n Intergeloofsbenadering Vat Oral in die Wreld Pos

Prof. Johan Malan, Mosselbaai (September 2010)

En ek het n dier uit die see sien opkom met sewe koppe en tien horings, en op sy horings tien krone en op sy koppe n naam van godslastering... en die draak het hom sy krag gegee en sy troon en groot mag. En ek het een van sy koppe gesien net of dit dodelik gewond was, en sy dodelike wond is genees. En die hele wreld het verwonderd agter die dier aan gegaan. En hulle het die draak aanbid wat die dier mag gegee het, en die dier aanbid en ges: Wie is aan die dier gelyk? Wie kan teen hom oorlog voer? ... Dit is ook aan hom gegee om oorlog te voer teen die heiliges en hulle te oorwin, en aan hom is mag gegee oor elke stam en taal en nasie. En al die bewoners van die aarde sal hom aanbid (Op. 13:1-8).

Johannes stel dit baie duidelik dat daar in die eindtyd n dramatiese en wreldwye openbaring van die twee groot koninkryke sal wees wat tans nog op n verborge wyse uit die geestelike sfeer optree. Die koninkryk van God sal sigbaar geopenbaar word wanneer Jesus Christus ten aanskoue van alle mense na die aarde terugkeer om sy vyande te oordeel en sy koninkryk op aarde te vestig. Johannes s: Kyk, Hy kom met die wolke en elke oog sal Hom sien (Op. 1:7). In hoofstuk 19 s hy dat Jesus as die Koning van die konings terugkom aarde toe en dat Hy daarna die nasies met n ysterstaf sal regeer.

Die opponerende koninkryk van die duisternis gaan voor die tyd egter ook n dramatiese en sigbare verskyning maak wanneer die Antichris, wat deur Johannes die dier genoem word, as wreldleier en valse wreldmessias op die toneel sal verskyn. Satan sal hom sy krag gee en sy troon en groot mag. Aan die begin van sy regering sal hy al sy sataniese misleidingskrag inspan om die nasies te oortuig dat hy die beloofde messias en vredemaker is waarvoor almal van hulle gewag het. Hy sal met sy bose doelstelling slaag, want ons lees dat die aanhangers van alle gelowe hom as hulle wreldmessias sal navolg en aanbid.

In die lig van hierdie feite is dit duidelik dat die wreld onwrikbaar af op n multigodsdienstige bedeling afstuur waarin alle volke onder die oorhoofse leierskap van die Antichris geestelik verenig sal word. Hulle sal openlike bewondering vir die dier koester omdat hy die verdeelde mensdom in samewerking met die valse profeet sal verenig en sodoende, ten minste tydelik, die belangrikste konflikte in die wreld sal oplos. Sy beleid sal die einddoelwit wees van n gees van wreldeenheid wat al n geruime tyd werksaam is om mense se oortuigings te verander en die aanvaarding van n nuwe wreldorde van globalisme, of internasionalisme, op alle lewensterreine moontlik te maak veral ook op godsdienstige gebied.

Verwikkelinge in die kontemporre wreld lewer bewys van hierdie transformasieproses in mense se denke en oortuigings. Die afgelope aantal jare is veral gekenmerk deur n sterker wordende stroom van multigodsdienstige denke wat deur vooraanstaande politieke en godsdiensleiers bevorder word. Dit alleen is n duidelike bewys dat die verskyning van die Antichris voor die deur is. Ek noem aan u n paar belangrikste voorbeelde van hierdie intergeloofsekumene, want hulle berei almal die weg vir die komende wreldmessias voor:

In Christelike kringe is daar n groot aantal postmoderne teolo wat saam die grondslag l vir die opkomende kerk van die 21ste eeu. Di kerk staan in Engels as die emerging church bekend, en word as die produk van n nuwe hervorming gesien. In hierdie moderne, sogenaamde verligte kerk word daar nie alleen ekumeniese bre tussen die verskillende Christelike kerke gebou nie, maar ook tussen die Christendom en die nie-Christelike gelowe. Hulle gaan openlik van die standpunt uit dat die Christendom nie regtig so uniek is as wat ons gedink het nie, omdat ons volgens hulle die universele God van alle gelowe aanbid. Hierdie gemeenskaplike Skeppergod staan in ander gelowe net onder ander name bekend.

