerder meer probleme in die węreld verwag as wat ons glo dat ons voor die wederkoms van Christus God se koninkryk fisies op aarde sal kan vestig.

Oordeel voor die openbaring van die koninkryk

Die Bybel stel dit baie duidelik dat die kerkbedeling nie na die vestiging van God se koninkryk op aarde sal lei nie, maar inteendeel tot op die vlak van ongekende misleiding sal verval. Die groot afval van die waarheid af sal die weg vir die openbaring en węreldwye aanvaarding van die Antichris en sy sataniese koninkryk voorberei. Dit mag dalk na ‘n verregaande idee klink dat Christelike kerke sal verval tot op die punt waar hulle ‘n “ander Jesus” as die kosmiese Christus van alle gelowe sal aanvaar (vgl. 2 Kor. 11:4; Op. 13:3-4), maar dit sal nietemin gebeur. ‘n Groot aantal misleide Israeli’s sal ook die valse messias volg en aanbid (Joh. 5:43). Ten spyte van ortodokse Jode se natuurlike vooroordeel teen godsdienstige idees wat in botsing met hulle vertolking van die Tora is, sal hulle die geloofsbriewe van hierdie komende misleier aanvaar, wat daarop aanspraak sal maak dat hy die beloofde seun van Dawid is. Miljoene misleide Christene sal dieselfde doen (Op. 13:3-4).

Die Antichris se regering op aarde (die verdrukking van sewe jaar) sal ook ‘n tyd van goddelike oordele oor die goddeloses wees. Die teenwoordigheid van die ware kerk van Christus as ‘n tempel van die Heilige Gees, weerhou die openbaring van die Antichris en die uitstorting van goddelike toorn (2 Thess. 2:6-8). Kort nadat die bruid van Christus tydens die wegraping van die aarde af weggeneem is, sal die Antichris geopenbaar word. Dit sal gebeur wanneer die eerste seël van God se eindtydse oordele in die hemel gebreek word.

Dominioniste verwerp geheel en al die profetiese scenario van ‘n komende donker tydperk in die węreldgeskiedenis omdat dit met hulle koninkryksvisie bots. Hulle diskrediteer Bybelse profesieë oor ‘n groot afval omdat dit as ‘n teken van neerlaag teen die aanslag van die koninkryk van die duisternis gesien word, en stel hulleself ten doel om die huidige proses van verval te stuit en om te keer. Dit is die rede waarom hulle gelowiges nie teen eskatologiese tekens soos geestelike misleiding, moeilike tye, die opkoms van die Antichris en die eindtydse uitstorting van God se toorn waarsku nie.

Deur die verkondiging van hulle koninkryksvisie gee hulle aan mense valse hoop op beter tye wat voorlę, berei hulle nie voor op dit wat kom nie, en verswak in die algemeen hulle weerstand teen bose magte. Hulle leer aan hulle volgelinge ‘n verkeerde vorm van geestelike oorlogvoering wat daarop gerig is om territoriale vestings van die vyand neer te werp en daardeur die hele samelewing van demoniese bindings te bevry, in plaas daarvan dat die neerwerp van vestings op hulle eie lewens toegepas word.

Verder is dominioniste ook vatbaar vir die geestelike gevare van die ekumeniese beweging. Hulle heerskappy-doelstellings vereis samewerking en die uiteindelike eenwording van alle Christelike kerke en sektes sodat hulle ‘n verenigde front teen die vyand kan vorm. Hulle staan nie baie sterk op leerstellige beginsels nie, uit vrees dat dit aanstoot mag gee aan hulle vennote wat ander oortuigings huldig. Die gevolg is dat hulle koninkryk op ‘n baie onvaste teologiese fondament gebou word en oop is vir allerlei vreemde vertolkings van die Skrif. Die dispensasionele konteks van die Bybel word geďgnoreer en hulle dra dikwels beloftes oor ‘n toekomstige Messiaanse staat na die kerkbedeling oor.

Die Bybel stel dit baie duidelik dat die kerkbedeling deur die bedeling van die Antichris se regering op aarde gevolg sal word. Dit sal ook die tyd van die oordeel en verdelging van die goddeloses wees. Aan die einde van die verdrukking sal Christus vir die groot oordeel van die goddeloses by die slag van Armageddon terugkeer. Hy sal ook die duiwel vir ‘n duisend jaar lank in ‘n bodemlose put bind en dan sy duisendjarige vrederyk instel met Jerusalem as hoofstad. Om aan mense voor die wederkoms van Christus ‘n koninkryksvisie te gee, is net om hulle deur ‘n growwe verdraaiing van Bybelse profesieë te verwar.