Die aanname word verder gemaak dat aangesien ons almal dieselfde God aanbid wat Homself deur alle gelowe aan die mensdom geopenbaar het, ons nou saam op die openbaring van die gemeenskaplike messias van alle gelowe wag. Dit is di wreldmessias waarvan ons in Openbaring 13 gelees het, wat inderdaad universeel aanvaar en ook aanbid sal word. Onder sy leiding sal alle gelowe hande vat en saamwerk.

Die Here Jesus staan egter in die pad van hierdie eenheid, omdat Hy bokant al die afgode verhewe is. As gevolg hiervan ontneem ekumeniste Jesus Christus sy verhewe posisie as God en Seun van God, en ook sy maagdelike geboorte wat die bewys is dat Hy nie deur n sondige mens verwek is nie. Daar word van Jesus net n gewone, menslike profeet gemaak wat op dieselfde vlak as die messiasse van ander gelowe geplaas word, bv. Krisjna, Boeddha en ander. Hulle word nou as gelykwaardige gesante van God gesien wat in verskillende tye van die geskiedenis almal wegbereiders was vir die eindtydse wreldmessias wat n Utopia op aarde sal inlui.

Daar is baie Christelike kerke wat reeds so ver van n Bybelse geloof afvallig geraak het dat hulle n Jesus sal aanvaar wat nie maagdelik gebore is en ook nie die Seun van God is nie. Die Antichris sal hulle taal praat en aan al hulle verwagtings voldoen. Hy sal uit die aarde opkom en n aardse koninkryk aan almal bied. Hierdie ander Jesus wat in die liberale, opkomende kerk verkondig word, is baie duidelik die valse christus van die eindtyd, naamlik die Antichris. Hy sal aanvanklik as n vredevors sy verskyning maak en alle nasies en gelowe mislei om te dink dat hy n spesiale gesant van God is wat gekom het om vrede op aarde te bring. Daar sal dus gekyk moet word hoedat die aanhangers van alle ander gelowe geestelik voorberei word om n wreldmessias te ontvang. Ons kyk eers na Israel omdat Jerusalem een van die fokuspunte van die Antichris se optrede sal wees.

Verskeie ortodokse Joodse leiers is in dieselfde web van multigodsdienstige denke vasgevang. Op 13 Oktober 2004, n byna tweeduisend jaar, is daar weer n Sanhedrin in moderne Israel saamgestel. Hierdie liggaam het egter beperkte magte en word net deur ortodokse Jode erken. Die nuwe Sanhedrin bestaan uit 71 vooraanstaande rabbis en ander Joodse geleerdes. Hierdie raad bespreek onder andere die moontlikheid om die tempel te herbou. Die opspraakwekkende nuus vanaf die Sanhedrin uit Jerusalem, is dat die derde tempel n huis van gebed sal wees vir alle gelowe wat bereid is om te erken dat daar net een God is, ongeag wat hulle hom noem. Islam word spesifiek ook hierby ingesluit. Die Here se woorde in Jesaja 56:7 word as regverdiging vir hierdie ekumeniese standpunt aangehaal: ...want my huis sal n huis van gebed genoem word vir al die volke. Di stelling word natuurlik verkeerdelik op n multigodsdienstige manier vertolk om erkenning aan alle gelowe op aarde te gee.

Daar is n Joodse webtuiste wat die idee van God se heilige berg vir alle gelowe aktief bevorder, naamlik www.godsholymountain.org. Volgens hierdie Jode se huidige beplanning sal die tempeldiens met godsdienstige aktiwiteite in nabygele moskees en Rooms-Katolieke aanbiddingsplekke verenig word. Die uitvoerende direkteur van die Tempelinstituut, Jehuda Glick, s dat daar op die koms van die Messias gewag word, want net Hy kan aan Israel toestemming verleen om die tempel te bou. Die Sanhedrin erken glad nie die huidige demokratiese regering van Israel nie, en het dit vir hulleself ten doel gestel om vir die land n koning te kies. Dit plaas hierdie ortodokse leiers op n gevaarlike pad, omdat die valse messias homself as n afstammeling van koning Dawid sal voordoen en op Israel se koninklike troon aanspraak sal maak. Dit bevestig n profesie van die Here Jesus, waarin Hy 2000 jaar gelede al aangedui het dat Israel n baie groot oordeelsfout sal begaan deur die verkeerde messias te aanvaar. Hy het ges: Ek het gekom in die Naam van my Vader, en julle neem My nie aan nie. As n ander een in sy eie naam kom, hm sal julle aanneem (Joh. 5:43).