Israel se Messiaanse koninkryk

‘n Ander punt van kritiek teen dominioniste is dat hulle geen erkenning aan die fisiese, politieke en geestelike herstel van Israel in hulle godgegewe land verleen nie. Die beloftes wat aan Israel gemaak word, word op die kerkbedeling toegepas, insluitend dié oor die Jode se terugkeer na die Beloofde Land. Joy sluit hulle artikel af deur te sę: “Church of Christ we have a Promised Land to enter. We have a preferable future for our country. But we have to step out to possess the land. Rise up Church of the Most High God, take up your shield of faith and reclaim the Dominion Mandate.” Dit is ‘n duidelike bewys van vervangingsteologie: Israel word die kerk en die węreld word die Beloofde Land waaroor die kerk nóú, voor die wederkoms van Christus, moet regeer.

Lees ook op www.bibleguidance.co.za die volgende artikel oor Israel se Messiaanse koninkryk: “Israel en die Messiaanse Koninkryk: ‘n Bondige Kommentaar oor die Boek Jesaja.”

In die kommentaar hierbo het ons standpunt ingeneem teen die volgende artikel wat deur die Joy-tydskrif gepubliseer is:

Addendum: Reclaiming the Dominion Mandate

Herdruk uit Joy, Nov. ’09

The ‘Dominion Mandate’ is one of the most important assignments given to man by God. Tragically however, to a large extent, the Church seems to have moved the ‘Dominion Mandate’ down its list of priorities. The Dominion Mandate was handed down to mankind by God at Creation. In Genesis 1:26–28 we see God create mankind in His image and then delegate authority to them to subdue and rule the earth. “Then God said, ‘Let Us make man in Our image, according to Our likeness; Let them have dominion over the fish of the sea, over the birds of the air, and over the cattle, over all the earth and over every creeping thing that creeps on the earth.’

So God created man in His own image...Then God blessed them, and said to them, ‘Be fruitful and multiply; fill the earth and subdue it; have dominion over the fish of the sea, over the birds of the air, and over every living thing that moves on the earth’.”

The responsibility of man

God created the Heavens and the earth and then handed the title deed of the earth to mankind. Genesis 3 records man’s disobedience to God’s specific instructions - causing sin to enter the earth and in so doing, losing dominion of the earth and transferring the title deed to satan.

Having deceived mankind into relinquishing the title deed, satan immediately takes control of the world system and institutes his diabolical plan to usurp God’s authority and destroy mankind. God, however, had made provision for man’s frailty and institutes His plan to rescue mankind from satan’s influence and restore the ‘Dominion Mandate’, including the title deed, to its original owners.

Redeeming the title deed

The plan of God established at the foundation of the world is the Cross of Calvary. When the last Adam, Jesus Christ, gave His life on the Cross, shed His Blood and then rose from the dead, He defeated satan, won back the title deed and restored the ‘Dominion Mandate’.

“Having disarmed principalities and powers, He made a public spectacle of them, triumphing over them in it.” Col 2:15. When Jesus paid the penalty for mankind’s sin on the Cross, He went into hell – stripped the devil of his power and disarmed him of the keys of sin and death. Those keys – that unlock the awesome power of God in the earth – were given to the Church to once again enforce the ‘Dominion Mandate’ and redeem what the devil had stolen from mankind.

The authority of Christ

In Matthew 16:18–19 Jesus declares, “... I also say to you, that you are Peter, and on this rock I will build my Church, and the gates of hades will not prevail against it. And I will give you the keys for the Kingdom of Heaven, and whatever you bind on earth will be bound in Heaven, and whatever you loose on earth will be loosed in Heaven.” The Church is the body of believers here on earth while the Kingdom of Heaven is made up of both the earthly and Heavenly realms. The Church is given full authority by Jesus – backed up by Heaven - to take back the ground subjugated by satan and to restore His rulership in the earth.

This means, the ‘Dominion Mandate’, originally given to the first Adam that he lost to satan and which Jesus redeemed at the Cross, is now the Mandate of the Church – the Body of Christ.