Israel stuur baie duidelik af op n verbond met n valse messias. Hulle sal egter meen dat dit die ware Messias is, omdat hy tot Israel se redding sal kom in n groot oorlog, n ook aan hulle die reg sal gee om die tempel te herbou. Die Sanhedrin hou die tempelprojek voor as n sleutel tot wreldvrede, daarom het die Raad vroeg in 2007 briewe aan alle regerings geskryf waarin hulle s dat die wreld op n rampspoedige koers is. Hulle stel voor dat die tempel na aanleiding van Jesaja 2:2-4 in Jerusalem herbou word sodat God se teenwoordigheid weer ervaar kan word om vrede op aarde te verseker. Volgens hierdie profesie sal die wet van die Here vanaf Jerusalem na die hele wreld uitgaan, die nasies sal dit erken en eerbiedig, en dit sal daartoe lei dat hulle van hul swaarde pikke sal smee en van hul spiese snoeimesse. Hulle sal nie meer leer om oorlog te voer nie.

Die groot fout wat moderne Joodse godsdiensleiers maak, is om die derde tempel as n aanbiddingsplek vir alle gelowe te sien, en dus ook hulle beloofde Messias met al die ander godsdienste te deel. Dit is die ander messias waarteen die Here Jesus hulle gewaarsku het.

Dieselfde oordeelsfout word deur leiers van die ander groot godsdienste gemaak. Moslems verwag ook die wederkoms van Jesus om n vrederyk op aarde te vestig. In die Koran word daar dikwels na Jesus verwys, maar nooit na sy godheid of die betekenis van sy kruisdood nie. Hy word slegs as die seun van Maria beskryf, en daar word beweer dat Mohammed die Trooster is wat Jesus vir die tydperk n sy eie bediening op aarde beloof het. Daar word verwag dat die Moslems se Jesus na die aarde sal terugkeer en apokaliptiese oorlo saam met n Moslem-profeet, die Imam Mahdi, sal voer om sy vyande te onderwerp en die wreld te Islamiseer. n Scenario van hierdie aard is baie moontlik tydens die Antichris se bewind, want hy sal in die eerste helfte van die verdrukking daarin slaag om nie net die misleide Christene, misleide Sioniste, en Islam, as sustergodsdienste te vestig nie, maar ook alle ander gelowe. Almal sal hande vat.

Die Hindoes glo ook in die verskyning van n wreldmessias wat as Krisjna en ook as Jesus bekend staan. Hoewel die Hindoes nie monotesties is nie, het hulle drie gode wat bo al die ander uitstaan dit is Brahma, Vishnu en Siva. Brahma word as die Skeppergod beskou. Vishnu word as verlosser aanbid en is tweede in rang n Brahma. Derdens is daar Siva, wat met reproduksie en vrugbaarheid verbind word.

Een van die besondere meesters, of avatars, in Hindoesme is Krisjna, wat die agtste inkarnasie van die god Vishnu was. Daar word beweer dat Jesus n inkarnasie van Krisjna was en n baie soortgelyke lewe gelei het. Die verwagting word gekoester dat daar n nuwe inkarnasie sal wees van die avatar wat in verskillende historiese tydperke as Vishnu, Krisjna en Jesus bekend gestaan het. Enige van di name kan vir hom gebruik word, maar hy sal ook as die Kalki Avatar, of die Wit Perd Avatar, bekend staan omdat hy op n wit perd sal ry. Kalki Avatar sal die finale oorwinning oor boosheid op aarde behaal sodat alle negatiewe ondervindings sal ophou. Onder sy bewind sal daar vrede en eenheid op aarde wees.

Daar is op die internet n artikel geplaas: Jesus as a reincarnation of Krishna (www.near-death.com/). Hierin word beweer dat daar n groot ooreenstemming tussen Jesus en Krisjna is, en dit word as n bewys aangevoer waarom Jesus as n inkarnasie van Krisjna beskou moet word. Dit wat die eindtydse Krisjna sal doen, naamlik om Jesus na te boots en te beweer dat hy n nuwe inkarnasie van Jesus is, is presies wat die Antichris sal doen. Met die oog hierop het Jesus oor die tyd kort voor sy wederkoms ges: Pas op dat niemand julle mislei nie. Want baie sal onder my Naam kom en s: Ek is die Christus! En hulle sal baie mense mislei (Matt. 24:4-5).

Die Boeddhiste glo in Boeddha, wat Die Verligte Een beteken. Die eerste Boeddha, Gautama, het sowat 500 jaar voor Christus geleef. Daar word beweer dat hy n soortgelyke lewe as di van Jesus gelei het en ook in n stryd met n duiwelsfiguur gewikkel was. Boeddhiste kyk vooruit na n tydperk van vrede, harmonie en voorspoed wanneer die vyfde Boeddha, dit is die Maitreya Boeddha, sal verskyn om oor die hele wreld te heers. Vier Boeddhas het reeds verskyn, en wanneer die vyfde een kom, sal daar na verwagting n koninkryk van geregtigheid en vrede onder sy heerskappy ingestel word.

Die huidige menslike geslag sal volgens Boeddhiste aanhou om te versleg terwyl onreg, wreedheid en vleeslike begeertes toeneem en geregtigheid verdwyn. Hierdie verval sal vir 2500 jaar, vanaf die tyd van die eerste Boeddha, voortduur totdat die vyfde Boeddha kom. Daarna sal daar oral volmaakte geregtigheid heers. In die toekomstige goue eeu sal daar nie moord, diefstal, owerspel, dronkenskap en armoede wees nie, en mense sal nie meer in modderhutte woon nie. n Toestand van hemel op aarde sal dan heers.

In die Boeddhistiese eskatologie word daar aan Maitreya Boeddha ook ander titels toegeskryf, waarvan die Christus een van die belangrikste is. Die leier van een van die Boeddhistiese organisasies in Engeland, Bejamin Crme, het n boek geskryf met die titel: The Reappearance of the Christ and the Masters of Wisdom. Hierin s hy dat daar spoedig n wreldmessias op die toneel sal verskyn in wie die messiaanse verwagtings van al die groot godsdienste vervul sal word. Vir die Boeddhiste sal hy die Maitreya Boeddha wees, vir die Hindoes Krisjna, vir die Jode die Messias, vir die Christene Jesus Christus en vir die Moslems die Imam Mahdi of Jesus.

Die misleiding van n wreldmessias wat homself onder andere ook Jesus sal noem, is inderdaad besig om oor die hele wreld te versprei. Dit sluit ook die Sjintoste in Japan in. In n boek, Messiah, the desire of all nations, s E.A. Gordon dat die idee in Japan en Sjina posvat dat daar n noue verband tussen Boeddhisme, Sjintosme en die Christendom is. Die skrywer kom tot die gevolgtrekking dat di gelowe basies dieselfde is, maar net op verskillende maniere manifesteer. Almal verkondig geestelike ontwaking, selfdissipline, eenvoud van lewe, liefde, en die ontwikkeling van goeie eienskappe. In een van die Sjinto-tempels is selfs n beeld van Jesus Christus, en in n ander een n beeld van die god Susa-no-o wat met Jahweh van die Bybel verbind word. Hulle is dus oop vir die idee van n universele Christus van alle gelowe wat die wreld in n vrederyk sal inlei.