We are to rule and reign

Dominion is translated from the original Hebrew word ‘Radhah’ that means: to subjugate, to rule, to reign and to prevail against. The word subdue is translated from the Hebrew word ‘kabash’ which means to conquer, and to bring into subjection. Significantly, the institution God ordains to bring the earth back under His control is the Church. The earth belongs to God and He gave His Church the express mandate and the authority to restore His rule. Sadly, the Church has abdicated its responsibility to advance the Kingdom of God in the earth. The key to reclaiming the ‘Dominion Mandate’ is understanding our authority as Christians. It is impossible to reign, rule, or bring anything into subjection, without first exercising authority. Psalm 8:4–6 clearly illustrates God’s intention for mankind, “What is man that You are mindful of him...For You have made him a little lower than the angels and You have crowned him with glory and honour. You have made him to have dominion over the works of Your hands; You have put all things under his feet.”

Why are we surrendering?

Most of what is referred to as the Church today is confined to buildings and self-imposed Christian ghettoes from where the Body of Christ views the outside world with fear and disdain. Instead of taking hold of the ‘Dominion Mandate’ for which Jesus paid such a high price, the Church has retreated into the sanctuary, effectively surrendering the earth to the dominion of satan.

Godless philosophies are promoted at will in the public square without a response from God’s anointed leaders - who for the most part completely ignore the Scriptural imperative. The reality is that every thought and idea contrary to sound doctrine advanced in the public domain that remains unchallenged by the truth of God’s Word is accepted as ‘truth’. The enemy understands that if a lie is repeated often enough, it will eventually be accepted as fact. Homosexual activists operate by this principle. Homosexuals who represent approximately 2% of the population often repeat the lie they represent 10% of society. Lies and deception have immense potential to destroy individuals and nations. Why then do we ignore Scriptures like 2 Corinthians 10:4-5: “For the weapons of our warfare are not carnal but mighty in God for pulling down strongholds, casting down arguments and every high thing that exalts itself against the knowledge of God bringing every thought into captivity to the obedience of Christ”.

We are in battle

The devil seems to be winning new ground while the Church of Christ retreats even further into its sanctuaries hoping the Lord will come and take us to Heaven out of here! But that is not going to happen, because the ‘Dominion Mandate’ does not include the option to hunker down fearfully in our religious cocoons hoping the bogey man will go away and leave us alone.

The devil will not leave us alone because he understands his assignment better than we do. Why are those who advance evil agendas in society more committed and passionate about their cause than those of us who have a direct mandate from God to promote righteousness? If the Bible tells us the weapons of our warfare are not carnal - it also tells us that we have weapons and that there is a war raging!

The evidence of this war and its casualties are reported daily in our news bulletins and newspaper headlines. The devil is launching unprecedented attacks against God’s most sacred institutions in the earth – namely marriage and the family. Because marriage and family are vital cornerstone institutions critical to society, the devil relentlessly attacks them knowing that if he breaks down the family unit entire societies collapse. Society is only as strong as the average family.

Church wake up to your role

But the Church is aware of this truth as well! Why then do we not have a strategy to defend the family? Why are we not focussing our attention where the devil is wreaking the most havoc? The Church is so pre-occupied with denominationalism, erecting buildings, and hosting conferences that it doesn’t seem to have time to formulate a strategy to defend the family.

The essence of the ‘Dominion Mandate’ dictates that the Church advances against the gates of hell and not the other way round. The time is now for the Church of Jesus Christ to refocus its energy and resources on reclaiming the ‘Dominion Mandate’. It is time to halt the retreat, sound the alarm and advance the Kingdom of God into every area of life. The time is now for every believer to get out of the pew, regain and exercise their authority in Christ, and enter the battle for the glory of God! When God sent Joshua to enter the Promised Land He gave him the following instructions (Joshua 1):

1.    Arise and Go!

2.    Wherever you place your foot, I have given you!

3.    I will never leave you nor forsake you!

4.    Be strong and of good courage!

5.    Do not let the Word of God depart from your mouth!

6.    The Lord your God is with you wherever you go!

7.    Possess the land the Lord your God is giving you!

Church of Christ we have a Promised Land to enter. We have a preferable future for our country. But we have to step out to possess the land. Rise up Church of the Most High God, take up your shield of faith and reclaim the Dominion Mandate.