Intussen doen vooraanstaande maar afvallige Christen-teolo oral in die wreld hulle bes om Jesus van sy godheid te stroop en van Hom net n gewone profeet te maak wat op dieselfde vlak as die ander gelowe se meesters van wysheid funksioneer. Om dit te kan doen, ontken hulle alle verwysings na bonatuurlike aspekte van Jesus se geboorte, openbare optrede, opstanding en hemelvaart. Hulle ontken absoluut sy maagdelike geboorte en s dat dit nie wetenskaplik is om in so n mite te glo nie. Hulle sien Hom dus nie as die volmaakte Lam van God wat deur die Heilige Gees verwek is nie. Hulle is ook baie sterk gekant teen die geloof in sy liggaamlike opstanding uit die dood. Ander verklarings word vir sy wonderwerke gegee. n Pretoriase teoloog het n boek geskryf, The Life of a Galilean Shaman: Jesus of Nazareth in anthropological perspective, waarin Jesus binne die verband van n primitiewe kultuur as n waarser en tradisionele geneser voorgestel word, m.a.w. n toordokter, wat sy voorvadergeeste geraadpleeg, duiwels uitgedryf en siekes gesond gemaak het. n Ander teoloog in Pretoria het n boek geskryf, Fatherless in Galilee, waarin Jesus as n buite-egtelike kind voorgestel word wat sonder n pa grootgeword het en oor n hemelse vader gefantaseer het. Daar was maar min reaksie van die verwerping van hierdie lasterlike bewerings.

Uit die aard van die saak glo afvallige teolo ook nie meer in die uniekheid, foutloosheid en goddelike inspirasie van die Bybel nie. Hulle huiwer dus nie om dit te vergeestelik en te verdraai net soos dit hulle pas nie. Toe daar aan een van hulle gevra is wat hy van Johannes 14:6 dink, waar Jesus s dat net Hy die weg, die waarheid en die lewe is en niemand na die Vader kan kom behalwe deur Hom nie, was sy reaksie: Hierdie vers is f verkeerd vertaal, f Jesus was verkeerd toe Hy hierdie stelling gemaak het, want daar is beslis baie ander gode in die wreld deur wie n mens tot God kan nader. Vir hulle is Jesus een van baie meesters van wysheid, en hulle meen dat Hy n gesamentlike rol het om saam met ander bekende meesters soos Mohammed, Boeddha en Krisjna te speel.

Jesus is volgens hierdie teolo nie n unieke God-mens wat ver bo al die gode van die heidennasies verhewe is nie. Vir hulle het Hy aanvullend tot al die ander gelowe opgetree, en saam vorm hierdie gelowe n groter geheel van God se openbarings aan die mensdom. Die Bybel praat wl van so n valse Christus wat deur alle gelowe aanbid sal word. Hy word as die Antichris of die dier beskryf, en hy sal namens alle gelowe optree om die mensdom te verenig en in harmonie te laat saamleef. Wanneer hy sy sataniese vorm van eenheid gevestig het en die hele wreld hom hiervoor sal bewonder, sal hy tot die volgende stap oorgaan om almal te dwing om hom, n sy vader Lucifer, te aanbid: En die hele wreld het verwonderd agter die dier aangegaan. En hulle het die draak aanbid wat die dier mag gegee het, en die dier aanbid en ges: Wie is aan die dier gelyk? (Op. 13:3-4).

Wat n futiele oefening sal dit nie wees nie! Die verenigde mensdom sal nog s: Vrede en veiligheid dan oorval n skielike verderf hulle... en hulle sal sekerlik nie ontvlug nie (1 Thess. 5:3). In die middel van die verdrukking sal die Antichris homself in die herboude tempel in Jerusalem tot God verklaar, met woede op sy testanders toeslaan en ook n militre diktatuur instel. Weiering om hom en sy beeld te aanbid en ook sy nommer te ontvang, sal volgens Openbaring 13:15 met die dood strafbaar wees.

Die skrikbewind van die dier en die draak sal van korte duur wees, want wanneer die ware Christus kom, sal hulle albei verdelg word. Johannes s: En ek het die dier en die konings van die aarde en hulle lers versameld gesien, om oorlog te voer teen Hom wat op die perd sit [Christus], en teen sy ler. En die dier is gevange geneem, en saam met hom die valse profeet wat die tekens in sy teenwoordigheid gedoen het, waarmee hy hlle verlei het wat die merk van die dier ontvang en sy beeld aanbid het. Lewend is die twee gewerp in die vuurpoel wat met swawel brand (Op. 19:19-20). Die duiwel sal direk daarna vir duisend jaar lank in n put gebind word (Op. 20:1-3). Dit is die tragiese uiteinde van almal wat n ander Jesus onder die leiding van n vreemde god aanbid het.

Is daar nog getroue predikers wat sal opstaan om die misleide massas teen die koms van die Antichris te waarsku? Baie van die eindtydse predikers is daarvoor verantwoordelik dat die maagde in die kerk dwaas optree en in die middernaguur van die kerkdispensasie aan die slaap raak. Die rede hiervoor is omdat hulle profeties uitsigloos is en geen begrip het vir die donker tyd waarop die wreld afstuur nie. Hulle is onbewus van die feit dat hulle n hulle lidmate se lampe leeg geraak het van die olie van die Heilige Gees, en dat hulle weens n gebrek aan genoeg lig uit God se Woord maklik mislei kan word. n Grondige selfondersoek en verootmoediging is nodig om hierdie probleem reg te stel. Die kanse is egter gering dat dit oor n bre front sal gebeur, want die algemene neiging is weg van die Here en sy Woord af.

In hierdie geestelike skemerwreld word die Here nie werklik voor o gehou nie en dus ook nie die koms van Christus as die Bruidegom en die hemelse roeping van die ware kerk nie. In die plek daarvan word n humanistiese teologie ontwikkel waarin die mens se aardse belange sentraal staan. Die gevolg hiervan is dat hulle op die vestiging van n aardse koninkryk nog voor die wederkoms van die Here Jesus ingestel is. Kerke n verskillende gelowe werk saam om n nuwe wreldorde van politieke, godsdienstige n ekonomiese eenheid in te stel. In hulle koorsagtige pogings om die hele wreld in n beter plek te transformeer, wyk hulle grootliks van Bybelse beginsels af en bied sodoende aan die Antichris die geleentheid om die beweging vir sy eie doel te kaap.

Die drome van koninkryksteolo gaan op n misleidende wyse n werklikheid word wanneer die Antichris n die wegraping op die toneel verskyn as n vredevors en ruiter op n wit perd. Hy sal daarin slaag om die wreld n alle gelowe te verenig deur almal te oorreed om sy leierskap te aanvaar en hom te aanbid. Die voorbereidings vir hierdie komende bedeling word in die Bybel die groot afval van die laaste dae genoem. Paulus s: Eers moet afval kom en die mens van sonde geopenbaar word, die seun van die verderf, die testander wat hom verhef bo al wat God genoem word... sodat hy in die tempel van God as God sal sit en voorgee dat hy God is (2 Thess. 2:3-4).

Laat ons egter in hierdie tyd van afvalligheid en toetsing aan die ware Christus getrou bly sodat ons waardig geag sal word om al hierdie dinge wat kom, te ontvlug en voor die Seun van die mens te staan (Luk. 21:36). Ons moet onder die leiding van die Heilige Gees as tehouers teen die verderflike gees van die Antichris optree, want kan hy nie geopenbaar word solank sy tehouer nog hier is nie. Wanneer die ware kerk egter weg is, sal daar niemand wees wat skyn soos ligte te midde van n krom en verdraaide geslag nie. Dan sal die uur van duisternis aanbreek en die mens van sonde geopenbaar word.

Hoe sal u onthou word wanneer u plek hier op aarde skielik leeg is? Het u nie dalk baiekeer nagelaat om van die Here Jesus te getuig en ander te waarsku teen die toorn wat aan die kom is nie? (1 Thess. 1:10). Daar sal ongelukkig Christene wees wat net aan hulleself gedink het en met le hande voor die regterstoel van Christus sal verskyn. Ons moet seker maak dat ons nie onder hulle sal wees nie, want almal van ons het die opdrag om getuies te wees van Hom wat ons uit die duisternis geroep het tot sy wonderbare lig. Weldra sal die kerkbedeling verby wees, dan sal die tyd van rekenskap aanbreek.